Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Budownictwo i fizyka cieplna budowli
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-507-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Siudek Marian (mariansiudek@wp.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student który zaliczył przedmiot ma świadomość wagi pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej w budownictwie i jej wpływu na środowisko. ENR1A_K01, ENR1A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student który zaliczył przedmiot potrafi stosować metody grafiki inżynierskiej w budownictwie. Potrafi dokonać doboru materiałów budowlanych do realizacji obiektu budowlanego ENR1A_U01 Project
M_U002 Student który zaliczył przedmiot potrafi obliczyć rozkład temperatur i strumieni ciepła w przegrodach budowlanych. Potrafi korzystać z regulacji prawnych i norm technicznych w obliczeniach ochrony cieplnej obiektów budowlanych. ENR1A_U05 Project,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student który zaliczył przedmiot zna zasady projektowania i rysunku technicznego umożliwiające praktyczne odwzorowanie rozwiązań technicznych stosowanych w budownictwie. Zna technologie wznoszenia obiektów budowlanych z uwzględnieniem aspektów materiałowych, wytrzymałościowych i prawnych. ENR1A_W02 Project,
Participation in a discussion
M_W002 Student który zaliczył przedmiot zna zasady stosowania norm i przepisów prawnych w zakresie ochrony cieplnej budynków ENR1A_W08 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 15 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student który zaliczył przedmiot ma świadomość wagi pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej w budownictwie i jej wpływu na środowisko. + + - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student który zaliczył przedmiot potrafi stosować metody grafiki inżynierskiej w budownictwie. Potrafi dokonać doboru materiałów budowlanych do realizacji obiektu budowlanego + + - + - - - - - - -
M_U002 Student który zaliczył przedmiot potrafi obliczyć rozkład temperatur i strumieni ciepła w przegrodach budowlanych. Potrafi korzystać z regulacji prawnych i norm technicznych w obliczeniach ochrony cieplnej obiektów budowlanych. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student który zaliczył przedmiot zna zasady projektowania i rysunku technicznego umożliwiające praktyczne odwzorowanie rozwiązań technicznych stosowanych w budownictwie. Zna technologie wznoszenia obiektów budowlanych z uwzględnieniem aspektów materiałowych, wytrzymałościowych i prawnych. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student który zaliczył przedmiot zna zasady stosowania norm i przepisów prawnych w zakresie ochrony cieplnej budynków + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 25 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Module content
Lectures (15h):

1.Podstawy formalne i prawne prowadzenia robót budowlanych.
2.Klasyfikacja obiektów budowlanych.
3.Materiały budowlane.
4.Zagadnienia konstrukcyjne w budynkach
5.Elementy konstrukcyjne budynków: fundamenty, ściany i przegrody przeźroczyste, stropy i podłogi, dachy i pokrycia dachowe, stropodachy, izolacje i dylatacje budowlane.
6.Konstrukcje murowe, betonowe i żelbetowe monolityczne, technologie wielkopłytowe.
7.Instalacje w obiektach budowlanych
8.Podstawy akustyki budowlanej
9.Budownictwo niskoenergetyczne
10.Termografia obiektów budowlanych.
11.Mikroklimat wnętrz budynków
12.Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych.
13.Przenoszenie ciepła przez przegrody budowlane
14.Wymiana powietrza w budynkach, wentylacja a oszczędność energii
15.Modele obliczania sezonowego zapotrzebowania budynków na energię
16.Wymagania ochrony cieplnej budynków, termomodernizacja obiektów budowlanych
17.Normalizacja właściwości cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych.

Auditorium classes (15h):

1.Obliczanie parametrów komfortu cieplnego w pomieszczeniach
2.Obliczanie przenikania ciepła przez przegrody budowlane nieprzeźroczyste i przeźroczyste
– przenikanie ciepła i rozkłady temperatur w przegrodach budowlanych,
– mostki cieplne w przegrodach
– straty ciepła przez grunt
– współczynnik strat ciepła przez przenikanie
3.Obliczanie wymiany powietrza wentylacyjnego w budynkach mieszkalnych
– ilości powietrza higienicznego, infiltracja powietrza w budynkach
– współczynnik strat ciepła na wentylację
4.Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego budynków
5.Obliczanie sezonowego zapotrzebowania budynków na energię
6.Normalizacja ochrony cieplnej budynków, programy komputerowe do obliczeń

Project classes (30h):

Indywidualny projekt obiektu budowlanego (budynku).
a)Wymiarowanie budynków wg aktualnych PN-EN ISO – powierzchnie okien, powierzchnie zabudowy, obliczanie powierzchni o regulowanej temperaturze, obliczanie kubatury
b)Dobór materiałów i obliczenia elementów konstrukcyjnych budynku
c)Dobór materiałów izolacyjnych z uwzględnieniem zmniejszenia strat ciepła do otoczenia
d)Na podstawie obliczeń wykonanie rysunku obiektu budowlanego

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia z zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych i projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowe wiadomości z rysunku technicznego,
– umiejętność obsługi programów CAD/CAM,
– znajomość podstaw wymiany ciepła.

Recommended literature and teaching resources:

1.P. Klemm; Budownictwo Ogólne, tom1, 2,3 Arkady, Warszawa 2009,
2.M. Gawlicki [et al.], pod red. J. Małolepszego; Materiały budowlane: podstawy technologii i metody badań; Kraków 2004,
3.W. Grabowski [et al.]; Budownictwo ogólne,. T. 1, Materiały i wyroby budowlane, Arkady, Warszawa 2005,
4.Praca zbiorowa pod redakcją H. Madury; Pomiary termowizyjne w praktyce, Agenda Wydawnicza Paku, Warszawa 2004,
5.Ustawa O Wyrobach Budowlanych, 16 IV 2004 i późniejsze aktualizacje
6.Ustawa Prawo Budowlane 7 VII 1994, aktualizacja 2010
7.Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 2002, 2004, 2008, 2009, 2010
8.Ochrona cieplna budynków – aktualne normy PN-EN ISO
9. Czasopisma branżowe – Materiały budowlane, Izolacje

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None