Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy projektowania
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-505-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kurcz Leszek (kurcz@agh.edu.pl)
Module summary

Podstawowe pojęcia, projektowanie wyrobów, obiektów i procesów jako podstawowy element działalności inżynierskiej, metodologia projektowania, ekoprojektowanie

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje ENR1A_K03, ENR1A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi korzystać z literatury fachowej oraz źródeł internetowych, w tym norm i regulacji prawnych, potrafi opracować dokumentację projektową prostego zadania projektowego ENR1A_U08, ENR1A_U07 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna zasady formułowania zadania projektowego i wymagań projektowych, poszukiwania rozwiązań, zna metody i techniki wspomagania projektowania oraz opracowania dokumentacji technicznej projektu ENR1A_W04 Test
M_W002 Student zna zasady stosowania norm i przepisów prawnych w obszarze energetyki w tym zasad ekoprojektowania, oceny cyklu życia, stosowania systemów zarządzania jakością , środowiskiem i bezpieczeństwem, umie korzystać z informacji patentowej ENR1A_W07 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi korzystać z literatury fachowej oraz źródeł internetowych, w tym norm i regulacji prawnych, potrafi opracować dokumentację projektową prostego zadania projektowego - + - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna zasady formułowania zadania projektowego i wymagań projektowych, poszukiwania rozwiązań, zna metody i techniki wspomagania projektowania oraz opracowania dokumentacji technicznej projektu + + - + - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady stosowania norm i przepisów prawnych w obszarze energetyki w tym zasad ekoprojektowania, oceny cyklu życia, stosowania systemów zarządzania jakością , środowiskiem i bezpieczeństwem, umie korzystać z informacji patentowej - + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 60 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (15h):
Podstawy projektowania

Podstawowe pojęcia, rola projektowania w zaspokajaniu potrzeb
Projektowanie wyrobów, obiektów i procesów jako podstawowy element działalności inżynierskiej
Holistyczne ujęcie procesu projektowania, struktura procesu projektowania i realizacji projektu
Formułowanie zadania projektowego i wymagań projektowych, etapy projektowania
Poszukiwanie rozwiązań, metody heurystyczne
Ekoprojektowanie, ocena cyklu życia
Modelowanie, optymalizacja i ocena ryzyka w projektowaniu
Obliczenia projektowe, metody i techniki wspomagania projektowania
Dokumentacja techniczna projektu

Auditorium classes (15h):
Podstawy projektowania

Wprowadzenie, tematy indywidualnych zadań
Lista wymagań projektowych
Analiza cyklu życia obiektu, wyrobu
Graficzne, fizyczne i matematyczne modele wyrobu
Ocena techniczno-ekonomiczna projektu koncepcyjnego
Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej
Opracowanie dokumentacji projektowej

Project classes (15h):
Podstawy projektowania

Zapoznanie się z wybranymi programami/aplikacjami wspomagającymi projektowanie
Wykonanie prostego zadania projektowego

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie:
Ćwiczenia audytoryjne: ocena z aktywności na zajęciach i ocena z kolokwium zaliczeniowego
Ćwiczenia projektowe:ocena z aktywności na zajęciach i wykonania zadania projektowego
Wyklad: ocena ze sprawdzianu z treści wykładu

Zaliczenie poprawkowe:
Ćwiczenia audytoryjne: ocena z aktywności na zajęciach i ocena z kolokwium zaliczeniowego
Ćwiczenia projektowe: ocena z aktywności na zajęciach i wykonania zadania projektowego
Wyklad: ocena ze sprawdzianu z treści wykładu

Do zaliczenia poprawkowego zarównio z ćwiczeń audytoryjnych jak i projektowych mogą być dopuszczeni studenci, którzy:
- nie przekroczyli 10% nieusprawiedliwionych nieobecności z liczby godzin ćwiczeń w semestrze
- nie przekroczyli 25% usprawiedliwionych nieobecności z liczby godzin ćwiczeń w semestrze

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie – ocena końcowa
Średnia ważona: OK = (0.4 x ocena z ćwiczeń audytoryjnych + 0.4 x ocena z ćwiczeń projektowych + 0.2 ocena ze sprawdzianu z treści wykładu)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności usprawiedliwione – max. 25% nieobecności na zajęciach – uzupełnienie zaległości w ramach pracy własnej i konsultacji z prowadzącym – zaliczenie w terminie poprawkowym.

Nieobecności nieusprawiedliwione – do 10% nieobecności na zajęciach – uzupełnienie zaległości w ramach pracy własnej – zaliczenie w terminie poprawkowym.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw grafiki inżynierskiej i technik CAD, podstaw programowania i programów aplikacyjnych, , podstawowej wiedzy z zakresu elektrotechniki, wymiany ciepła i masy, mechaniki płynów, fizyki budowli, inżynierii materiałowej, mechaniki i wytrzymałości materiałów, ochrony środowiska, ekonomii, zasad ochrony własności intelektualnej.
Zalecana obecność na wykładach

Recommended literature and teaching resources:

1. Baranowski B.(red): Wprowadzenie do projektowania, PWN, Warszawa,1998.
2. Szymczak C.: Elementy teorii projektowania, PWN, Warszawa 1998.
3. Ashby M.F.: Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim, WNT, Warszawa,1998.
4. Tarnowski W.: Podstawy projektowania technicznego. Wspomaganie komputerowe. WNT, W-wa, 1997.
5. Dyrektywa 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca
ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią
6. Normy przedmiotowe PN,EN,ISO
7. Programy/aplikacje wspomagające projektowanie

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Pawlik T.: Kurcz L.: Projektowanie i budowa pieców. Cz. 1. Kraków, Wyd. AGH, 1987.
Pawlik T.: Kurcz L.: Projektowanie i budowa pieców. Cz. 2. Kraków, Wyd. AGH, 1988.
A. Ściążko, L. KURCZ: Modelowanie i optymalizacja złożonego systemu energetycznego Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2011 nr 23
D.Matuszewska, L.KURCZ: Optymalizacja systemów geotermalnych z wykorzystaniem metody LCA . Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2011 nr 23

Additional information:

Znajomość zasad projektowania umożliwia realizację zadań projektowych praktycznie w każdym obszarze działalności inżynierskiej. Umiejętność projektowania inżynierskiego, w tym z uwzględnieniem zasad ekoprojektowania, bardzo przydatna w przemyśle, gospodarce komunalnej, działalności naukowo-badawczej,usługach i w szczególności własnej działalności gospodarczej.