Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wybrane zagadnienia polityki energetycznej, prawa i normalizacji
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-316-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kurcz Leszek (kurcz@agh.edu.pl)
Module summary

Student pogłębia wiedzę i umiejętności prowadzenia dyskusji w zakresie dotyczącym zagadnień polityki energetycznej, prawa i normalizacji

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student doskonali umiejętności pracy w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, aktywnie uczestniczy w przygotowaniu opracowania dotyczącego określonego zagadnienia ENR1A_K03, ENR1A_K02 Participation in a discussion
M_K002 Student angażuje się i doskonali umiejętność merytorycznej dyskusji, potrafi dobrze sformułować swoje argumenty oraz przekazywać informacje w sposób zrozumiały ENR1A_K03, ENR1A_K02 Presentation,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Student potrafi przygotować opracowanie korzystając m.in. z literatury fachowej, źródeł internetowych oraz norm i regulacji prawnych, potrafi pracować w zespole w celu przygotowania opracowania dotyczącego wybranych zagadnień polityki energetycznej, prawa i normalizacji ENR1A_U08, ENR1A_U06 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna procedury tworzenia i realizacji polityki energetycznej, zna zasady racjonalnego wykorzystywania energii, zna podstawowe zagadnienia prawa, w tym ochrony własności przemysłowej i praw autorskich oraz normalizacji, umie korzystać z informacji patentowej ENR1A_W08, ENR1A_W07 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student doskonali umiejętności pracy w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, aktywnie uczestniczy w przygotowaniu opracowania dotyczącego określonego zagadnienia - - - - + - - - - - -
M_K002 Student angażuje się i doskonali umiejętność merytorycznej dyskusji, potrafi dobrze sformułować swoje argumenty oraz przekazywać informacje w sposób zrozumiały + - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować opracowanie korzystając m.in. z literatury fachowej, źródeł internetowych oraz norm i regulacji prawnych, potrafi pracować w zespole w celu przygotowania opracowania dotyczącego wybranych zagadnień polityki energetycznej, prawa i normalizacji - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna procedury tworzenia i realizacji polityki energetycznej, zna zasady racjonalnego wykorzystywania energii, zna podstawowe zagadnienia prawa, w tym ochrony własności przemysłowej i praw autorskich oraz normalizacji, umie korzystać z informacji patentowej + - - - + - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Module content
Lectures (15h):
Wybrane zagadnienia polityki energetycznej, prawa i normalizacji

1. Krótka charakterystyka polskiego i wspólnotowego porządku prawnego, instytucje UE, terminologia, źródła prawa, norma prawna, harmonizacja, implementacja, regulacje prawne w obszarze energetyki, certyfikacja
2. Polityka, geopolityka, cele, możliwości i ograniczenia realizacji
3. Polityka energetyczna UE i RP, procedura i determinanty tworzenia polityki, strategiczne działania
4. Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne, niezawodność i dywersyfikacja dostaw energii
5. Efektywność pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania energii – działania polityczne i prawne
6. Założenia i realizacja polityki energetycznej RP, obszary i podmioty realizujące politykę energetyczną – zadania i zakres działania
7. Normalizacja – cele i zadania, typy norm, organizacje normalizacyjne

Conversation seminar (15h):
 1. Wybrane zagadnienia polityki energetycznej, prawa i normalizacji

  1 Struktura wykorzystania energii w krajach UE w latach 1970-2017 i prognozy do 2030 (2050)
  2 Geografia zasobów i wykorzystanie surowców energetycznych, w tym gazu łupkowego i skroplonego gazu ziemnego
  3 Działania EWG/UE i RP w zakresie polityki energetycznej – znaczące wydarzenia 1970-2017
  4 Energia nuklearna w Europie – dokonania i perspektywy
  5 Rozwój technologii OZE, energetyka prosumencka, wyspy energetyczne
  6 Transeuropejskie sieci transportu energii (gaz, ropa naftowa, energia elektryczna)
  7 Koncepcje pozyskiwania energii w przyszłości i jej wykorzystania w przemyśle, transporcie i życiu codziennym
  8 Akty prawne UE i RP dotyczące efektywnego wykorzystania energii
  9 Ograniczenie emisji CO2 – cele, działania, technologie
  10 Perspektywy wykorzystania węgla kamiennego jako źródła energii – nowe technologie

 2. Wybrane zagadnienia polityki energetycznej, prawa i normalizacji

  Student pogłębia wiedzę z zakresu pozyskiwania, transportu, konwersji, magazynowania i użytkowania energii, prawa i normalizacji w aspekcie aktualnej polityki energetycznej

