Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praktyka zawodowa
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-613-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Macherzyński Mariusz (macherzy@agh.edu.pl)
Module summary

Student nabywa umiejętności i kompetencje potrzebne do podjęcia w przyszłości pracy powiązanej z kierunkiem kształcenia.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student przebywając na praktyce nabywa kompetencji charakterystycznych dla młodych pracowników i jest świadom czekających go w przyszłości wyzwań i obowiązków związanych z podjęciem pracy zawodowej. ENR1A_K01, ENR1A_K03 Report on completion of a practical placement,
Work done within the framework of a practical placement
Skills: he can
M_U001 Umiejętności nabyte w trakcie trwania praktyki: ogólne (związane z funkcjonowaniem całego zakładu i przepisami prawa oraz regulaminami) oraz szczegółowe (dla danego miejsca praktyki). ENR1A_U05 Report on completion of a practical placement,
Potwierdzenie realizacji programu praktyki
M_U002 Student nabywa umiejętności korzystania z zasobów internetowych przedsiębiorstwa oraz literatury fachowej dotyczącej praktyki. Sięga do norm i regulacji prawnych. ENR1A_U08 Work done within the framework of a practical placement,
Potwierdzenie realizacji programu praktyki
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student poznaje zasady funkcjonowania i organizacji przedsiębiorstwa, w którym odbywa praktykę. ENR1A_W07 Report on completion of a practical placement,
Potwierdzenie realizacji programu praktyki
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
120 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student przebywając na praktyce nabywa kompetencji charakterystycznych dla młodych pracowników i jest świadom czekających go w przyszłości wyzwań i obowiązków związanych z podjęciem pracy zawodowej. - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Umiejętności nabyte w trakcie trwania praktyki: ogólne (związane z funkcjonowaniem całego zakładu i przepisami prawa oraz regulaminami) oraz szczegółowe (dla danego miejsca praktyki). - - - - - - + - - - -
M_U002 Student nabywa umiejętności korzystania z zasobów internetowych przedsiębiorstwa oraz literatury fachowej dotyczącej praktyki. Sięga do norm i regulacji prawnych. - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student poznaje zasady funkcjonowania i organizacji przedsiębiorstwa, w którym odbywa praktykę. - - - - - - + - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 120 h
Module content
Practical classes (120h):
Praktyka zawodowa

Student odbywa 120 h praktykę w wybranym przedsiębiorstwie. Poznaje na wstępie przepisy BHP, p-poż i inne ważne przepisy i regulaminy związane ze stanowiskami praktyki. Student odbywa praktykę zgodnie z opracowanym na wstępie planem. Na końcu przygotowuje raport oceniany przez Pełnomocnika Dziekana ds Praktyk.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Practical classes: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Jedyną formą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaświadczenia wystawionego przez Instytucję, w której student odbywa praktykę oraz przygotowanie sprawozdania z praktyki oddanego Pełnomocnikowi Dziekana ds Praktyk.

Participation rules in classes:
  • Practical classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Praktyka jest zaliczana na zal. na podstawie zaświadczenia wystawionego przez Instytucję, w której student odbywa praktykę i sprawozdania z praktyki oddanego Pełnomocnikowi Dziekana ds Praktyk.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nie jest możliwy tryb wyrównawczy w razie nieobecności studenta na praktyce.

Prerequisites and additional requirements:

Zdobycie oferty praktyki. Podpisana między AGH i przedsiębiorstwem umowa o praktykę dla każdego studenta.

Recommended literature and teaching resources:

Brak.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Brak.

Additional information:

Większość przydatnych informacji student może uzyskać na stronie wydziałowej w zakładce Student/Praktyki studenckie. W przypadkach skomplikowanych i indywidualnych należy kontaktować się z Pełnomocnikiem Dziekana ds Praktyk dr inż. Mariuszem Macherzyńskim, a w ostateczności z Prodziekanem ds Kształcenia.