Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Elementy fizyki
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-110-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Pieńkowski Ludwik (pienkows@agh.edu.pl)
Module summary

Ilustracja teoretycznych treści wykładów z fizyki zadaniami wraz z ich rozwiązaniami mającymi ścisły związek z energetyką

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych ENR1A_K01 Activity during classes,
Test
Skills: he can
M_U001 Student wykorzystuje wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych ENR1A_U01 Activity during classes,
Test
M_U002 Student posiada umiejętność zrozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych ENR1A_U02 Activity during classes,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki ułatwiającą przyswojenie nowych treści dydaktycznych ENR1A_W01, ENR1A_W02 Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student wykorzystuje wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych - + - - - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność zrozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki ułatwiającą przyswojenie nowych treści dydaktycznych - + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 11 h
Realization of independently performed tasks 31 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Auditorium classes (30h):

Operacje na wektorach. Rozwiązywanie elementarnych równań różniczkowych i całkowych. Analiza ruchu, równania toru i ruchu. Zasady dynamiki, układ inercjalny i nieinercjalny. Praca, moc i energia. Równia pochyła. Rzuty. Zasada zachowania pędu i momentu pędu. Dynamika bryły sztywnej. Zderzenia. Równanie oscylatora harmonicznego i jego modyfikacje – przykłady. Wahadło matematyczne i fizyczne. Ciśnienie statyczne i dynamiczne. Podstawy ruchu płynów. Opis pola grawitacyjnego. Praca i energia w polu grawitacyjnym. I i II prędkość kosmiczna. Opis pola elektrycznego. Potencjał, napięcie, moc elektryczna. Ruch ładunku w polu elektrycznym. Oddziaływania elektrostatyczne i elektromagnetyczne.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest udokumentowany aktywny udział w zajęciach, rozwiązywanie zadań, dyskusje metod ich rozwiązywania.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywny udział studenta w zajęciach. W przypadku negatywnej oceny za aktywność warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczającego. Przewidziane są dwa poprawkowe terminy kolokwium zaliczającego w terminie sesji egzaminacyjnej.
Kolokwium zaliczające składa się z kilku zadań, w tym dwóch trudniejszych podobnych do zadań domowych i kartkówek. Do uzyskania oceny pozytywnej (3,5) wymagane jest poprawne rozwiązanie co najmniej połowy zadań łatwiejszych. Do uzyskania oceny 4,0 i wyższej wymagane jest rozwiązanie co najmniej jednego zadania trudniejszego

Participation rules in classes:
  • Auditorium classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równa wyższej ocenie z pośród dwóch ocen: oceny za aktywność i oceny z kolokwium zaliczającego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku licznych nieobecności na zajęciach, trzech i więcej nie ma możliwości wyrównania zaległości, ani uzyskania zaliczenia. Wyjątek stanowią uzasadnione przypadki losowe i każdy taki przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.
W przypadkach mniej rażących nieobecności (trzy lub mniej) wyrównanie zaległości odbywa się poprzez konieczność rozwiązania dodatkowych zadań domowych. Zadania te są sprawdzane, oceniane i oddawane studentowi do poprawy

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Podręcznik “Fizyka dla szkół wyższych. Tom 1, Tom 2, Tom 3” bezpłatnie dostępny na portalu:
https://cnx.org/

oraz inne materiały takie jak:

Multimedialne środowisko nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych, E-fizyka
https://ilf.fizyka.pw.edu.pl/
https://ilf.fizyka.pw.edu.pl/podrecznik/

Lectures by Walter Lewin, youtube
8.01x – MIT Physics I: Classical Mechanics
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyQSN7X0ro203puVhQsmCj9qhlFQ-As8e

MIT OpenCourseWare
Classical Mechanics
https://ocw.mit.edu/courses/physics/8-01sc-classical-mechanics-fall-2016/
https://ocw.mit.edu/courses/physics/8-012-physics-i-classical-mechanics-fall-2008
https://ocw.mit.edu/courses/physics/8-01l-physics-i-classical-mechanics-fall-2005
https://ocw.mit.edu/courses/physics/8-01x-physics-i-classical-mechanics-with-an-experimental-focus-fall-2002

“Fizyka”, Zbigniew Kąkol
http://home.agh.edu.pl/~kakol/wyklady/Fizyka.pdf

“Podstawy fizyki” T. 1-3, David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None