Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praca inżynierska
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-701-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kurcz Leszek (kurcz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się ENR1A_K01, ENR1A_K02 Diploma thesis preparation
M_K002 Student potrafi pracować samodzielnie i w zespole pod kierunkiem doświadczonego opiekuna, ma także świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania i podejmowane decyzje Diploma thesis preparation,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Student potrafi przygotować i zaprezentować pracę o charakterze monograficznym, analizy teoretycznej zagadnienia praktycznego lub projektowym oraz potrafi korzystać z naukowych baz danych i komercyjnych programów obliczeniowych. ENR1A_U04, ENR1A_U08 Diploma thesis,
Review of a thesis
M_U002 Student potrafi dokonać krytycznej analizy materiałów źródłowych i potrafi przygotować do druku własne opracowanie oraz prezentację ilustrującą proste problemy techniczne z zakresu energetyki Review of a thesis,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma rozszerzoną wiedzę w problematyce, której dotyczy temat pracy dyplomowej inżynierskiej ENR1A_W02, ENR1A_W08, ENR1A_W06 Examination,
Diploma thesis preparation
M_W002 Student zna zasady stosowania przepisów prawnych i norm i ma świadomość konsekwencji naruszenia praw autorskich Review of a thesis
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - - - - - - - - - + -
M_K002 Student potrafi pracować samodzielnie i w zespole pod kierunkiem doświadczonego opiekuna, ma także świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania i podejmowane decyzje - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować i zaprezentować pracę o charakterze monograficznym, analizy teoretycznej zagadnienia praktycznego lub projektowym oraz potrafi korzystać z naukowych baz danych i komercyjnych programów obliczeniowych. - - - - - - - - - + -
M_U002 Student potrafi dokonać krytycznej analizy materiałów źródłowych i potrafi przygotować do druku własne opracowanie oraz prezentację ilustrującą proste problemy techniczne z zakresu energetyki - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Student ma rozszerzoną wiedzę w problematyce, której dotyczy temat pracy dyplomowej inżynierskiej - - - - - - - - - + -
M_W002 Student zna zasady stosowania przepisów prawnych i norm i ma świadomość konsekwencji naruszenia praw autorskich - - - - - - - - - + -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 452 h
Module ECTS credits 15 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 375 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 0 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Inne 60 h
Module content
Prace kontrolne i przejściowe (375h):
Praca inżynierska

 • Uzgodnienie z opiekunem założeń, planu, metodyki i harmonogramu realizacji pracy
 • Analiza zebranych materiałów źródłowych związanych z tematyką pracy
 • Wykonanie badań, analiz teoretycznych lub obliczeń projektowych
 • Analiza otrzymanych wyników i formułowanie wniosków
 • Opracowanie redakcyjne pracy i przygotowanie prezentacji

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Prace kontrolne i przejściowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Prace kontrolne i przejściowe:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z realizacji pracy dyplomowej inżynierskiej

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Wybór tematu pracy inżynierskiej jeden semestr przed terminem egzaminu dyplomowego inżynierskiego(obrony)

Recommended literature and teaching resources:

Z obszaru dotyczącego tematyki pracy dyplomowej inżynierskiej

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Osobą prowadzącą moduł jest indywidualny opiekun pracy dyplomowej inżynierskiej studenta
Rejestracja pracy i dopuszczenie do egzaminu dyplomowego inżynierskiego(obrony) zgodnie z procedurą ustaloną przez Radę Wydziału