Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geometria i grafika inżynierska
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-107-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Madej Tomasz (tmadej@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł daje możliwość opanowania podstawowej wiedzy z geometrii wykreślnej, sposobów rzutowania, odwzorowania i wymiarowania elementów maszyn i urządzeń – w technice manualnej i komputerowej 2D i 3D.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Posiada umiejętność tworzenia i czytania rysunków technicznych dla przekazywania myśli technicznej w inżynierskiej komunikacji interpersonalnej Test results,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Potrafi dokonać zapisu bryły w rzutach Monge’a na trzy rzutnie oraz dokonać transformacji poszczególnych elementów metodą obrotu i kładu dla znalezienia rzeczywistych wielkości geometrycznych. ENR1A_W07, ENR1A_W08 Report on completion of a practical placement,
Execution of a project
M_U002 Potrafi dokonać odwzorowania bryły w trzech podstawowych rzutach prostokątnych i rzucie izometrycznym. ENR1A_W07, ENR1A_W08 Project,
Case study
M_U003 Potrafi dokonać zapisu elementu konstrukcji w odpowiednim sposobie odwzorowania z narzuceniem wymiarów, tolerancji kształtowo wymiarowych i chropowatości powierzchni. ENR1A_W07, ENR1A_W08 Project,
Case study
M_U004 Potrafi odwzorować element konstrukcji w programie AutoCAD w zapisie 2D oraz w programach do modelowania bryłowego. ENR1A_W07, ENR1A_W08, ENR1A_W06 Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma podstawową wiedzę z geometrii wykreślnej, zna rodzaje rzutowania ze szczególnym uwzględnieniem rzutowania prostokątnego i izometrycznego. ENR1A_W07, ENR1A_W08 Activity during classes,
Project,
Execution of exercises
M_W002 Zna i rozumie sposoby odwzorowania i wymiarowania oraz oznaczeń stanu powierzchni poszczególnych elementów konstrukcji dla energetyki jak również metody ich zapisu. ENR1A_W07, ENR1A_W08 Activity during classes,
Test,
Project,
Test results
M_W003 Zna i rozumie sposoby odwzorowania połączeń rozłącznych i nierozłącznych ze szczególnym uwzględnieniem połączeń gwintowych i śrubowych oraz sposoby ich oznaczeń. ENR1A_W07, ENR1A_W08 Activity during classes,
Test,
Project,
Test results
M_W004 Zna i rozumie sposoby narzucania tolerancji wymiarowych, kształtu i położenia oraz pasowań stosowanych w skojarzeniach elementów maszyn i urządzeń dla energetyki ENR1A_W07, ENR1A_W08 Activity during classes,
Test,
Project,
Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Posiada umiejętność tworzenia i czytania rysunków technicznych dla przekazywania myśli technicznej w inżynierskiej komunikacji interpersonalnej - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać zapisu bryły w rzutach Monge’a na trzy rzutnie oraz dokonać transformacji poszczególnych elementów metodą obrotu i kładu dla znalezienia rzeczywistych wielkości geometrycznych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać odwzorowania bryły w trzech podstawowych rzutach prostokątnych i rzucie izometrycznym. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać zapisu elementu konstrukcji w odpowiednim sposobie odwzorowania z narzuceniem wymiarów, tolerancji kształtowo wymiarowych i chropowatości powierzchni. - - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi odwzorować element konstrukcji w programie AutoCAD w zapisie 2D oraz w programach do modelowania bryłowego. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę z geometrii wykreślnej, zna rodzaje rzutowania ze szczególnym uwzględnieniem rzutowania prostokątnego i izometrycznego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie sposoby odwzorowania i wymiarowania oraz oznaczeń stanu powierzchni poszczególnych elementów konstrukcji dla energetyki jak również metody ich zapisu. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie sposoby odwzorowania połączeń rozłącznych i nierozłącznych ze szczególnym uwzględnieniem połączeń gwintowych i śrubowych oraz sposoby ich oznaczeń. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie sposoby narzucania tolerancji wymiarowych, kształtu i położenia oraz pasowań stosowanych w skojarzeniach elementów maszyn i urządzeń dla energetyki + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 103 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 23 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 4 h
Module content
Lectures (15h):

1. Rzuty Monge’a (układ odniesienia; punkt, prosta, płaszczyzna; obroty, kłady; wielościany; powierzchnie obrotowe; geometria przewodów i ich rozwinięć). 2 h
2. Rzut aksonometryczny. Rzutowanie prostokątne. Widoki, przekroje, kłady. Odwzorowanie elementów maszyn i instalacji dla energetyki. 2 h
3. Zasady wymiarowania. Przykłady odwzorowania i wymiarowania. 2 h
4. Tolerancje wymiarowe i geometryczne. Oznaczanie stanu powierzchni. Zastosowanie systemów multimedialnych w grafice inżynierskiej. 2 h
5. Rysunki techniczne w środowisku CAD. Wykorzystanie programów CAD do modelowania bryłowego. Graficzna interpretacja wyników badań – wykresy. 2 h
6. Kształtowanie geometryczne i rysowanie elementów konstrukcji w oparciu o obowiązujące normy. 2 h
7. Analiza inżynierska rysunków złożeniowych i zestawieniowych oraz schematów rysunkowych urządzeń i instalacji. 2 h
8. Test zaliczeniowy. 1h

Project classes (30h):

