Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ciepłownictwo, ogrzewnictwo i klimatyzacja
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-702-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kurcz Leszek (kurcz@agh.edu.pl)
Module summary

Charakterystyka i działania w zakresie użytkowania energii na cele ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji, program kształcenia na spec. COiK i możliwości kariery zawodowej absolwenta

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, wyboru ścieżki kariery zawodowej i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych ENR1A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 Student ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej ENR1A_K03 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student posiada umiejętność oceny i stosowania nowych technologii w tym energetyki odnawialnej w obszarze ciepłownictwa, ogrzewnictwa i klimatyzacji oraz potrafi korzystać z literatury fachowej i nowoczesnych źródeł informacji ENR1A_U04, ENR1A_U08 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna budowę i działanie podstawowych maszyn i urządzeń energetyki konwencjonalnej, w szczególności w obszarze ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji ENR1A_W02, ENR1A_W05 Activity during classes,
Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, wyboru ścieżki kariery zawodowej i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych + - - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność oceny i stosowania nowych technologii w tym energetyki odnawialnej w obszarze ciepłownictwa, ogrzewnictwa i klimatyzacji oraz potrafi korzystać z literatury fachowej i nowoczesnych źródeł informacji + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna budowę i działanie podstawowych maszyn i urządzeń energetyki konwencjonalnej, w szczególności w obszarze ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 7 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Module content
Lectures (15h):
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Klimatyzacja

1.Wykład wprowadzający w zagadnienia ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji , program kształcenia na specjalności COiK
2.Działania w zakresie racjonalnego użytkowania energii na cele ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji, aspekty ekologiczne zaopatrzenia w ciepło i chłód,
3.Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami scentralizowanej produkcji i dostawy ciepła, systemów ciepłowniczych i metod zaopatrzenia w energię cieplną,
4.Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z projektowaniem i wykonawstwem instalacji oraz systemów ogrzewania stosowanych w budynkach mieszkalnych
5.Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z projektowaniem, budową i eksploatacją systemów i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
6.Praktyczne aspekty działań w zakresie efektywnego wykorzystania energii w ciepłownictwie, chłodnictwie, ogrzewnictwie wentylacji i klimatyzacji
7.Perspektywy rozwoju i możliwości kariery zawodowej w obszarze ciepłownictwa, ogrzewnictwa, chłodnictwa i klimatyzacji

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

zaliczenie – ocena końcowa:
ocena aktywnego uczestnictwa w zajęciach
zaliczenie poprawkowe – ocena końcowa:
ocena opracowania i prezentacji wybranych zagadnień z zakresu ciepłownictwa, ogrzewnictwa, chłodnictwa, wentylacji i klimatyzacji

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Obowiązkowa obecność na zajęciach

Recommended literature and teaching resources:

1. Szkarowski A., Łatowski L.: Ciepłownictwo, WNT, W-wa 2006
2. Jones W.P.: Klimatyzacja. Arkady, Warszawa, 2001
3. Recknagel, Sprenger, Schramek: Kompendium ogrzewnictwa i klimatyzacji. Omni Scala, Wrocław, 2008
4. Nantka M.: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Wyd. Polit. Śl., Gliwice, 2006
5. Krygier K., Klinke T., Sewerynik J.: Ogrzewnictwo wentylacja i klimatyzacja. WSiP, Warszawa, 1991
6. Czasopisma: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, Ogrzewnictwo i Klimatyzacja, Energetyka Cieplna i Zawodowa, Chłodnictwo i klimatyzacja, Energia i Budynek, Rynek Instalacyjny.
7. Portale internetowe

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Leszek KURCZ, Michał Łukasik: System klimatyzacji dla nowoczesnej sali dydaktyczno-konferencyjnej. Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2008 nr 14
Magdalena Czopor, Leszek KURCZ, Jakub Poznański: Wyznaczanie charakterystyki i określanie parametrów eksploatacyjnych regulatorów przepływu stosowanych w systemach wentylacji i klimatyzacji. Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2004 nr 4
Leszek KURCZ, Wiesław Warczak: Instalacje chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła : certyfikacja kompetencji osób w świetle wymagań aktualnych norm PN-EN 13313 i PN-EN ISO/IEC 17024 oraz rozporządzeń UE Chłodnictwo ; ISSN 0009-4919. — 2014 t. 49 nr 9–10
Leszek KURCZ i in.: Źródła ciepła małej mocy w systemach ogrzewania. Cz. 1, Piecokominki – aspekty techniczne, ekonomiczne, ekologiczne i estetyczne. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2015 t. 46 nr 3

Additional information:

Zajęcia obejmują zagadnienia, które będą realizowane w ramach program kształcenia na specjalności Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Klimatyzacja