Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Konstrukcja i eksploatacja maszyn i urządzeń
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-301-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Lepiarczyk Dariusz (ledar@agh.edu.pl)
Module summary

Dobór materiałów konstrukcyjnych i projektowanie fragmentów maszyn i urządzań.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych ENR1A_K01 Examination,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Potrafi dobrać części i elementy maszyn uwzględniając ich podstawowe charakterystyki eksploatacyjne ENR1A_U08, ENR1A_U06 Project,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_U002 Potrafi stosować metody grafiki inżynierskiej w odniesieniu do konstrukcji maszyn i urządzeń ENR1A_U08, ENR1A_U07 Execution of a project,
Execution of exercises,
Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawy konstrukcji i zasady działania części maszyn i urządzeń ENR1A_W07 Test,
Examination
M_W002 Rozumie zasady eksploatacji maszyn i zna zasady doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych dla maszyn w szczególności energetycznych ENR1A_W02 Examination,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 30 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych + + - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dobrać części i elementy maszyn uwzględniając ich podstawowe charakterystyki eksploatacyjne - + - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi stosować metody grafiki inżynierskiej w odniesieniu do konstrukcji maszyn i urządzeń - + - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawy konstrukcji i zasady działania części maszyn i urządzeń + + - + - - - - - - -
M_W002 Rozumie zasady eksploatacji maszyn i zna zasady doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych dla maszyn w szczególności energetycznych + + - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 148 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 h
Preparation for classes 25 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):
Konstrukcja i eksploatacja maszyn i urządzeń

Podstawy obliczeń wytrzymałościowych elementów maszyn przy obciążeniach statycznych i zmiennych.
Zagadnienia eksploatacja maszyn i urządzeń enrgetycznych.
Materiały konstrukcyjne stosowane w budowie maszyn.
Połączenia rozłaczne stosowane w budowie maszyn: połaczenia gwintowe,połączenia kołkowe i sworzniowe, połączenia wpustowe i wielowypustowe, połączenia wieloboczne.
Polaczenie nierozłaczne stosowane w budowie maszyn: połączenia spójnościowe, połączenia nitowe. połaczenia klejone.
Wały i osie.
Łożyska toczne i ślizgowe. Uszczelnienia węzłów łożyskowych.
Sprzęgła.
Przekładnie mechaniczne.

Auditorium classes (15h):
Konstrukcja i eksploatacja maszyn i urządzeń

Rozwiązywanie zadań dotyczących modelowania matematycznego elementów maszyn z wykorzystaniem wiedzy o materiałach, wytrzymałości materiałów i podstaw konstrukcji maszyn.
Wdrażanie umiejętności pracy zespołowej nad problemem technicznym z obszaru projektowania i konstruowania maszyn

Project classes (30h):
Konstrukcja i eksploatacja maszyn i urządzeń

Projektu I – dobór materiałów konstrukcyjnych, dobór tolerancji i pasowań, zastosowanie metod grafiki inżynierskiej
Projekt II – zespół połączeń; realizacja obliczeń wytrzymałościowych i podstawowych form zapisu konstrukcji
Projekt III – wał maszynowy i jego łożyskowanie; realizacja obliczeń wytrzymałościowych i katalogowego doboru zespołów łożyskowych

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia wykładów jest konieczność posiadania własnych notatek z wykładów oraz opanowania materiału wykładowego na poziomie 70%. Wiedza może być weryfikowana przez wykładowcę przy ocenie końcowej w szczególności w odniesieniu dla osób, które nie uczęszczały na wykłady.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest zaliczenie wszystkich prac na ocenę pozytywną oraz aktywne uczestniczenia na ćwiczeniach. Kolejnym warunkiem zaliczenia jest obecność na ćwiczeniach. Dopuszczalne są dwie nieobecność usprawiedliwione na ćwiczeniach. Powstałe zaległości w wyniku nieobecności powinny być uzupełnione.
W przypadku braku zaliczenia w pierwszym terminie studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy na uzupełnienie zaległości. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach prowadzący zajęcia może wyznaczyć drugi termin poprawkowy na uzupełnienie zaległości.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie wszystkich projektów na ocenę pozytywną oraz aktywne uczestniczenia na ćwiczeniach. Kolejnym warunkiem zaliczenia jest obecność na ćwiczeniach. Dopuszczalne są dwie nieobecność usprawiedliwione na ćwiczeniach. Powstałe zaległości w wyniku nieobecności powinny być uzupełnione.
W przypadku braku zaliczenia w pierwszym terminie studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy na uzupełnienie zaległości. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach prowadzący zajęcia może wyznaczyć drugi termin poprawkowy na uzupełnienie zaległości.

Warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia na ocenę pozytywna z ćwiczeń audytoryjnych i projektowych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z oceny z egzaminu (o,6), oceny z ćwiczeń audytoryjnych (0,2), oceny z ćwiczeń projektowych (0,2). Aktywny udział w wykładach może wpłynąć na zmianę oceny końcowej o 0,5 stopnia

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe wskutek nieobecności studenta należ odrobić na innych zajęciach w grupach oraz w oparciu o zalecaną literaturą i pomoce naukowe. Zaleca się powstałe zaległości skonsultować wcześniej z prowadzącym zajęcia w celu określenia formy i trybu wyrównywania zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowej wiedzy z obszaru inżynierii materiałowej wytrzymałosci materiałów i zapisu konstrukcji.

Recommended literature and teaching resources:

Osiński Z.: Podstawy konstrukcji maszyn. PWN. Warszawa.
Dietrich M. i inni: Podstawy konstrukcji maszyn. WNT. Warszawa.
Horwat W., Bartoszewicz J.: Podstawy konstrukcji maszyn dla elektryków. WNT. Warszawa.
Knosala R., Gwiazda A., Baier A., Gendarz P.: Podstawy konstrukcji maszyn – przykłady obliczeniowe. WNT. Warszawa.
Banaszek J.: Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn, WPL
Kurmaz, Leonid W., Podstawy konstruowania węzłów i części maszyn : podręcznik konstruowania. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1) Condition monitoring of distributed systems using two-stage Bayesian inference data fusion. Víctor H. Jaramillo, James R. Ottewill, Rafał DUDEK, Dariusz LEPIARCZYK, Paweł PAWLIK. Mechanical Systems and Signal Processing. — 2017 vol. 87, pt. A, s. 91–110
2) Vibroacoustic study of powertrains operated in changing conditions by means of order tracking analysis. Paweł PAWLIK, Dariusz LEPIARCZYK, Rafał DUDEK, James R. Ottewill, Paweł Rzeszuciński, Mariusz Wójcik, Agnieszka Tkaczyk. Eksploatacja i Niezawodność / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne. 2016 vol. 18 no. 4, s. 606–612.
3) Use of a statistical analysis of phosphate coating of machine parts. Dariusz LEPIARCZYK. Przemysł Chemiczny.2016 t. 95 nr 8, s. 1502–1505.
4). Monitoring of selected mechanical and energetical devices with usage of thermovision methods. Dariusz LEPIARCZYK. Polish Journal of Environmental Studies. 2015 vol. 24 no. 5A, s. 32–36.
5) Vibration diagnostic of a friction process in slide bearings. Dariusz LEPIARCZYK, Wacław GAWĘDZKI. Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. 2018 nr 2/2018, s. 73–80.

Additional information:

None