Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Data bases
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-627-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Kopeć Mariusz (makopec@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł stanowi wprowadzenie do tematyki relacyjnych baz danych. Umożliwia samodzielnie używanie istniejących baz danych oraz tworzenie własnych z wykorzystaniem systemu MySQL.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych ENR1A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi korzystać z dostępnych baz danych jądrowych, fizycznych i materiałowych ENR1A_U01 Activity during classes
M_U002 Student potrafi tworzyć własne bazy danych ENR1A_U01 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie rozwiązań baz danych ENR1A_W04 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi korzystać z dostępnych baz danych jądrowych, fizycznych i materiałowych - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi tworzyć własne bazy danych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie rozwiązań baz danych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 102 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):
Bazy danych

1. Podstawy technologii baz danych
• podstawowe pojęcia
• architektura
• modele relacyjny i obiektowy

2. Relacyjne bazy danych
• pojęcia podstawowe
• przykładowe rozwiązania

3. Bazy danych XML
• typy dokumentów XML
• języki zapytań

4. Systemy zarządzania bazą danych
• przegląd najważniejszych rozwiązań
• praktyczne używanie MS Access

5. Najważniejsze bazy danych jądrowych
• zakres gromadzonych danych
• praktyczne użytkowanie

6. Najważniejsze bazy danych fizycznych

7. Najważniejsze bazy danych materiałowych

8. Biblioteki danych jądrowych
• zawartość, organizacja i struktura danych
• optymalizacja dostępu do danych
• możliwości praktycznego wykorzystania

Laboratory classes (30h):
Bazy danych

1. Praktyczne użytkowanie systemów zarządzania bazami danych
• korzystanie w zakresie podstawowym z programu MS Access
• projektowanie i tworzenie własnej relacyjnej bazy danych
• projektowanie i tworzenie własnej bazy danych XML

2. Korzystanie z internetowych baz danych jądrowych,
fizycznych i materiałowych
• praktyczne korzystanie z powszechnie dostępnych
internetowych baz danych jądrowych, fizycznych i
materiałowych
• tworzenie własnych baz danych

3. Korzystanie z bibliotek danych jądrowych
• praktyczne wykorzystywanie informacji zawartych w
bibliotekach danych jądrowych

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych (L) obliczana jest jako średnia oceny z kolokwium końcowego oraz oceny z samodzielnie zrealizowanego projektu.

Ocena końcowa (OK) wystawiana jest jako równa ocenie (L)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Nie określa się

Recommended literature and teaching resources:

1. P.Beynon-Davies, “Systemy baz danych”, WNT, 2003

2. D.Mendrala, M.Szeliga, “Kurs Access 2007 PL”, Helion, 2007

3. http://www.oecd-nea.org/janis/janis-3.2/documentation/janis-3.2_manual.html

4. http://www-nds.iaea.org/ndspub/documents/endf/endf102/endf102.pdf

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Kompetencje:

pełnienie funkcji administratora systemu operacyjnego UNIX komputerów Laboratorium Mikrodozymetrii Instytutu Medycyny w Kernforschungsanlage Juelich (1989-1992) łącznie z utrzymywaniem baz danych jądrowych.

pełnienie funkcji administratora komputera HP715 oraz serwerów LINUX w Katedrze Fizyki Teoretycznej i Komputerowej na WFiIS AGH (1994-2009) łącznie z utrzymywaniem baz danych jądrowych

pełnienie funkcji administratora serwerów obliczeniowych w Katedrze Energetyki Jądrowej WEiP (od 2009) łącznie z utrzymywaniem baz danych jądrowych

Additional information:

None