Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy ekonomii i zarządzania w energetyce
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-703-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Olkuski Tadeusz (olkuski@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł zapoznaje z podstawami ekonomii i zarządzania w energetyce.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student konstruktywnie współpracuje w zespole wykonującym projekt oceny opłacalności inwestycji w sektorze energetycznym. ENR1A_K01 Involvement in teamwork
M_K002 Student rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych ENR1A_K02 Test,
Project
Skills: he can
M_U001 Student potrafi: - wymienić funkcje zarządzania oraz opisać na czym polega planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie, - określić miejsce i znaczenie kontroli w zarządzaniu przedsiębiorstwem energetycznym, - czytać ze zrozumieniem publikacje naukowe oraz stosować poprawną terminologię z zakresu zarządzania w przedsiębiorstwach i systemach energetycznych. ENR1A_U04 Activity during classes,
Test
M_U002 Student potrafi sporządzać biznesplany przedsięwzięć inwestycyjnych. Student potrafi obliczać współczynniki elastyczności popytu i podaży. Student potrafi obliczać amortyzację środków trwałych w przedsiębiorstwie. ENR1A_U04, ENR1A_U08, ENR1A_U06 Test,
Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student dysponuje wiedzą z zakresu podstaw ekonomii i zarządzania w energetyce. Zna podstawy funkcjonowania organizacji. Zna i rozumie podstawy dotyczące funkcji zarządzania. Dysponuje podstawową wiedzą z zakresu planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania. ENR1A_W08, ENR1A_W06 Activity during classes,
Test
M_W002 Student dysponuje wiedzą z zakresu funkcjonowania rynku. Zna podstawy funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem. ENR1A_W08, ENR1A_W06 Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student konstruktywnie współpracuje w zespole wykonującym projekt oceny opłacalności inwestycji w sektorze energetycznym. - - - + + - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych - - - + + - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi: - wymienić funkcje zarządzania oraz opisać na czym polega planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie, - określić miejsce i znaczenie kontroli w zarządzaniu przedsiębiorstwem energetycznym, - czytać ze zrozumieniem publikacje naukowe oraz stosować poprawną terminologię z zakresu zarządzania w przedsiębiorstwach i systemach energetycznych. + - - - + - - - - - -
M_U002 Student potrafi sporządzać biznesplany przedsięwzięć inwestycyjnych. Student potrafi obliczać współczynniki elastyczności popytu i podaży. Student potrafi obliczać amortyzację środków trwałych w przedsiębiorstwie. - - - + + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student dysponuje wiedzą z zakresu podstaw ekonomii i zarządzania w energetyce. Zna podstawy funkcjonowania organizacji. Zna i rozumie podstawy dotyczące funkcji zarządzania. Dysponuje podstawową wiedzą z zakresu planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania. + - - - + - - - - - -
M_W002 Student dysponuje wiedzą z zakresu funkcjonowania rynku. Zna podstawy funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem. + - - - + - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 9 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):
Tematyka wykładów:

1. Wprowadzenie do przedmiotu – podstawowe definicje
2. Specyfika sektora energetycznego a ekonomika sektora i zarządzanie przedsiębiorstwem;
3. Podstawowe definicje z zakresu mikro i makroekonomii
4. Rachunek kalkulacyjny, koszty, dochody, przychody, itp.
5. Podstawy oceny efektywności inwestycji
6. Zasady i funkcje zarządzania
7. Podstawy planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania w zarządzaniu w energetyce

Project classes (15h):
Ćwiczenia projektowe:

Zajęcia projektowe obejmują opracowanie projektu oceny opłacalności inwestycji w sektorze energetycznym, w szczególności:
1. Metody proste
2. Metody dyskontowe

