Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fizyka I
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-102-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Pieńkowski Ludwik (pienkows@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł realizuje zagadnienia z podstaw fizyki: kinematyka, dynamika

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 W oparciu o przedstawiony na wykładzie zarys historii fizyki rozumie potrzebę ciągłego kształcenia ENR1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi wykorzystywać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania do rozwiązywania typowych zadań ENR1A_U02 Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę w zakresie fizyki klasycznej, w szczególności: - podstawową wiedzę na temat ogólnych zasad fizyki, wielkości fizycznych fundamentalnych - uporządkowana wiedzę z zakresu mechaniki punktu materialnego, bryły sztywnej oraz ruchy drgającego ENR1A_W03, ENR1A_W01 Test,
Activity during classes,
Examination
M_W002 Ma wiedzę z obszaru podstaw fizycznych energetyki ENR1A_W01, ENR1A_K01 Test,
Examination,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 W oparciu o przedstawiony na wykładzie zarys historii fizyki rozumie potrzebę ciągłego kształcenia + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystywać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania do rozwiązywania typowych zadań + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie fizyki klasycznej, w szczególności: - podstawową wiedzę na temat ogólnych zasad fizyki, wielkości fizycznych fundamentalnych - uporządkowana wiedzę z zakresu mechaniki punktu materialnego, bryły sztywnej oraz ruchy drgającego + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z obszaru podstaw fizycznych energetyki - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 117 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 28 h
Realization of independently performed tasks 42 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):
Fizyka-I

Wykład:
1. Definiowanie wielkości fizycznych i ich jednostek z zakresu mechaniki z wykorzystaniem aparatu matematycznego w tym rachunku różniczkowego i całkowego oraz zapisu wektorowego. Dotyczy podstawowych działów objętych przedmiotem Fizyka-I (kinematyka ruch postępowego i obrotowego, dynamika ruchu postępowego i obrotowego punktu materialnego i bryły sztywnej, zasady zachowania energii, pędu, momentu pędu, siła grawitacyjna, sprężystości, siły pozorne w układach nieinercjalnych)

2. Formułowanie pojęć, praw i zasad w obszarze: równań ruchu, układów odniesienia, zasad dynamiki, sił zachowawczych i niezachowawczych oraz bezwładności, zasad zachowania, prawa grawitacji, dynamiki bryły sztywnej, warunków równowagi

Auditorium classes (15h):
Fizyka-I

Rozwiązywanie zadań z zakresu Fizyki-I (kinematyka ruch postępowego i obrotowego, dynamika ruchu postępowego i obrotowego punktu materialnego i bryły sztywnej, zasady zachowania energii, pędu, momentu pędu, siła grawitacyjna, sprężystości, siły pozorne w układach nieinercjalnych)

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki te są szczegółowo i spójnie opisane w części “sposób obliczenia oceny końcowej”

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

I. Zaliczenie ćwiczeń
Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie udziale w zajęciach zgodnie z regulaminem studiów oraz liczbie uzyskanych punktów. Punktacja prowadzona jest co 0,5 punktu. Minimalna liczba punktów wynosi minus 3, a maksymalna liczba punktów wynosi 13, w tym:

a) kolokwium zaliczające: od -1 do +10 punktów

Termin kolokwium zostanie ustalony w porozumieniu ze Starostą Roku i ogłoszony z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem. Kolokwium poprawkowe odbędzie się w terminie takim samym jak termin pierwszy egzaminu pisemnego, a drugiego w terminie drugiego egzaminu pisemnego.
Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium oznacza odjęcie jednego punktu od oceny z kolejnego kolokwium poprawkowego.
Warunkiem przystąpienia do każdego kolokwium poprawkowego jest przedstawienie co najmniej dziesięciu zadań rozwiązanych samodzielnie w domu

b) aktywności na ćwiczeniach: od -2 do +2 punktów

Punkty za aktywność na ćwiczeniach (zarówno dodatnie jak i ujemne) przyznają prowadzący ćwiczenia. Szczegółowe zasady przyznawania punktów zostaną przedstawione przez prowadzących. Ogólnie punkty będą przyznawane na podstawie: obecności i aktywności na zajęciach, umiejętności rozwiązania zadań przy tablicy, wyników kartkówek oraz innych metod sprawdzania wiedzy i postępów w nauce

c) aktywność na wykładach: od 0 do +1 punktu

Punkt może zostać przyznawany przez prowadzącego na podstawie aktywności na wykładach oraz wyników kartkówek (5 minut, jedno zadanie) przeprowadzanych w trakcie wykładu. Zostanie przeprowadzona co najmniej jedna kartkówka. Termin kartkówki nie będzie wcześniej ani ustalany, ani ogłaszany.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie minimum 5 punktów
Ocena z ćwiczeń na podstawie punktów:
Punkty Ocena z ćwiczeń
-3,0– 4,5 2,0
5,0 – 5,5 3,0
6,0 – 6,5 3,5
7,0 – 7,5 4,0
8,0 – 8,5 4,5
9,0 – 13,0 5,0

II. Egzamin
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Ocena z egzaminu obliczana jest na podstawie uzyskanych punktów z egzaminu pisemnego. Punktacja prowadzona jest co 0,5 punktu. Maksymalna liczba punktów z egzaminu pisemnego wynosi 10 punktów. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 5 punktów z egzaminu pisemnego.

