Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Energy technologies
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-610-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Mlonka-Mędrala Agata (amlonka@agh.edu.pl)
Module summary

Student pozna rolę oraz zasady działania układów wytwórczych energii oraz ciepła bazujących na konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma swiadomośc wpływu zrównoważonego rozwoju energetyki na poziom rozwoju socjalnego i technologicznego społeczności ENR1A_K01, ENR1A_K03, ENR1A_K02
Skills: he can
M_U001 Umie zaprojektować układ energetyczny i obliczyc podstawowe jego parametry pracy ENR1A_U01 Activity during classes,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawowe zasady działania generatorów energii elektrycznej wykorzystujące surowce kopalne i źródła energii odnawialnej. ENR1A_W01 Examination,
Oral answer,
Project
M_W002 Zna rolę elektrowni systemowych, rzozproszonych źródeł energii, zasobników energii oraz układów oczyszczania spalin we wspólczesnych systemach energetycznych ENR1A_W02 Activity during classes,
Examination,
Oral answer
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 30 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma swiadomośc wpływu zrównoważonego rozwoju energetyki na poziom rozwoju socjalnego i technologicznego społeczności + + - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie zaprojektować układ energetyczny i obliczyc podstawowe jego parametry pracy + + - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zasady działania generatorów energii elektrycznej wykorzystujące surowce kopalne i źródła energii odnawialnej. + + - + - - - - - - -
M_W002 Zna rolę elektrowni systemowych, rzozproszonych źródeł energii, zasobników energii oraz układów oczyszczania spalin we wspólczesnych systemach energetycznych + + - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 159 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 h
Preparation for classes 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (30h):

1. Zasoby paliw i energii, polityka klimatyczna,
2. Bilanse substancji i energii, konwersja energii,
3 .Konwencjonalna energetyka węglowa,
4. Energetyka gazowa,
5. Odnawialne źródła energii,
6. Zaawansowane technologie „czystego węgla”,
7. Technologie energetyczne i ich rola w systemie elektroenergetycznym,
8. Technologie energetycznego wykorzystania odpadów.

Auditorium classes (30h):

1. Bilansowanie obiegów energetycznych – elektrownia
2. Bilansowanie obiegów energetycznych – elektrociepłownia
3. Bilansowanie procesów spalania w energetyce.
4. Układy gazowo – parowe.
5. Wybrane zagadnienia ciepłownictwa.

Project classes (15h):

Projektowanie układów energetycznych, wyznaczanie charakterystyk pracy instalacji energetycznych i optymalizacja działania tych ukladów pod kątem maksymalizacji jego sprawności energetycznej a także środowiskowej przy inimalizacji kosztów inwestycyjnych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W celu przystąpienia do egzaminu student jest zobowiązany do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych oraz zajęć projektowych. Przewidywane są 3 terminy egzaminu, w tym przynajmniej 1 termin w części podstawowej sesji.
Zaliczenie z ćwiczeń audytoryjnych jest uzyskiwane na podstawie kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń, przewidywane są 3 terminy kolokwium, 1 główny i 2 poprawkowe.
Zaliczenie z ćwiczeń projektowych jest uzyskiwane na podstawie realizacji zadań przewidywanych na zajęciach.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa obliczana (OK) zgodnie z równaniem:
OK = (W + C + 0.5 P)/2.5
gdzie: W – ocena z egzaminu, C – ocena z ćwiczeń audytoryjnych, P – ocena z zajęć
projektowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności studenta na ćwiczeniach audytoryjnych lub projektowych student otrzyma dodatkowe zadania do przerobienia w domu, w celu uzupełnienia braków wynikłych z jego nieobecności na konkretnych zajęciach.
W przypadku nieobecności studenta na wykładach zostanie przekazana lista zagadnień niezbędnych do przerobienia w celu przystąpienia do egzaminu końcowego.