Conversation seminar (15h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Conversation seminar: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Conversation seminar:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Oceny z ćwiczeń audytoryjnych (A), zajęć projektowych (P) oraz z zaliczenia z wykładów (E) obliczane są zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych rodzajów zajęć:
OK = (E + A + P)/3
Ocena z każdego rodzaju zajęć otrzymana w II terminie mnożona jest przez 0,9, a w III terminie przez 0,8 i ta ocena uwzględniana jest we wzorze na OK.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Robbins P. S., DeCenzo D. A., 2002. Podstawy zarządzania. Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne. Warszawa 2002.
2. Peszko A., 2002. Podstawy zarządzania organizacjami. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Kraków 2002.
3. Koźmiński A. K., Piotrowski W., 2010. Zarządzanie. Teoria i Praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2010.
4. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R., 2001. Kierowanie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2001.
5. Samuelson W. F., Marks S. G., 2008. Ekonomia menedżerska. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2008.
6. Soliński I., 2000. Ekonomika i organizacja sektorów systemów paliwowo-energetycznych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-dydaktyczne AGH. Kraków 2000.
7. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. – Ekonomia. Mikroekonomia. PWN. Warszawa 1996
8. Jarugowa A. i inni – Metody kalkulacji. Koszty – ceny – decyzje. PWN Warszawa 1994
9. Księżyk M., Duda B. – Podstawowe zagadnienia współczesnej ekonomii. Wyd. AGH. Kraków 1997
10. Nasiłowski M. – System rynkowy. Podstawy mikro– i makroekonomii. Wyd. Key Text. Warszawa 1996
11. Oyrzanowski B. – Mikroekonomia. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu. Kraków 1995
12. Praca zbiorowa pod red. S. Marciniaka – Makro– i mikroekonomia dla inżynierów. PWN. Warszawa 1995
13. Reykowski M. – Wprowadzenie do mikroekonomii. Poznań 1998
14. Urbaniak P. – Podstawy ekonomii. Cz. 1. Mikroekonomia. Cz. 2. Makroekonomia. Poznań 1995
15. Warnecke H.J. i inni – Rachunek kosztów dla inżynierów. WNT. Warszawa 1993
16. Sierpińska M., Jachna T. – Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wyd. PWN 2004
17. Marciniak S. – Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy. Wyd. PWN 2008.

Biblioteka Głowna AGH udostępnia bezpłatnie online książki z zakresu ekonomii i zarządzania.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

OLKUSKI T., Uwarunkowania ekonomiczne i ekologiczne wytwarzania energii elektrycznej w kraju i na świecie. Przegląd Górniczy; ISSN 0033-216X. 2010. t. 66. Nr 7–8. s. 39–45.
Blaschke W., Gawlik L., OLKUSKI T., Koszty pozyskania węgla kamiennego w rozumieniu standardów Unii Europejskiej. W: Badania kosztów pozyskania węgla kamiennego i brunatnego w celu określenia optymalnej struktury paliwowej produkcji energii elektrycznej: praca zbiorowa. Pod red. Lidii Gawlik; Wyd. IGSMiE PAN, 2006. ISBN 83-89174-74-X. s. 22–31.
OLKUSKI T., Koszty wytwarzania oraz ceny sprzedaży ciepła w województwie małopolskim. W: Górnictwo w Małopolsce: konferencja naukowa: Kraków, 28 września 2006. Wyd. IGSMiE PAN, 2006. ISBN 83-89174-79-0. s. 139–147.
Suwała W., Mechanizmy rynkowe kształtowania poziomu cen węgla – zarys ogólny. Polityka Energetyczna t.3 z .2, 2000,
Suwała W., Racjonalny poziom rynkowych cen węgla kamiennego w Polsce. , Gospodarka Surowcami Mineralnymi, T17, z3, 2001, str. 89-106
Suwała W., Granice poziomu rynkowych cen węgla kamiennego, Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej, IGSMiE PAN, Sympozja i Konferencje nr 48, Kraków 2001
Suwała W., Kamiński J., Dostawcy paliw a liberalizacja rynku energii, Materiały X Konferencji Naukowo-technicznej „Rynek Energii Elektrycznej”, Kazimierz Dolny, 7-9 Maja 2003, str. 119-128
Kudełko M., Suwała W., Wykorzystanie instrumentów ekonomicznych w elektroenergetyce krajowej w zakresie ochrony powietrza w: Proceedeings of the II International Scientific Conference: Air protection in theory and applications, 2-4 czerwca, Szczyrk, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, Zabrze 1998, Section IV, pp 37 – 52
Suwała W., 2010, Problemy ekonomiczne modelowania systemów paliwowo – energetycznych, Polityka Energetyczna, v13 n 2, str. 435 – 449

Additional information:

None