Ocena z egzaminu pisemnego na podstawie punktacji:
Punkty Ocena z egzaminu
0,0 – 4,5 2,0
5,0 – 5,5 3,0
6,0 – 6,5 3,5
7,0 – 7,5 4,0
8,0 – 8,5 4,5
9,0 – 10,0 5,0
W przypadkach oceny 2,0 na podstawie egzaminu pisemnego i oceny 3,5 lub wyższej z ćwiczeń ocena z egzaminu zostanie wystawiona po przeprowadzeniu egzaminu ustnego.
Egzamin ustny może być też wymagany w innych przypadkach znacznej różnicy pomiędzy oceną z egzaminu pisemnego i oceną z ćwiczeń (przy różnicy 1,5 oceny lub większej) o czym decyduje prowadzący przedmiot. W pozostałych przypadkach egzamin ustny nie jest przewidziany.
Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie pisemnym oznacza, że od oceny z egzaminu poprawkowego zostanie odjęty jeden punkt.
Warunkiem przystąpienia do każdego egzaminu poprawkowego jest przedstawienie co najmniej dziesięciu zadań rozwiązanych samodzielnie w domu

III. Ocena końcowa
Do uzyskania pozytywnej oceny końcowej wymagane jest uzyskanie pozytywnej ocena z egzaminu, co najmniej oceny 3,0
Jeśli ocena z egzaminu jest wyższa od oceny z ćwiczeń, to staje się ona oceną końcową.
W innych przypadkach ocena końcowa jest zaokrągloną średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i oceny z egzaminu (np. oceny 3,5 oraz 3,0 dają ocenę końcową 3,5)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku licznych nieobecności na zajęciach, cztery i więcej nie ma możliwości wyrównania zaległości, ani uzyskania zaliczenia, dopuszczenia do egzaminu, ani uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu. Wyjątek stanowią uzasadnione przypadki losowe i każdy taki przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.
W przypadkach mniej rażących nieobecności wyrównanie zaległości odbywa się poprzez konieczność rozwiązania dodatkowych zadań domowych. Zadania są sprawdzane, oceniane i oddawane studentowi

Prerequisites and additional requirements:

Elementarna wiedza z fizyki w zakresie szkoły średniej.
Przy wątpliwościach odnośnie spełnienia powyższego warunku, szczególnie gdy w ciągu ostatnich
dwóch lat szkoły średniej nie było lekcji z fizyki, należy:
1. uznać, że obecność na wykładach jest obowiązkowa
2. rozważyć wybranie przedmiotu dodatkowego “Elementy Fizyki”

Recommended literature and teaching resources:

Podręcznik “Fizyka dla szkół wyższych. Tom 1, Tom 2, Tom 3” bezpłatnie dostępny na portalu:
https://cnx.org/

Oraz inne materiały takie jak:

1) Multimedialne środowisko nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych, E-fizyka
https://ilf.fizyka.pw.edu.pl/
https://ilf.fizyka.pw.edu.pl/podrecznik/

2) Lectures by Walter Lewin, youtube
8.01x – MIT Physics I: Classical Mechanics
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyQSN7X0ro203puVhQsmCj9qhlFQ-As8e

3) MIT OpenCourseWare
Classical Mechanics
https://ocw.mit.edu/courses/physics/8-01sc-classical-mechanics-fall-2016/
https://ocw.mit.edu/courses/physics/8-012-physics-i-classical-mechanics-fall-2008
https://ocw.mit.edu/courses/physics/8-01l-physics-i-classical-mechanics-fall-2005
https://ocw.mit.edu/courses/physics/8-01x-physics-i-classical-mechanics-with-an-experimental-focus-fall-2002

4) “Fizyka”, Zbigniew Kąkol
http://home.agh.edu.pl/~kakol/wyklady/Fizyka.pdf

5) “Podstawy fizyki” T. 1-3, David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

L. Pienkowski, K. Kwiatkowski, T. Lefort, W.-c. Hsi, L. Beaulieu, V. E. Viola, A. Botvina, R. G. Korteling, R. Laforest, E. Martin, E. Ramakrishnan, D. Rowland, A. Ruangma, E. Winchester, S. J. Yennello, B. Back, H. Breuer, S. Gushue, and L. P. Remsberg
Breakup time scale studied in the 8 GeV/cπ−+197Au reaction
Phys. Rev. C 65, 064606 – Published 23 May 2002
DOI:http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevC.65.064606

Additional information:

None