Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Analiza energetyczna
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-611-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Hołda Adam (adam@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot ma przygotować teoretycznie i praktycznie do bilansowania procesów technologicznych oraz ich oceny na podstawie kumulowanych wskaźników zużycia i kosztu termo-ekologicznego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę poszerzania wiedzy z zakresu analizy energetycznej ENR1A_K01 Examination,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Potrafi obliczyć wskaźniki jednostkowego i kumulowanego zużycia energii i egzergii oraz wyznaczyć wielkość kosztu termoekologicznego ENR1A_U02, ENR1A_U01 Test,
Execution of exercises
M_U002 Potrafi obliczyć egzergię roztworów oraz sporządzić uzgodniony bilans energii i egzergi złożonych ciągów technologicznych ENR1A_U04 Test,
Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę z zakresu sporządzania i uzgadniania bilansów substancji, energii i egzergi procesów technologicznych ENR1A_W01, ENR1A_W06 Examination
M_W002 Zna metody wyznaczania wskaźników jednostkowego i kumulowanego zużycia energii i egzergii. Zna definicję oraz sposób obliczeń kosztu temoekologicznego ENR1A_W06 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę poszerzania wiedzy z zakresu analizy energetycznej + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi obliczyć wskaźniki jednostkowego i kumulowanego zużycia energii i egzergii oraz wyznaczyć wielkość kosztu termoekologicznego - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi obliczyć egzergię roztworów oraz sporządzić uzgodniony bilans energii i egzergi złożonych ciągów technologicznych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu sporządzania i uzgadniania bilansów substancji, energii i egzergi procesów technologicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna metody wyznaczania wskaźników jednostkowego i kumulowanego zużycia energii i egzergii. Zna definicję oraz sposób obliczeń kosztu temoekologicznego + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 147 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 25 h
Realization of independently performed tasks 60 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):

Podstawowe metody bilansowania procesów fizycznych i chemicznych
Bilans substancji w procesach chemicznych (bilans ilości pierwiastków)
Metody obliczeń podstawowych funkcji termodynamicznych (entalpia fizyczna, entalpia chemiczna, entalpia dewaluacji)
Bilans energii układów zamkniętych i otwartych
Egzergia w procesach fizycznych (wpływ parametrów substancji i otoczenia na wartość egzergii)
Egzergia w procesach chemicznych (stan odniesienia, wzory na wartość egzergii)
Egzergia termiczna wybranych substancji (powietrze , para wodna, paliwa, spaliny)
Obliczanie egzergii substancji (metody dokładne i przybliżone, egzergia fizyczna i chemiczna)
Egzergia termiczna wybranych substancji
Sporządzanie bilansów egzergetycznych
Wskaźniki jednostkowego i kumulowanego zużycia energii i egzergii
Metody obliczeń kumulowanego zużycia energii i egzergii ciągów technologicznych
Definicja kosztu termo ekologicznego (metody obliczeń)

Laboratory classes (30h):

Bilans substancji (przykłady obliczeń)
Entalpia fizyczna i chemiczna , entalpia dewaluacji (przykłady obliczeń)
Obliczanie egzergii termicznej związków chemicznych
Bilansowanie procesów technologicznych
- metody uzgadnianie wyników pomiarów, (przykłady)
- konstruowanie równań ograniczeń,
- metody poszukiwania poprawek wartości mierzonych
- uogólniona metoda najmniejszych kwadratów
Obliczanie kosztu termoekologicznego

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Sposób zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych – pozytywna średnia ocena z kolokwiów i odpowiedzi ustnych.
W czasie sesji możliwe są 2 terminy zaliczeń poprawkowych, uzgodnione z osoba prowadzącą zajęcia
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia egzaminu i zaliczenia ćwiczeń

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.
Każda nieobecność na zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego wówczas materiału. Nieobecność na więcej niż jednych zajęciach wymaga zaliczenia przerabianego materiału w formie i terminie wyznaczonym przez prowadzącego (najpóźniej w ostatnim tygodniu trwania zajęć). Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż dwa obowiązkowe zajęcia i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne, nie zalicza zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

J. Szargut , “Exergy metod: technical and ecological applications”
J. Szarut, R.Petela, „Egzergia”
S. Brandt. „Analiza danych”

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

A.HOŁDA 2008, „Analityczne i numeryczne wyznaczanie rozkładu źródeł entropii w elektrolizerze aluminium typu Söderberga” — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

B. BORYCZKO, J. NORWISZ, A. HOŁDA, Z.KOLENDA, 2008 „Analiza energetyczna i egzergetyczna procesów metalurgicznych. Cz. 2, Obliczenia kosztu termoekologicznego” , Rudy i Metale Nieżelazne ; R. 53 nr 7, s. 412–417.

J. NORWISZ, B. BORYCZKO, A. HOŁDA, Z. KOLENDA. 2009 vol. 54 „Thermo-ecological cost analysis of shaft and flash smelting processes of copper production – general Approach”
,Archives of Metallurgy and Materials

A.HOŁDA, Z.KOLENDA, 2013, „Exergy balances and entropy generation rates as the mathematical models falsification method applied for aluminium electrolysis processes” , Archives of Metallurgy and Materials

A. HOŁDA, Z. KOLENDA, 2014 vol. 15 „Mathematical models validation of aluminium electrolysis process using exergy method” , International Journal of Exergy ,

Additional information:

None