Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
LabVIEW
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-404-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kulka Andrzej (akulka@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot ma charakter badawczy i praktyczny, gdzie studenci uczą się podstawowych technik akwizycji i przetwarzania danych w środowisku LabVIEW.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym problemy pomiarowe, potrafi samodzielnie zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji projektu. ENR1A_K01, ENR1A_K03 Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Participation in a discussion,
Project,
Presentation,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi stworzyć aplikację w środowisku programowania LabVIEW uruchamianą w systemie Windows oraz zaimplementować w niej najważniejsze algorytmy akwizycji, przetwarzania i prezentacji danych pomiarowych. ENR1A_U08, ENR1A_U01 Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Participation in a discussion,
Project,
Presentation,
Activity during classes
M_U002 Student potrafi pozyskiwać informacje do realizacji oryginalnego projektu oraz przygotować prezentację wyników swojej pracy. ENR1A_U08 Execution of a project,
Participation in a discussion,
Project,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna podstawowe techniki akwizycji i przetwarzania danych w środowisku LabVIEW, zna podstawowe parametry pomiarów. ENR1A_W04 Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Participation in a discussion,
Project,
Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 7 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym problemy pomiarowe, potrafi samodzielnie zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji projektu. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi stworzyć aplikację w środowisku programowania LabVIEW uruchamianą w systemie Windows oraz zaimplementować w niej najważniejsze algorytmy akwizycji, przetwarzania i prezentacji danych pomiarowych. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi pozyskiwać informacje do realizacji oryginalnego projektu oraz przygotować prezentację wyników swojej pracy. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe techniki akwizycji i przetwarzania danych w środowisku LabVIEW, zna podstawowe parametry pomiarów. + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 h
Preparation for classes 11 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Module content
Lectures (7h):

1. Omówienie przebiegu zajęć oraz warunków zaliczenia przedmiotu.

2. Wprowadzenie do środowiska programowania w języku graficznym G- LabVIEW.

3. Pojęcia wirtualności i jego zastosowań w LabVIEW. Omówienie i przykłady urządzeń wirtualnych – VI i wirtualnych systemów pomiarowych-VIS. Komponenty VI.

4. Omówienie kolorów i linii jako nośników informacji.

5. Narzędzia do programowania graficznego. Zasada przepływu danych w LabVIEW.
Instrukcje sterujące – struktury programistyczne.

6. Omówienie oraz przykłady instrukcji Case, While Loop, For Loop, Sequence. Edycja wzorów i równań – Formula Node. Zmienne lokalne i globalne. Rejestry. Sprzężenie zwrotne. Atrybuty. Operacje na plikach. Analiza i prezentacja wyników w postaci numerycznej i graficznej.

7. Budowa aplikacji .exe. Dystrybucja aplikacji.

8. Omówienie struktury portu szeregowego RS-232, magistrali GPIB i USB.

9. Wprowadzenie i przykłady zastosowania SCPI – języka programowania przyrządów pomiarowych.

Project classes (21h):
Plan zajęć

Studenci wykonują ćwiczenia projektowe uwzględniające tematykę przedstawioną w ramach wykładu. Tworzone są proste aplikacje wykorzystujące następujące elementy języka LabVIEW :
-Operacje w pętli z uwarunkowaną liczbą iteracji. Pętla warunkowa. Operacje porównania i selekcji. Konfigurowanie aplikacji. Tworzenie aplikacji wykonywalnych.
- Operacje w pętli z limitowaną liczbą iteracji. Wirtualny eksperyment fizyczny jako ilustracja oczekiwań i możliwości środowiska programowego LabVIEW. Przebiegi y(t). Pętla z limitowaną liczbą iteracji. Wykresy y(x). Wykresy X-Y. Odmierzanie czasu i wprowadzanie opóźnień. Konfigurowanie wykresów.
-Struktura sekwencyjna. Porty lokalne. Sterowanie przepływem danych. Zmienne lokalne. Operacje z klastrami.
-Struktura Formula Node. Struktura Formula Node. Zapis wyrażeń algebraicznych. Zapis wyrażeń logicznych. Liczniki impulsów. Dzielniki częstotliwości. Zmienne globalne. Struktura hierarchiczna programu.
-Operacje z tablicami danych. Edycja paska menu głównego
- Studenci tworzą aplikacje służące do zbierania danych przy wykorzystaniu wybranego portu transmisji danych (USB, RS 232)

*Ponadto, studenci realizują projekty w dwuosobowych zespołach. Każdy zespół definiuje swój własny temat. W ramach projektu należy stworzyć działającą aplikację akwizycji, przetwarzania i wizualizacji danych oraz szczegółową dokumentację wykonania projektu. Wytworzone aplikacje są prezentowane przez zespoły na koniec semestru. *

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wymagane wykonanie ćwiczeń opisanych w instrukcjach.
Wymagane zaliczenie kolokwium.
Wymagana publiczna prezentacja programu wykonanego w ramach przedmiotu.
Zaliczenie poprawkowe kolokwium: 1 termin poprawkowy – wykonanie zadań testujących dotychczasowe umiejętności
2 termin poprawkowy– wykonanie zadań testujących dotychczasowe umiejętności + dyskusja

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena z ćwiczeń projektowych będzie ustalana zgodnie ze skalą ocen obowiązującą w regulaminie AGH. Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej (F) wymaga uzyskania pozytywnej oceny z zajęć komputerowych zajęć (L) i projektu (P).
Ocena końcowa z modułu obliczana jest jako średnia ważona ocen:
F = 0.5xL + 0.5xP

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwość odrobienia zajęć na różnych grupach, możliwość indywidualnych konsultacji

Prerequisites and additional requirements:

Umiejętność obsługi komputera z systemem Windows

Recommended literature and teaching resources:

-Środowisko LabView™ w eksperymencie wspomaganym komputerowo, Wiesław Tłaczała, Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002.
- Komputerowa technika pomiarowa : oprogramowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych w LabVIEW, Dariusz Świsulski, Warszawa : Agenda Wydawnicza PAK, 2005.
- LabVIEW w praktyce, Marcin Chruściel, Legionowo: Wydawnictwo BTC, 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

14 publikacji naukowych z zakresu w czasopismach z IF w dyscyplinach inżynieria materiałowa i energetyka. Uczestnictwo w kursach Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD 1 i 2). Promotor prac inżyniesrskiej z zakresu autmoatyzacji i kontroli systemów dla magazynowania energii.

Additional information:

brak