Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Elementy Fizyki II
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-209-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Pieńkowski Ludwik (pienkows@agh.edu.pl)
Module summary

Umiejętność rozwiązywania zadań z obszaru Fizyka-II, a w szczególności z elementarnej termodynamiki i elektrodynamiki

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Doskonali umiejętność łączenia wiedzy z różnych obszarów ENR1A_K01 Activity during classes,
Test
Skills: he can
M_U001 Wykorzystując wiedzą ze szkoły średniej potrafi oszacować wartości wielkości fizycznych, ich wzajemne relacje, co umożliwia wyciąganie własnych wniosków ENR1A_U02, ENR1A_U01 Activity during classes,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę umożliwiająca sformułowanie problemu w formie opisowego modelu ENR1A_W06, ENR1A_W02 Activity during classes,
Test
M_W002 Ma wiedzę o zasadach formułowania algorytmów numerycznych i ich wdrażania ENR1A_W06, ENR1A_W02 Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Doskonali umiejętność łączenia wiedzy z różnych obszarów - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Wykorzystując wiedzą ze szkoły średniej potrafi oszacować wartości wielkości fizycznych, ich wzajemne relacje, co umożliwia wyciąganie własnych wniosków - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę umożliwiająca sformułowanie problemu w formie opisowego modelu - - - - + - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę o zasadach formułowania algorytmów numerycznych i ich wdrażania - - - - + - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 8 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Conversation seminar (30h):

Rozwiązywanie typowych zagadnień z obszaru Fizyka-II: Ciśnienie statyczne i dynamiczne. Podstawy ruchu płynów. Fale. Termodynamika i elementy fizyki statystycznej. Pola elektryczne. Potencjał, napięcie, moc elektryczna. Ruch ładunku w polu elektrycznym. Oddziaływania elektrostatyczne i elektromagnetyczne. Elektromagnetyzm

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Conversation seminar: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywny udział studenta w zajęciach. W przypadku negatywnej oceny za aktywność warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczającego. Przewidziane są dwa poprawkowe terminy kolokwium zaliczającego w terminie sesji egzaminacyjnej.
Kolokwium zaliczające składa się z kilku zadań, w tym dwóch trudniejszych podobnych do zadań domowych i kartkówek. Do uzyskania oceny pozytywnej (3,0) wymagane jest poprawne rozwiązanie co najmniej połowy zadań łatwiejszych. Do uzyskania oceny 4,0 i wyższej wymagane jest rozwiązanie co najmniej jednego zadania trudniejszego

Participation rules in classes:
  • Conversation seminar:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równa wyższej ocenie z pośród dwóch ocen: oceny za aktywność i oceny z kolokwium zaliczającego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku licznych nieobecności na zajęciach, trzech i więcej nie ma możliwości wyrównania zaległości, ani uzyskania zaliczenia. Wyjątek stanowią uzasadnione przypadki losowe i każdy taki przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.
W przypadkach mniej rażących nieobecności (trzy lub mniej) wyrównanie zaległości odbywa się poprzez konieczność rozwiązania dodatkowych zadań domowych. Zadania te są sprawdzane, oceniane i oddawane studentowi do poprawy

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z fizyki i matematyki z zakresy szkoły ponadgimnazjalnej.

Recommended literature and teaching resources:

Podręcznik “Fizyka dla szkół wyższych. Tom 1, Tom 2, Tom 3” bezpłatnie dostępny na portalu:
https://cnx.org/

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

L. Pienkowski, et al, “Breakup time scale studied in the 8 GeV/c pi(-) + 197Au reaction”

Additional information:

None