Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Energetyka wodorowa
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-705-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. zw. dr hab. inż. Molenda Janina (molenda@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma charakter poznawczy obejmujący aktualny stan wiedzy w zakresie energetyki wodorowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie konieczność rozwoju cywilizacji w kierunku zrównoważenia bilansu energetycznego gospodarki ENR1A_K01, ENR1A_K03 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Potrafi opisać cechy charakteryzujące gospodarkę wodorową ENR1A_U08, ENR1A_U02 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_U002 Potrafi wskazać najważniejsze korzyści oraz źródła ograniczeń dla rozwoju energetyki wodorowej ENR1A_U08, ENR1A_U02 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna uwarunkowania cywilizacyjne, ekonomiczne i techniczne energetyki wodorowej ENR1A_W01, ENR1A_W05 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_W002 Zna w stopniu podstawowym konwencjonalne i niekonwencjonalne metody wytwarzania, magazynowania i wykorzystania wodoru dla celów energetycznych ENR1A_W01, ENR1A_W05 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie konieczność rozwoju cywilizacji w kierunku zrównoważenia bilansu energetycznego gospodarki - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi opisać cechy charakteryzujące gospodarkę wodorową - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wskazać najważniejsze korzyści oraz źródła ograniczeń dla rozwoju energetyki wodorowej - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna uwarunkowania cywilizacyjne, ekonomiczne i techniczne energetyki wodorowej - - - - - - - - - - -
M_W002 Zna w stopniu podstawowym konwencjonalne i niekonwencjonalne metody wytwarzania, magazynowania i wykorzystania wodoru dla celów energetycznych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (15h):

1. Idea energetyki wodorowej – podstawowe aspekty ekonomiczne i uwarunkowania cywilizacyjne.
2. Infrastruktura techniczna dla energetyki wodorowej w mikro- i makroskali.
3. Bezpieczeństwo energetyczne Polski a energetyka wodorowa; wizja społeczeństwa ery wodorowej.
4. Właściwości fizyczne i chemiczne wodoru. Potencjalne źródła wodoru.
5. Metody magazynowania wodoru: wymagania stawiane zbiornikom na wodór, metody magazynowania wodoru w strukturach krystalicznych ciał stałych
6. Sposoby wykorzystania energii chemicznej wodoru – idea i zasada działania ogniw paliwowych
7. Klasyfikacja ogniw paliwowych, Podstawy termodynamiczne ogniw paliwowych
8. Materiały dla ogniw paliwowych
9. Przegląd komercyjnych rozwiązań ogniw paliwowych

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena końcowa będzie wystawiana na podstawie wyniku kolokwium zaliczeniowego

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa będzie wystawiana na podstawie wyniku kolokwium zaliczeniowego. Uzyskanie oceny w terminach poprawkowych będzie skutkowało każdorazowym obniżeniem oceny o 10%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student ma możliwości wglądu w treści przekazywane w trakcie wykładu.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw fizyki i chemii.

Recommended literature and teaching resources:

Chemia Fizyczna, P.W. Atkins, PWN 2001,
Chemia Fizyczna, K. Pigoń, Z. Ruziewicz, PWN 2007,
Termodynamika dla chemików, fizyków i inżynierów, R. Hołyst, A. Poniewierski, A. Ciach, Instytut Chemii Fizycznej PAN i Szkoła Nauk Ścisłych, 2003

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. J. Molenda, K. Świerczek, W. Zając, “Functional materials for the IT- SOFC”, Journal of Power Sources 173 (2007) 657
2. J. Molenda et al., “Status report on high temperature fuel cells in Poland – recent advances and achievements” International Journal of Hydrogen Energy (2017)
3. W. Zając, D. Rusinek, K. Zheng, J. Molenda, “Applicability of Gd-doped BaZrO3, SrZrO3, BaCeO3 and SrCeO3 proton conducting perovskites as electrolytes for solid oxide fuel cells”, Central European Journal of Chemistry 11 (2013)
4. B. Gędziorowski, K. Świerczek, J. Molenda, “La1-XBaxCo0.2Fe0.8O3-d perovskites for application in intermediate temperature SOFCs”, Solid State Ionics 225 (2012) 437-442

Additional information:

Brak.