Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
aaa
Course of study:
2019/2020
Code:
WGGO-1-401-s
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geoengineering and  borehole mining
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Janusz Piotr (pjanusz@agh.edu.pl)
Module summary

W trakcie zajeć poruszane będą zagadnienia dotyczące sposbów organizacji i zarządzania przedsiębiorstw.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Potrafi określić style kierowania GGO1A_U03 Project
M_U002 Potrafi scharakteryzować strukturę organizacyjną, oraz zaplanować opracowanie strategii. GGO1A_U03 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie zasady organizacji przedsiębiorstw GGO1A_W01, GGO1A_W02 Test
M_W002 Zna i rozumie sposby tworzenia struktury organizacyjnej, planowania i kontrolowania. GGO1A_W04 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Potrafi określić style kierowania - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi scharakteryzować strukturę organizacyjną, oraz zaplanować opracowanie strategii. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie zasady organizacji przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie sposby tworzenia struktury organizacyjnej, planowania i kontrolowania. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 2 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 21 h
Realization of independently performed tasks 3 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (30h):

Podczas wykładów omawiane będą podstawowe zagadnienia dotyczące organizacji przedsiębiorstw, struktury organizacyjnej, sposobów zarządzania, kontrolowania, budowy stratergii.

Project classes (30h):

W trakcie ćwiczęn projwktowych wykonywane będa zadania dotyczące tworze ia strategii, strukltury organizacyjnej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia wykładów jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnych ocen z zadań realizowanych podczas zajęć.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa będzie stanowić średnią ważoną oceny z kolokwium i oceny z zajęć projektowych.
Waga oceny z kolokwium – 0,6
Waga oceny z ćwiczeń projektowych – 0,4
Ocena uzyskana w drugim terminie jest mnożona przez 0,9, a w trzecim terminie przez 0,8.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach należ niezwłocznie usprawiedliwić, a w terminie do 7 dni przedstawić prowadzącemu dokumenty (np. zwolnienie lekarskie) usprawiedliwiające nieobecność. Po tym terminie nieobecność nie będzie usprawiedliwiona.
Zaległości powstałe wskutek nieobecności usprawiedliwionej będą wyrównywane poprzez przygotowanie przez Studenta eseju na temat jaki był poruszany w trakcie przedmiotowych zajęć.
Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie wszystkich wymaganych projektów i kolokwiów.
Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach projektowych wymaga powtarzania całego przedmiotu.

Prerequisites and additional requirements:

Na zajęciach projektowych wymaga znajomości materiału podanego na wykładach.

Recommended literature and teaching resources:

1. Józef Penc – Strategiczny system zarządzania. Wydawnictwo Placet
2. Andrzej Koźmiński, Włodzimierz Piotrowski – Zarządzanie teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN
3. Adam Hamrol, Władysław Mantura – Zarządzanie jakością, teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN
4. Jens J. Dahlgaard, Kai Kristensen, Gopal K. Kanji – Podstawy zarządzania jakością. Wydawnictwo Naukowe PWN

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Zmiany w sektorze rafineryjnym UE i perspektywy jego rozwoju do 2040 roku — Changes in the EU refining sector and prospects for its development in the perspective of 2040 / Piotr JANUSZ, Maciej KALISKI, Miłosz Karpiński. Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje – finanse – otoczenie biznesu / oprac. i red. nauk. Jarosław Kaczmarek, Paweł Krzemiński. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017
2. Istotne aspekty bezpieczeństwa energetycznego Polski — [Significant aspects of Poland’s energy security] / Piotr JANUSZ, Radosław Szczerbowski, Przemysław Zaleski. — Warszawa : Texter, cop. 2017. — 136 s.. — Bibliogr. s. 123–130,
3. Czynniki kształtujące ceny ropy naftowej w okresie od 2008 do 2016 roku — Factors affecting oil prices in 2008-2016 / Maciej KALISKI, Piotr JANUSZ // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], 2017. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 45. — Tekst pol.-ang.

Additional information:

Projekt należy oddać w terminie wyznaczonym przez prowadzącego w wersji elektronicznej i papierowej