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Conversation seminar: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia konwersatoryjne – aktywne uczestnictwo w zajęciach, ocena z przygotowanej i przedstawionej zespołowej prezentacji wybranego zagadnienia ( wartość merytoryczna, sposób prezentacji, dyskusja)

Zaliczenie: ocena z przygotowanej i przedstawionej zespołowej prezentacji

Zaliczenie poprawkowe:
Zaliczenie: ocena z przygotowanej i przedstawionej dodatkowej indywidualnej prezentacji

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Conversation seminar:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie – ocena końcowa:
Ocena końcowa: OK = (0.7 x ocena prezentacji + 0,3 x ocena aktywności na zajęciach)

Zaliczenie poprawkowe – ocena końcowa:
Ocena końcowa: OK = (0.7 x ocena prezentacji + 0,3 x ocena aktywności na zajęciach)

Do zaliczenia poprawkowego mogą być dopuszczeni studenci, którzy:
- nie przekroczyli 10% nieusprawiedliwionych nieobecności z liczby godzin ćwiczeń w semestrze
- nie przekroczyli 25% usprawiedliwionych nieobecności z liczby godzin ćwiczeń w semestrze

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności usprawiedliwione – max. 25% nieobecności na zajęciach – uzupełnienie zaległości w ramach pracy własnej i konsultacji z prowadzącym i indywidualnej prezentacji wybranego zagadnienia – zaliczenie w terminie poprawkowym.

Nieobecności nieusprawiedliwione – do 10% nieobecności na zajęciach – uzupełnienie zaległości w ramach pracy własnej i dodatkowej indywidualnej prezentacji wybranego zagadnienia

Prerequisites and additional requirements:

Student powinien śledzić bieżące wydarzenia w obszarze energetyki, w tym zmian regulacji prawnych i dokumentów normatywnych

Recommended literature and teaching resources:

1. Barcz J.: Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki . Wyd. PiPG, Warszawa,2003.
2. Stawecki T.: Winczorek P.: Wstęp do prawoznawstwa. C.H. Beck, Warszawa, 2003.
3. Ustawa – Prawo Energetyczne z dn. 10 kwietnia 1997(Dz.U.1997 Nr 54 poz. 348) z póź. zm.
4. Traktat Karty Energetycznej z 17 grudnia 1994 roku (Dz.U. 2003 Nr 105 poz. 985)
5. Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. ( Dz.U. 2016 poz. 831)
6. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku ( Obwieszczenie w sprawie polityki energetycznej państwa do 2030 roku, Monitor Polski, Poz. 11 nr 2 z 14.01.2010).
7. Polska polityka Energetyczna – wczoraj, dziś, jutro. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Warszawa, 2010.
8. Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r., (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386) z póź. zm.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Leszek KURCZ, Małgorzata Wąs: Kompetencje personelu – projekt normy prEN 13313. Chłodnictwo ; ISSN 0009-4919. — 2002 t. 37 nr 1
Leszek KURCZ, Marek Steindel: Fluorowane gazy cieplarniane i substancje zubożające warstwę ozonową : certyfikacja, ocena kompetencji i szkolenia. Cz. 1, Certyfikacja personelu i przedsiębiorstw. Chłodnictwo ; ISSN 0009-4919. — 2009 R. 44 nr 1–2 s. 6–10
Leszek KURCZ, Małgorzata Wąs: Ocena zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne w kontekście przepisów prawnych. Chłodnictwo ; ISSN 0009-4919.2002 t. 37 nr 2–3
Leszek Kurcz: Autor programów certyfikacji, kierownik akredytowanej jednostki certyfikującej
Leszek Kurcz: Autor programów kształcenia i prowadzący zajęcia dydaktyczne na kierunku Energetyka WEiP AGH

Additional information:

Przedmiot umożliwia studentowi:
- doskonalenie umiejętności przygotowania i prowadzenia dyskusji w zakresie dotyczącym zagadnień polityki energetycznej, w tym wyrażania własnych opinii i ich argumentowania
- doskonalenie umiejętności pracy zespołowej
- pogłębienie znajomości zagadnień legislacji i normalizacji i ich znaczenia w działalności inżynierskiej
- rozbudzenie potrzeby zwiększonego zainteresowania aktualnymi zagadnieniami w obszarze energetyki krajowej, europejskiej i światowej niezbędnej w przyszłej działalności