Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy polityki energetycznej i ekologicznej
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-626-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Suwała Wojciech (suwalaw@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student konstruktywnie współpracuje w zespole rozwiązującym postawiony problem z zakresu polityki energetycznej i ekologicznej. ENR1A_K02 Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Student potrafi: - wymienić podstawowe instrumenty polityki energetycznej i ekologicznej; - opisać najważniejsze cele Polityki energetycznej Polski do 2030; - wymienić systemy wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce; - uzasadnić konieczność wzrostu efektywności energetycznej w kontekście polityki energetycznej; - czytać ze zrozumieniem publikacje naukowe oraz stosować poprawną terminologię z zakresu polityki energetycznej i ekologicznej. ENR1A_U04, ENR1A_U01, ENR1A_U06 Activity during classes,
Test
M_U002 Student potrafi przeprowadzić analizę i opracować na tej podstawie projekt dotyczący polityki energetycznej i ekologicznej. Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu polityki energetycznej i ekologicznej. ENR1A_W05, ENR1A_W08 Activity during classes,
Test
M_W002 Student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu budowy polityki energetycznej i ekologicznej Polski. Zna główne cele polityki energetycznej Polski do 2030 r. oraz podstawowe instrumenty polityki energetycznej i ekologicznej, w tym szczególnie stosowane w Polsce. Student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu europejskiej polityki klimatycznej. Activity during classes,
Test
M_W003 Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia dotyczące zasad funkcjonowania instrumentów polityki energetycznej i ekologicznej. Student rozumie problem bezpieczeństwa energetycznego. ENR1A_W08, ENR1A_W06 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student konstruktywnie współpracuje w zespole rozwiązującym postawiony problem z zakresu polityki energetycznej i ekologicznej. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi: - wymienić podstawowe instrumenty polityki energetycznej i ekologicznej; - opisać najważniejsze cele Polityki energetycznej Polski do 2030; - wymienić systemy wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce; - uzasadnić konieczność wzrostu efektywności energetycznej w kontekście polityki energetycznej; - czytać ze zrozumieniem publikacje naukowe oraz stosować poprawną terminologię z zakresu polityki energetycznej i ekologicznej. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić analizę i opracować na tej podstawie projekt dotyczący polityki energetycznej i ekologicznej. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu polityki energetycznej i ekologicznej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu budowy polityki energetycznej i ekologicznej Polski. Zna główne cele polityki energetycznej Polski do 2030 r. oraz podstawowe instrumenty polityki energetycznej i ekologicznej, w tym szczególnie stosowane w Polsce. Student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu europejskiej polityki klimatycznej. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia dotyczące zasad funkcjonowania instrumentów polityki energetycznej i ekologicznej. Student rozumie problem bezpieczeństwa energetycznego. - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 110 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Realization of independently performed tasks 38 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):
Tematyka wykładów

1. Teoretyczne podstawy kształtowania polityki energetycznej i ekologicznej – definicje, cele;
2. Organy odpowiedzialne za realizację polityki energetycznej w Polsce;
3. Podstawy instrumentów polityki energetycznej;
4. Podstawy polityki energetycznej w zakresie liberalizacji rynków energii;
5. Wprowadzenie do bezpieczeństwa energetycznego;
6. Efektywność energetyczna a polityka energetyczna;
7. Polityka ekologiczna państwa. Optymalna polityka i strategie ekologiczne;
8. Instrumenty polityki ekologicznej, bezpośrednie i pośrednie;
9. Wprowadzenie do europejskiej polityki klimatycznej (EU ETS);
10. Oceny i niepewność informacji w polityce ekologicznej;
11. Polityka energetyczna Polski do 2030 r. (cele, instrumenty, działania) – analiza dokumentu rządowego;
12. Polityka energetyczna w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego.

Project classes (15h):
Projekt

Opracowanie projektu dotyczącego wybranych instrumentów polityki energetycznej i ekologicznej w Polsce. Ocena rozwiązań na podstawie uzyskanych wyników.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Oceny z zajęć projektowych (P) oraz z zaliczenia wykładów (E) obliczane są następująco: procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona powyższych ocen:
OK = 0,5·w·E + 0,5·w·P
w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II terminu, w = 0,8 dla III terminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku – Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 10 listopada 2009 r.
2. Program działań wykonawczych na lata 2009-2012. Załącznik nr 3 do Polityki energetycznej Polski do 2030 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 10 listopada 2009 r.
3. Żylicz T., 2004. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. PWE. Warszawa 2004.
4. Bartodziej G., Tomaszewski M., 2009. Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne. Wydawnictwo Nowa Energia. Racibórz 2009.
5. Kaczmarski M., 2010. Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne. Warszawa 2010.
6. Lorek E., 2008. Polska polityka energetyczna w warunkach integracji z Unią Europejską, Katowice 2008.
7. Łucki Z., 2010. Instrumenty polityki energetycznej. Polityka Energetyczna, Tom 13, Zeszyt 1. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2010.
8. Rynek Energii, czasopismo, wydawnictw Kaprint, Lublin.
9. Polityka Energetyczna, czasopismo, wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków (bezpłatny dostęp do artykułów opublikowanych w czasopiśmie: www.meeri.pl)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None