Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy konstrukcji maszyn
Course of study:
2019/2020
Code:
WGGO-1-406-s
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geoengineering and  borehole mining
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kowalska-Kubsik Iwona (ikk@agh.edu.pl)
Module summary

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu wytycznych i metodologii konstruowania maszyn. Zna zasady tworzenia w programach CAD dokumentacji technicznej oraz czytania rysunków konstrukcyjnych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student jest gotów do oceny skutków działalności inżynierskiej w zakresie odpowiedzialności społecznej i ekologicznej. GGO1A_K04, GGO1A_K01, GGO1A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi rozwiązywać problemy wytrzymałościowe. GGO1A_U06, GGO1A_U04, GGO1A_U01, GGO1A_U02, GGO1A_U03 Activity during classes,
Test
M_U002 Student potrafi korzystać z systemu graficznego CAD w celu tworzenia dokumentacji technicznej urządzenia. GGO1A_U06, GGO1A_U01, GGO1A_U02, GGO1A_U03, GGO1A_U05 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna i rozumie zakres wytycznych i metodologii konstruowania maszyn ze szczególnym uwzględnieniem maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle geologiczno poszukiwawczym. Student zna i rozumie zasady tworzenia i czytania dokumentacji technicznej, rysunków konstrukcyjnych. GGO1A_W05, GGO1A_W01 Test
M_W002 Student zna i rozumie najważniejsze elementy urządzeń decydujących o bezpieczeństwie i efektywności prowadzenia prac geologiczno - poszukiwawczych. GGO1A_W05 Test,
Test
M_W003 Student zna i rozumie zasady tworzenia rysunków konstrukcyjnych z zastosowaniem programów graficznych CAD. GGO1A_W01 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student jest gotów do oceny skutków działalności inżynierskiej w zakresie odpowiedzialności społecznej i ekologicznej. - - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi rozwiązywać problemy wytrzymałościowe. - - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z systemu graficznego CAD w celu tworzenia dokumentacji technicznej urządzenia. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie zakres wytycznych i metodologii konstruowania maszyn ze szczególnym uwzględnieniem maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle geologiczno poszukiwawczym. Student zna i rozumie zasady tworzenia i czytania dokumentacji technicznej, rysunków konstrukcyjnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie najważniejsze elementy urządzeń decydujących o bezpieczeństwie i efektywności prowadzenia prac geologiczno - poszukiwawczych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie zasady tworzenia rysunków konstrukcyjnych z zastosowaniem programów graficznych CAD. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 4 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 39 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (15h):

Pojęcie konstrukcji. Zasady konstruowania konstrukcji maszyn. Normalizacja i unifikacja w konstrukcji maszyn. Bezpieczeństwo konstrukcji, Dyrektywa Maszynowa UE, certyfikacja wyrobów. Materiały konstrukcyjne – dobór materiałów. Klasyfikacja części maszyn. Zasady obliczeń wytrzymałościowych elementów maszyn. Współczynnik bezpieczeństwa. Wytrzymałość części przy obciążeniach statycznych. Wytrzymałość części przy obciążeniach zmiennych – wytrzymałość zmęczeniowa. Warstwa wierzchnia, chropowatość i falistość powierzchni. Tolerancje i pasowania. Połączenia części maszyn.
Konstrukcje połączeń nitowych, spawanych, zgrzewanych, lutowanych, wciskowych, powstałych przez odkształcenia trwałe, kształtowych, sworzniowych, kołkowych, klinowych, wpustowych i wielowypustowych, gwintowych, sprężystych, rurowych, zaworów i zasuw, itp. Osie i wały. Łożyskowanie elementów o ruchu obrotowym i posuwistym, konstrukcje i dobór łożysk. Przekładnie, sprzęgła i hamulce. Uszczelnienia techniczne. Tarcie i smarowanie. Zużycie i niezawodność maszyn. Korozja części maszyn i zapobieganie korozji. Montaż, demontaż i eksploatacja maszyn, przeglądy techniczne. Konserwacja maszyn i urządzeń.

