Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy informatyki
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-104-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Hołda Adam (adam@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot przygotowuje teoretycznie i praktyczne do wykorzystania baz danych i tworzenia prostych aplikacji komputerowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania w informatyce ENR1A_K01 Completion of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi wykorzystać komercyjne oprogramowanie komputerowe do obliczeń numerycznych ENR1A_U01 Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 potrafi napisać prosty program komputerowy korzystać z rozproszonej bazy danych ENR1A_U01 Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma ogólną wiedzę z zakresu budowy komputera i oprogramowania komercyjnego ENR1A_W04 Test,
Execution of laboratory classes
M_W002 zna podstawy programowania w języku wysokiego poziomu i zasady tworzenia aplikacji komputerowych ENR1A_W04 Test,
Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania w informatyce - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać komercyjne oprogramowanie komputerowe do obliczeń numerycznych - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi napisać prosty program komputerowy korzystać z rozproszonej bazy danych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma ogólną wiedzę z zakresu budowy komputera i oprogramowania komercyjnego + - - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawy programowania w języku wysokiego poziomu i zasady tworzenia aplikacji komputerowych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Module content
Lectures (15h):

Historia techniki obliczeniowej
Oprogramowanie (struktura oprogramowania, programy firmowe)
Zasada działania komputera (system dwójkowy, kodowanie informacji)
Architektura komputera (rodzaje procesorów, podstawowe elementy procesora, cykl rozkazowy,
Pamięć wewnętrzna i zewnętrzna (pamięć operacyjna, adresacja informacji w pamięci, pamięć masowa, organizacja pamięci masowej)
Magistrala i karty rozszerzeń, urządzenia peryferyjne (urządzenia wejścia wyjścia, monitory, drukarki, skanery , cyfrowy zapis dźwięku i grafiki)
Podstawowe informacje o historii i zadaniach systemu operacyjnego
Wstęp do programowania ( kod maszynowy, języki niskiego poziomu, języki wysokiego poziomu, zasady programowania, struktura programu)
Wprowadzenie do sieci komputerowych (adres sieciowy, rodzaje sieci, sprzęt sieciowy, model OSI, protokoły, serwery, język HTML, szablon dokumentu)
Wprowadzenie do bazy danych (pojęcia podstawowe, schemat logiczny i fizyczny bazy danych, model relacyjny i obiektowy)

Laboratory classes (30h):

Oprogramowanie firmowe: tworzenie prezentacji multimedialnej, arkusz kalkulacyjny ( funkcje, operacje macierzowe, wykresy funkcji, procesy iteracyjne)
Praca w sieci komputerowej (podstawowe protokoły, ćwiczenia)
Praca w systemie Unix – podstawowe polecenia ( przykłady)
Wstęp do programowania w języku wysokiego poziomu :
- przygotowanie programu (kodowanie , kompilacja, konsolidacja),
- testowanie programu, wykrywanie błędów, debugger,
- języki formalne, słowa kluczowe, stałe i zmienne, typy zmiennych, operacje arytmetyczne i logiczne, operacje we/wy, ( przykłady programów)
- instrukcje sterujące: instrukcja warunkowa, instrukcja skoku, pętle (przykładowe programy)
- typy złożone : tablice, struktury (przykłady przetwarzania)
- segmentacja algorytmów, funkcje: prototyp funkcji , definicja funkcji, argumenty ( przykłady tworzenia funkcji)

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Sposób zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych – pozytywna średnia ocena z kolokwiów i odpowiedzi ustnych
W czasie sesji możliwe są 2 terminy zaliczeń poprawkowych, uzgodnione z osobą prowadzącą zajęcia

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Oceny z ćwiczeń laboratoryjnych obliczane są następująco: procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest także oceną końcową. Uzyskanie zaliczenia w terminach poprawkowych może skutkować obniżeniem oceny o 10%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.
Każda nieobecność na zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego wówczas materiału. Nieobecność na więcej niż jednych zajęciach wymaga zaliczenia przerabianego materiału w formie i terminie wyznaczonym przez prowadzącego (najpóźniej w ostatnim tygodniu trwania zajęć). Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż dwa obowiązkowe zajęcia i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne, nie zalicza zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

D. Karpisz, L. Wojnar, “Podstawy informatyki”
Notatki z wykładów

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Wybrane publikacje i granty w których obliczenia wykonano we własnym kodzie numerycznym w językach C++ Builder, C++, C, Fortran
1. J. Donizak, A. Hołda, P. Sarre „Model matematyczny transportu mechanicznego sypkiego wsadu w piecu obrotowym w procesie zgazowania karbonizatu”, Paliwa i energia XXI; Wydział Energetyki i Paliw AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, , 2014
2. A.HOŁDA, Z.KOLENDA, „Exergy balances and entropy generation rates as the mathematical models falsification method applied for aluminium electrolysis processes” , Archives of Metallurgy and Materials, 2013
3. Model matematyczny wymiany masy i energii w procesie zawiesinowym otrzymywania miedzi blister. 2007, nr18.25.180.313
4. Zastosowanie zasady minimalizacji produkcji entropii w celu obniżenia zużycia energii w procesie elektrolizy aluminium. 2005, nr18.25.180.267
5. Analiza konstrukcji szybu gazowego oraz opracowanie założeń konstrukcyjnych do projektu zabudowy pojedynczego cyklonowego palnika koncentratu dla pieca zawiesinowego Huty II. Praca dla przemysłu 2003
6. Analiza procesu spalania koncentratu miedziowego w piecu zawiesinowym w oparciu o stochastyczno-deterministyczny model matematyczny. 2002, nr 18.18.180.211,

Additional information:

None