Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mathcad
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-211-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
mgr inż. Stępień Leszek (lstepien@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot ma charakter praktyczny i jego celem jest wprowadzenie studentów w obsługę środowiska obliczeń inżynierskich MathCAD.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość zdobytych kwalifikacji oraz potrzeby ich dalszego rozwijania . ENR1A_K01 Activity during classes
M_K002 Ma świadomość zdobytych kwalifikacji oraz potrzeby ich dalszego rozwijania. ENR1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi samodzielnie korzystać z zaawansowanych funkcji programu MathCAD ENR1A_U01 Execution of a project
M_U002 Potrafi wykorzystać program MathCad do wykonania obliczeń symulacyjnych elementów/węzłów procesowych stosowanych w sektorze energetycznym. ENR1A_U01, ENR1A_U03 Execution of exercises,
Execution of a project
M_U003 Potrafi samodzielnie korzystać z zaawansowanych funkcji programu MathCAD ENR1A_U01
M_U004 Potrafi wykorzystać program MathCad do wykonania obliczeń symulacyjnych elementów/węzłów procesowych stosowanych w sektorze energetycznym. ENR1A_U04 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Wie jak zamodelować w programie MathCad wybrany element/węzeł procesowy stosowany w sektorze energetycznym. ENR1A_W01 Execution of exercises,
Execution of a project
M_W002 Wie do jakich celów stosowany jest program MathCad oraz zna podstawowe i zaawansowane funkcje tego narzędzia. Potrafi znaleźć ich powiązania z praktycznym modelowanie urządzeń w energetyce. ENR1A_W04 Test
M_W003 Wie do jakich celów stosowany jest program MathCad oraz zna podstawowe i zaawansowane funkcje tego narzędzia. ENR1A_W06 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość zdobytych kwalifikacji oraz potrzeby ich dalszego rozwijania . - - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość zdobytych kwalifikacji oraz potrzeby ich dalszego rozwijania. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie korzystać z zaawansowanych funkcji programu MathCAD - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać program MathCad do wykonania obliczeń symulacyjnych elementów/węzłów procesowych stosowanych w sektorze energetycznym. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi samodzielnie korzystać z zaawansowanych funkcji programu MathCAD - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi wykorzystać program MathCad do wykonania obliczeń symulacyjnych elementów/węzłów procesowych stosowanych w sektorze energetycznym. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wie jak zamodelować w programie MathCad wybrany element/węzeł procesowy stosowany w sektorze energetycznym. - - - + - - - - - - -
M_W002 Wie do jakich celów stosowany jest program MathCad oraz zna podstawowe i zaawansowane funkcje tego narzędzia. Potrafi znaleźć ich powiązania z praktycznym modelowanie urządzeń w energetyce. - - - + - - - - - - -
M_W003 Wie do jakich celów stosowany jest program MathCad oraz zna podstawowe i zaawansowane funkcje tego narzędzia. - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
Contact hours 5 h
Module content
Project classes (30h):

 zapoznanie ze strukturą programu, tworzenie i formatowanie dokumentów
 definiowanie i stosowanie zmiennych, funkcji oraz macierzy,
 wymiana danych z programem MSExcel,
 rysowanie wykresów 2D i 3D,
 rozwiązywanie równań i układów równań algebraicznych,
 funkcje statystyczne i analiza danych,
 interpolacja,
 rozwiązywanie równań różniczkowych,
 elementy programowania: instrukcje warunkowe i pętle.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przedmiot składa się z tylko z jednej, obowiązkowej formy zajęć prowadzonej w laboratorium komputerowym.
Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz wykonanie wszystkich ćwiczeń zleconych przez prowadzącego.
Dodatkowo na koniec semestru studenci samodzielnie rozwiązują praktyczny test składający się z kilku problemów obliczeniowych. Wymagane jest pozytywne zaliczenie zarówno wszystkich ćwiczeń jak i testu końcowego.

Participation rules in classes:
  • Project classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną obliczaną według następującego wzoru:
OK=0,6*OP+0,4OT
OP – ocena projektu
OT – ocena testu ze znajomości programu Mathcad
Obowiązuje skala ocen przewidziana Regulaminem Studiów AGH. Termin zaliczenia nie ma wpływu na ocenę końcową.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach laboratoryjnych wymaga od studenta odrobienia zajęć na innej grupie ćwiczeniowej (jeśli jest taka możliwość) lub podczas zajęć dodatkowych w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż dwa obowiązkowe zajęcia i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może nie zaliczyć zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Umiejętność obsługi komputera oraz pakietu Office.
Podstawowa znajomość języka angielskiego (program Mathcad nie posiada polskiej wersji językowej).

Recommended literature and teaching resources:

1. R. Motyka, D.Rasała – MATHCAD – od obliczeń do programowania
2. MathCad – podręcznik użytkownika
3. B. Maxfield “Essential Mathcad for Engineering, Science, and Math”

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje zawierające modele wykonane w oparciu o program MathCAD 15

A modified gibbs free energy minimisation model for fluid bed coal gasisication / Marek ŚCIĄŻKO, Leszek STĘPIEŃ // Chemical and Process Engineering

Simulation analysis of wastes gasification technologies / Leszek STĘPIEŃ, Marek Ściążko, Grzegorz CZERSKI, Łukasz Kiełtyka // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]

Termodynamiczno-empiryczny model powietrznego zgazowania węgla — Empirical thermodynamic model of coal gasification with air / Marek Ściążko, Leszek STĘPIEŃ // Przemysł Chemiczny

Additional information:

Student obowiązkowo wykonuje wszystkie przewidziane w programie ćwiczenia laboratoryjne. Dodatkowo, szczegółowe informacje dotyczące realizacji modułu będą przekazane na pierwszych zajęciach.