1. Wprowadzenie do ćwiczeń rysunkowych i laboratoryjnych (przyrządy rysunkowe, programy komputerowe, materiały rysunkowe, teczki, linie rysunkowe, formaty arkuszy, podziałki rysunkowe, rodzaje rysunków, zasady składania i numerowania rysunków wykonawczych i złożeniowych, zasady archiwizowania dokumentacji rysunkowej) – 2h.
2. Rzuty Monge’a – zagadnienia wybrane. Wielościany i powierzchnie obrotowe – rzuty, przekroje i rozwinięcia. Zadanie geometryczne: wykonanie przekroju wybraną płaszczyzną i rozwinięcia wielościanu lub powierzchni walcowych – 2h.
3. Rzutowanie prostokątne. Zasady rzutowania, wybór rzutu głównego, konieczna liczba rzutów. Indywidualne zadanie z rzutowania prostokątnego bryły narysowanej w rzucie izometrycznym – 2h.
4. Ćwiczenie kontrolne – narysowanie trzeciego rzutu zadanej bryły na podstawie dwóch rzutów prostokątnych oraz wykonanie rzutu izometrycznego bryły – 2h.
5. Analiza geometryczna przykładowych modeli części maszyn w koniecznej liczbie rzutów i sporządzenie rysunku wykonawczego wybranej części maszynowej na podstawie wirtualnej demonstracji online odwzorowania i wymiarowania elementu konstrukcji – 2h.
6. Ćwiczenie kontrolne – odwzorowanie zadanej części maszynowej w koniecznej liczbie rzutów z wyborem rzutu głównego i odpowiedniego sposobu odwzorowania – 2h.
7. Ćwiczenie kontrolne – narzucenie wymiarów w rysunku wykonawczym części z poprzedniego ćwiczenia z zadaniem odpowiednich tolerancji wymiarowych i chropowatości powierzchni – 2h.
8. Rysowanie połączeń gwintowych wybranych części maszyn. Dobór znormalizowanych parametrów gwintu. Rysowanie dwóch części jednej z gwintem zewnętrznym drugiej z gwintem wewnętrznym w odpowiednich odwzorowaniach w rysunkach wykonawczych. Rysowanie rysunku złożeniowego połączenia tych części i wykonanie tabliczki rysunku złożeniowego z wykazem części -2h.
9. Dobór znormalizowanych parametrów połączeń śrubowych na podstawie obowiązujących norm i narysowanie indywidualnego połączenia dwóch blach za pomocą elementów złącznych – w sposób dokładny i uproszczony – 2h.
10. Komputerowe wspomaganie rzutowania prostokątnego z wykorzystaniem programu AutoCAD – 2h.
11. Zastosowanie programu AutoCAD do sporządzania rysunku 2D części maszynowej z wykorzystaniem programu AutoCAD 2D – 2h.
12. Wykorzystanie programu Solid Works do modelowania bryłowego w energetyce – 2h.
13. Modelowanie bryłowe wybranych elementów konstrukcyjnych w programie Solid Works – 2h.
14. Schematy instalacji energetycznych. Wykonanie rysunku złożeniowego oraz rysunków wykonawczych wskazanego zaworu bezpieczeństwa – 2h.
15. Uzupełnienie i zaliczenie ćwiczeń – 2h.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie przedmiotu uzyskuje się na podstawie pozytywnej oceny z kolokwium opisowo-testowego dotyczącego materiału wykładu, pozytywnych ocen cząstkowych prac rysunkowych i projektowych zaliczanych w trakcie zajęć laboratoryjnych oraz zaliczenie zadań wykonywanych na zajęciach komputerowych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium 20%, ocena z ćwiczeń laboratoryjnych komputerowych 20%, ocena z prac rysunkowych i projektowych 60%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, w przypadku nieobecności na zajęciach ze swoją grupą ma możliwość odrobienia tych zajęć z inną grupą.

Prerequisites and additional requirements:

Przygotowanie ze szkoły średniej w zakresie rzutowania, stereometrii i podstaw informatyki.

Recommended literature and teaching resources:

Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003.
Ryniewicz A. M, Madej T: Geometria grafika inżynierska dla energetyków (skrypt w przygotowaniu – wybrane zagadnienia umieszczone w formie prezentacji multimedialnych w Internecie).
Babich M.:SolidWorks w praktyce, Gliwice : Helion, 2007.
Pikoń A.: AutoCad 2000PL: pierwsze kroki, Gliwice : Helion, 2000.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1) A biometrological procedure preceding the resurfacing / Anna M. RYNIEWICZ, Tomasz MADEJ, Andrzej Ryniewicz, Łukasz BOJKO // Metrology and Measurement Systems : quarterly of Polish Academy of Sciences ; ISSN 2080-9050. — Tytuł poprz.: Metrologia i Systemy Pomiarowe ; ISSN: 0860-8229. — 2016 vol. 23 no. 1, s. 97–106. — Bibliogr. s. 105–106, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-02-26
2) Tribological testing of engine oils / A. M. RYNIEWICZ, L. BOJKO, T. MADEJ, A. Ryniewicz, P. PAŁKA // Journal of the Balkan Tribological Association ; ISSN 1310-4772. — 2016 vol. 22 no. 4, s. 3097–3112. — Bibliogr. s. 3111–3112, Abstr.
3) Biometrological method of pelvis measurement and anatomical positioning of endoprosthesis of hip joint / Andrzej Ryniewicz, Anna Maria RYNIEWICZ, Tomasz MADEJ, Jerzy Sładek, Adam Gąska // Metrology and Measurement Systems : quarterly of Polish Academy of Sciences ; ISSN 2080-9050. — Tytuł poprz.: Metrologia i Systemy Pomiarowe ; ISSN: 0860-8229. — 2013 vol. 20 no. 1, s. 17–26. — Bibliogr. s. 26, Abstr.. — Anna Maria Ryniewicz – dodatkowa afiliacja: Jagiellonian University Medical College, Faculty of Medicine, Kraków

Additional information:

None