Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-707-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Górski Jan (jagorski@agh.edu.pl)
Module summary

wiedza w zakresie podstaw energetyki cieplnej, obejmującej układy i urządzenia cieplne

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi doskonalić swą wiedzę i umiejętności oraz współpracować w zespole rozwiązującym problemy techniczne ENR1A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym, i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty ENR1A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi: - wyjaśnić zasady działania maszyn urządzeń, instalacji i elementów siłowni oraz sieci cieplnych; - określić istotne wskaźniki efektywności energetycznej obiegów i urządzeń cieplnych ENR1A_U07 Participation in a discussion
M_U002 Student potrafi: - objaśnić funkcje oraz dobrać maszyny i urządzenia typowe dla układów energetyki zawodowej oraz systemów zaopatrzenia w ciepło, a także określić ich podstawowe charakterystyki ENR1A_U05 Activity during classes,
Test,
Test results
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna i potrafi zastosować właściwe metody termodynamiki technicznej do modelowania procesów w maszynach cieplnych i urządzeniach oraz ich obiegów ENR1A_W03, ENR1A_W02 Activity during classes,
Test,
Test results
M_W002 Student dysponuje wiedzą w zakresie podstaw energetyki cieplnej, obejmującej układy i urządzenia cieplne, a w szczególności ma ugruntowaną wiedzę dotyczącą systemów energetyki klasycznej ENR1A_W07, ENR1A_W02 Activity during classes,
Test,
Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi doskonalić swą wiedzę i umiejętności oraz współpracować w zespole rozwiązującym problemy techniczne + - - - - - - - - - -
M_K002 Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym, i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi: - wyjaśnić zasady działania maszyn urządzeń, instalacji i elementów siłowni oraz sieci cieplnych; - określić istotne wskaźniki efektywności energetycznej obiegów i urządzeń cieplnych + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi: - objaśnić funkcje oraz dobrać maszyny i urządzenia typowe dla układów energetyki zawodowej oraz systemów zaopatrzenia w ciepło, a także określić ich podstawowe charakterystyki - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i potrafi zastosować właściwe metody termodynamiki technicznej do modelowania procesów w maszynach cieplnych i urządzeniach oraz ich obiegów + - - - - - - - - - -
M_W002 Student dysponuje wiedzą w zakresie podstaw energetyki cieplnej, obejmującej układy i urządzenia cieplne, a w szczególności ma ugruntowaną wiedzę dotyczącą systemów energetyki klasycznej + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 12 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 3 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (15h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa określana jest na podstawie udziału studenta w zajęciach w formie konwersatorium (K), w tym dyskusji oraz przygotowania indywidualnej prezentacji multimedialnej. Procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako: OK = w·K
w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II lub III terminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana znajomość podstaw termodynamiki technicznej, transportu ciepła i masy oraz mechaniki płynów. Podstawowa znajomość multimedialnych technik komputerowych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Laudyn D., Pawlik M., Strzelczyk F.: Elektrownie, WNT, Warszawa 2010
2. Gnutek Z., Kordylewski W.: Maszynoznawstwo energetyczne, Oficyna Wyd. Pol. Wrocławskiej, 2003
3. Miller A.: Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne, Wyd. V, WSiP, Warszawa, 1998
4. Gutkowski K. Chłodnictwo i klimatyzacja, WNT, Warszawa, 2007
5. Energy and Power, Mechanical Engineers’ Handbook, Third Edition, (Ed. by M. Kutz), Wiley, 2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None