Prerequisites and additional requirements:

Warunkiem przystapienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń audytoryjnych oraz zajęć projektowych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Janusz Skorek, Jacek Kalina: Gazowe układy kogeneracyjne, Wyd. Naukowo-Techniczne, W-wa 2005, ISBN 83-204-3103-4
2. Marek Pronobis: Modernizacja kotłów energetycznych, Wyd. Naukowo-Techniczne, W-wa 2002, ISBN 83-204-2733-9
3. Ryszard Kazimierz Wilk: Low-emission combustion, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002, ISBN 83-7335-058-6
4. Jan Szargut, Andrzej Ziębik: Podstawy energetyki cieplnej, Wyd. PWN, W-wa 1998, ISBN 83-01-12633-7
5. Jan Szargut: Termodynamika techniczna, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997, ISBN 83-85718-67-2
6. Jan Szargut, Andrzej Ziębik: Skojarzone wytwarzanie ciepła i elektryczności – Elektrociepłownie, Wyd. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Katowice-Gliwie 2007, ISBN 978-83-60716-17-5
7. Józef Portacha: Układy cieplne elektrowni i elektrociepłowni konwencjonalnych jądrowych i odnawialnych Wyd. Politechniki Warszawskiej, W-wa 2016, ISBN 978-83-7814-478-6
8. Nowe technologie spalania i oczyszczania spalin, red. Wojciech Nowak, Marek Pronobis, Monografia, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010, ISBN 978-83-7335-683-2
9. Jan Szargut, Analiza termodynamiczna i ekonomiczna w energetyce przemysłowej, Wyd. Naukowo-Techniczne, W-wa 1983, ISBN 83-204-0455-X
10. Janusz Kotowicz: Elektrownie gazowo-parowe, Wydawnictwo Kaprint, Lublin 2008, ISBN 978-83-927680-0-5
11. Tadeusz Chmielniak: Technologie Energetyczne. Wydawnictwo WNT 2008 ISBN 978-83-7926-032-4
12. Chmielniak T., Pawlik M., Malko J., Lewandowski J.: Wyzwania paliwowe, technologiczne i ekologiczne dla polskiej energetyki. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010 ISBN 978-83-7335-759-4

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Mlonka-Mędrala A., Magdziarz A., Kalemba-Rec I., Nowak W.: The influence of potassium-rich biomass ashes on steel corrosion above 550 °C, Energy Conversion and Management 187, 2019, 15-28
2. Mlonka-Mędrala A.: Energia w odpadach, Energetyka Cieplna i Zawodowa, 2/2019, 51-57
3.Mlonka-Mędrala A., Magdziarz A., Dziok T., Nowak W.: Laboratory studies on the influence of biomass particle size on combustion and gasification using TG GC‐MS, Proceedings of the 5th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, ISBN 978‐83‐61506‐46‐1
4. Mlonka-Mędrala A., Magdziarz A., Nowak W.: The influence of potassium‐rich biomass ashes on steel corrosion above 550°C, Proceedings of the 5th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering,ISBN 978‐83‐61506‐46‐1
5. Kaczmarczyk R., Mlonka-Mędrala A, Gurgul S.: A thermodynamic analysis of chloride corrosion in biomass analysis of chloride corrosion in biomass-fired boilers for Fe-O-Cl-S, E3S Web of Conferences, 14, 2017, 02040
6. Kaczmarczyk R., Mlonka-Mędrala A, Gurgul S.: Methanation of carbon dioxide by hydrogen reduction a thermodynamic analysis, E3S Web of Conferences, 14, 2017, 02041
7. Gądek W., Mlonka-Mędrala A., Prestipino M., Evangelopoulos P., Kalisz S. and Yang W.: Gasification and pyrolysis of different biomasses in lab scale system: A comparative study, E3SWeb of Conferences, 10, 2016, 00024
8. Kaczmarczyk R., Mlonka-Mędrala A.: Chloride corrosion in biomass-fired boilers – Fe-O-Cl system thermodynamic analysis, E3S Web of Conferences, 10, 2016, 00060
9. Mlonka-Mędrala A.: Winny jest chlor, Energetyka Cieplna i Zawodowa, 6/2016, 68-71
10. Kress T., Maj I., Mlonka-Mędrala A., Pronobis M.: Zalecenia do projektowania kotłów na biomasę pod kątem ograniczenia korozji chlorowej i zanieczyszczenia powierzchni konwekcyjnych, Energetyka, 11, 2015, 711-718
11. Maj I., Mlonka-Mędrala A., Pronobis M.: Zagrożenie korozją chlorową w kotłach opalanych biomasą, Procesy niszczenia oraz powłoki ochronne stosowane w energetyce, Monogrfia pod red. A. Hernas, Racibórz, 2015, 51-66
12. Maj I., Mlonka A., Pronobis M.: Porównanie metod obliczeń szybkości korozji chlorowej oraz emisji HCl dla różnych paliw, Międzynarodowa XII Konferencja Kotłowa ICBT 2014, Gliwice, 2014, 299300 (Pełny tekst na CD-ROM)

Additional information:

None