Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologie informacyjne
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-619-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Ziemba Andrzej (amz@agh.edu.pl)
Module summary

Podstawowe technologie sieci komputerowej. Dostępne zasoby do prowadzenia obliczeń numerycznych i optymalizacyjnych. Popularne narzędzia do tworzenia dokumentów w formacie ✶.pdf.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość konieczności ustawicznego doskonalenia posiadanej wiedzy. Ma świadomość odpowiedzialnego i etycznego realizowania zadań i przekazywania swojej wiedzy w formie dyskusji ENR1A_K01, ENR1A_K03 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Umie wykorzystać moduł Solver arkusza kalkulacyjnego do obliczeń optymalizacyjnych, napisać program w wybranym języku do obliczeń numerycznych, stworzyć prostą stronę w sieci WWW z elementami technologii client-side i server-side ENR1A_U01 Execution of laboratory classes
M_U002 Umie korzystać z zasobów sieci Internet do pozyskiwania wiedzy na zadany temat ENR1A_U08 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna w zakresie podstawowym sieć komputerową, obliczenia zmiennoprzecinkowe, algorytmy optymalizacyjne, narzędzia do tworzenia dokumentów ✶.pdf, technologie client-side, technologie server-side, relacyjną bazę danych ENR1A_W04, ENR1A_W07 Activity during classes,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość konieczności ustawicznego doskonalenia posiadanej wiedzy. Ma świadomość odpowiedzialnego i etycznego realizowania zadań i przekazywania swojej wiedzy w formie dyskusji - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie wykorzystać moduł Solver arkusza kalkulacyjnego do obliczeń optymalizacyjnych, napisać program w wybranym języku do obliczeń numerycznych, stworzyć prostą stronę w sieci WWW z elementami technologii client-side i server-side - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie korzystać z zasobów sieci Internet do pozyskiwania wiedzy na zadany temat - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna w zakresie podstawowym sieć komputerową, obliczenia zmiennoprzecinkowe, algorytmy optymalizacyjne, narzędzia do tworzenia dokumentów ✶.pdf, technologie client-side, technologie server-side, relacyjną bazę danych + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Module content
Lectures (15h):
tematy

 1. Sieć komputerowa: referencyjny model sieci ISO/OSI, protokoły TCP/IP, SSH i SFTP; zdalna praca na komputerze odległym: zintegrowane w postaci środowiska Enviro programy PuTTY, WinSCP i Notepad++
 2. Podstawowe typy danych, liczby rzeczywiste i zmiennoprzecinkowe, struktury dynamiczne i obiekty, struktury i obiekty do obliczeń z ustalaną precyzją (BCMath, Apfloat, ARPREC, MPFUN, FM)
 3. Obliczenia zmiennoprzecinkowe: przyczyny powstawania błędów, stabilność i zbieżność obliczeń, analiza błędu obliczeń
 4. Podstawowe algorytmy optymalizacyjne (gradientowe i ewolucyjne), przykłady stosowania solverów arkusza Excel (VBA, algorytm GRG) oraz arkusza LibreOffice Calc (OO Basic, Python – algorytmy DEPS i SCO)
 5. Programy: Ghostscript, GSview, drukarka wirtualna Ghostscript PDF. Drukarki wirtualne: PDF24, Bullzip PDF, Print2PDF, doPDF, CutePDF Writer, Foxit Reader PDF. Aplikacje biurowe: export do pliku ✶.pdf z programu LibreOffice (OpenOffice)
 6. Technologie client-side: Java Script, AJAX, JSON – przykłady
 7. Technologie server-side: PHP – przykłady
 8. Relacyjna baza danych – podstawowe pojęcia, modele i schematy bazy danych, język SQL, mySQL, MariaDB

Laboratory classes (15h):
opis

Program ćwiczeń jest zgodny tematycznie z programem wykładów

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność i aktywność na zajęciach będzie punktowana i przeliczana na ocenę stanowiącą składnik oceny całkowitej. Drugim składnikiem będzie ocena ze sprawdzianu umiejętności. W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie zaliczenie poprawkowe w formie sprawdzianu

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = W × Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych, gdzie: W=1.0, 0.9 i 0.8 kolejno dla I, II i III terminu zaliczeń.
Ocena końcowa może być ewentualnie podwyższona za systematyczną obecność i aktywność na wykładach. Szczegółowe wymagania prowadzącego moduł zostaną podane na pierwszych zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jedna nieobecność powoduje konieczność samodzielnego opanowania tematu zajęć; dwie nieobecności dodatkowo będą wymagać zaliczenia tematów, najpóźniej w ostatnim tygodniu zajęć. Dwie i więcej nieusprawiedliwionych nieobecności w połączeniu z negatywnymi ocenami cząstkowymi mogą skutkować brakiem zaliczenia

Prerequisites and additional requirements:
Podstawowa wiedza informatyczna i umiejętność korzystania z zasobów Internetu
Recommended literature and teaching resources:
 1. Dowolna książka związana tematycznie z treścią wykładów
 2. Zasoby Internetu – manuale, tutoriale, helpy i inne publikacje elektroniczne dotyczące omawianych technologii
 3. http://student.agh.edu.pl/~amz/TI/
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Ziemba A., Fornalik-Wajs E.: Time performance of RGB to HSI colour space transformation methods, Archives of Thermodynamics ISSN 1231–0956, 2018, vol. 39 no. 1, pp. 111–128
 2. Ziemba A., Fornalik-Wajs E.: Evaluation of colour space transformation suitability to optical temperature measurements, Journal of Physics: Conference Series Print ISSN 1742–6588, 2016, vol. 745, pp. 032108:1–9
 3. Ziemba A.: Analiza błędu rozwiązania numerycznego problemu brzegowo-początkowego w nieskończonym układzie cylindrycznym, Rudy Metale 2007, t. 52, nr 9, s. 549-554

Prace dyplomowe, studia stacjonarne I stopnia, Wydział Energetyki I Paliw, AGH

 1. Ptaszyński M.: Wykorzystanie biblioteki Apfloat środowiska C++/Java do obliczeń numerycznych z ustalaną precyzją, 2015, promotor dr inż. A. Ziemba
Additional information:

Ćwiczenia odbywają się w laboratorium komputerowym. Każdy student będzie miał możliwość samodzielnej pracy przy swoim stanowisku komputerowym. Ilość jednocześnie pracujących studentów nie może przekraczać 15