Project classes (15h):

Zaprojektowanie zadanej konstrukcji wybranego elementu maszyny, podzespołu lub zespołu, obejmujących: założenia konstrukcyjne, obliczenia wytrzymałościowe i podstawowe elementy dokumentacji technicznej.

Laboratory classes (30h):

Student tworzy dokumentację projektowanego urządzenia przy pomocy specjalistycznego oprogramowania CAD

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Z ćwiczeń projektowych można mieć jedną nieobecność nieusprawiedliwioną, pozostałe nieobecności do 50 % frekwencji należy usprawiedliwić . Frekwencja poniżej 50 % skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.
Z ćwiczeń laboratoryjnych można mieć dwie nieobecność nieusprawiedliwione, pozostałe nieobecności do 50 % frekwencji należy usprawiedliwić . Frekwencja poniżej 50 % skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.
Zaliczenie projektu uzyskuje się na podstawie wykonanego i złożonego w formie pisemnej projektu według danych wejściowych otrzymanych od prowadzącego. Zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych uzyskuje się poprzez wykonanie kolejnych zadań zleconych przez prowadzącego. Zaliczenie powinno być uzyskane w czasie trwania zajęć semestralnych przed sesją egzaminacyjną. Do zaliczenie kolokwium wykładowego można przystąpić w dwóch terminach. Ocena z kolokwium oraz projektu czy laboratorium będzie obniżona w stosunku do ostatecznie otrzymanej jeżeli zaliczenie nastąpiło przy kolejnym podejściu do zaliczenia.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z kolokwium wykładowego oraz z ocen otrzymanych na zaliczenie ćwiczeń labolatoryjnych i projektowych w wadze po 40%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia laboratoryjne oraz projektowe można odrobić na zajęciach innych grup, jeżeli nie ma takiej możliwości prowadzący w ramach odrobienia zajęć może zlecić wykonanie dodatkowego zadania.

Prerequisites and additional requirements:
Podstawy mechaniki ogólnej oraz wytrzymałości materiałów. Wpis na dziekanatową listę studentów.
Recommended literature and teaching resources:

1. Dietrych M. i inni – Podstawy konstrukcji maszyn. WN-T Warszawa 1995.
2. Osiński Z. i inni – Podstawy konstrukcji maszyn. PWN Warszawa 1995.
3. Osiński Z., Wróbel J. – Teoria konstrukcji. 1995.
4. Korewa W. – Części maszyn. PWN Warszawa 1992 r.
5. Markowski T. i inni – Podstawy konstrukcji maszyn. Napędy mechaniczne. Oficyna wydawnicza Rzeszów 1996.
6. Lawrowski Z. – Technika smarownicza. PWN Warszawa 1996.
7. Poradnik Mechanika.
8. Normy PN, PN-EN, ISO i API.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1 Z. Wieckowski, I. Kowalska-Kubsik, „Non-local approach in modelling of granular flow by
the material point method”, Proceedings of Computer Methods in Mechanics, CMM-2011,
9-12 May 2011, Warsaw, Poland, str. 101-102.
2 I. Kowalska-Kubsik, „Zastosowanie nielokalnego modelu konstytutywnego w analizie przepływu
materiału sypkiego w zbiorniku”, Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa.
Monografia, Praca zbiorowa pod red. J. Bzówki, Wyd. Politechniki Ślaskiej Gliwice
2011, str 565-572.
3 I. Kowalska-Kubsik, „Metoda punktów materialnych w analizie osuwisk” , Badania doświadczalne
i teoretyczne w budownictwie. Monografia, Praca zbiorowa pod red. J. Bzówki,
Wyd. Politechniki Ślaskiej Gliwice 2012.

Additional information:

W sytuacjach losowych sposoby usprawiedliwień oraz dodatkowych terminów zaliczeń i egzaminu mogą być rozpatrzone indywidualnie