Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Urządzenia, sieci i systemy elektroenergetyczne
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-708-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Nowak Wiesław (wieslaw.nowak@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach modułu studenci uzyskują wiedzę za zakresu podstaw elektroenergetyki. Przekazywane treści programowe dotyczą urządzeń, sieci i systemów elektroenergetycznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. ENR1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi rozwiązywać proste zagadnienia elektroenergetyki. ENR1A_U05 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student rozumie problemy związane z przesyłem energii elektrycznej. ENR1A_W05 Activity during classes
M_W002 Student zna zasady racjonalnego wykorzystywania energii elektrycznej. ENR1A_W05 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi rozwiązywać proste zagadnienia elektroenergetyki. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student rozumie problemy związane z przesyłem energii elektrycznej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady racjonalnego wykorzystywania energii elektrycznej. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 51 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 35 h
Realization of independently performed tasks 1 h
Module content
Lectures (15h):

1. Systemy elektroenergetyczne.
2. Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym.
3. Linie elektroenergetyczne.
4. Transformatory elektroenergetyczne.
5. Układy sieci elektroenergetycznych.
6. Stacje elektroenergetyczne.
7. Niezawodność układów elektroenergetycznych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie odbywa się na podstawie obecności i aktywności na wykładach.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie obecności i aktywności na wykładach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównanie zaległości odbywa się na podstawie pracy własnej z dostępną literaturą.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagane wiadomości z zakresu programu studiów.

Recommended literature and teaching resources:

1. Bernas S.: Systemy elektroenergetyczne. WNT, Warszawa 1982
2. Gładyś H., Matla R.: Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym. WNT, Warszawa 1999
3. Kacejko P.: Generacja rozproszona w systemie elektroenergetycznym. Wyd. Polit. Lubelskiej, Lublin 2004
4. Kahl T.: Sieci elektroenergetyczne. WNT, Warszawa 1984
5. Kremens Z., Sobierajski M.: Analiza systemów elektroenergetycznych. WNT, Warszawa 1996
6. Praca zbiorowa (red. Sz. Kujszczyk): Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze. Tom 1 i 2. Wyd. Polit. Warszawskiej, Warszawa 2004
7. Kujszczyk Sz. i współaut.: Elektroenergetyczne układy przesyłowe. WNT, Warszawa 1997
8. Praca zbiorowa (red. Kazimierz Jeleń, Marek Cała): Zarys stanu i perspektyw energetyki polskiej: studium AGH 2012. Wydawnictwa AGH, Kraków, 2012

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None