Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
aaa
Course of study:
2019/2020
Code:
WGGO-1-417-s
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geoengineering and  borehole mining
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Ziaja Jan (ziaja@agh.edu.pl)
Module summary

1. Podstawowe właściwości fizyczno-mechaniczne skał.
2. Klasyfikacja skał według ich właściwości mechanicznych.
3. Klasyfikacja skał według ich właściwości ściernych.
4. Klasyfikacja skał według ich zwiercalności.
5. Podstawowe teorie zwiercalności skał.
6. Wpływ mechanicznych parametrów wiercenia na postęp wiercenia i zużycie świdrów.
7. Klasyfikacja zużycia świdrów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Potrafi opisać zjawiska towarzyszące mechanicznemu urabianiu skał za pomocą narzędzi wiercących takich jak świdry gryzowe i koronki GGO1A_U03, GGO1A_U05 Execution of laboratory classes
M_U002 potrafi zaplanować i wykonać eksperyment związany ze zwiercaniem skał GGO1A_U03, GGO1A_U05 Execution of laboratory classes
M_U003 Potrafi wykonać projekt doboru narzędzi wiercących i parametrów mechanicznych wiercenia otworów naftowych w oparciu o rodzaj przewiercanych skał. GGO1A_U06 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zna i rozumie wpływ parametrów fizyczno-mechanicznych skał na dobór narzędzi wiercących GGO1A_W02, GGO1A_W03, GGO1A_W01 Activity during classes
M_W002 zna i rozumie budowę i zasady doboru narzędzi wiercących GGO1A_W03 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Potrafi opisać zjawiska towarzyszące mechanicznemu urabianiu skał za pomocą narzędzi wiercących takich jak świdry gryzowe i koronki + - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi zaplanować i wykonać eksperyment związany ze zwiercaniem skał - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykonać projekt doboru narzędzi wiercących i parametrów mechanicznych wiercenia otworów naftowych w oparciu o rodzaj przewiercanych skał. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna i rozumie wpływ parametrów fizyczno-mechanicznych skał na dobór narzędzi wiercących + - + - - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie budowę i zasady doboru narzędzi wiercących + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 33 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (15h):
Wprowadzeni do MZS

Podstawy teoretyczne zwiercania skał. Teorie zwiercalności. Konstrukcja świdrów wiertniczych i ich wpływ na zwiercanie skał. Parametry fizyczno-mechaniczne skał i ich wpływ na dobór świdrów. Klasyfikacja świdrów nowych i zużytych. Wpływ mechanicznych parametrów wiercenia na postęp wiercenia i zużycie świdrów.

Laboratory classes (15h):
Laboratorium MZS

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu będą obejmowały następujące ćwiczenia:
Ćwiczenie 1. Pomiar zużycia świdra gryzowego.
Ćwiczenie 2. Określanie składu granulometrycznego gruntów sypkich metodą mechaniczną (tzw. analiza sitowa)
Ćwiczenie 3. Badanie wpływu nacisku osiowego i prędkości obrotowej na mechaniczną prędkość wiercenia koronką diamentową.
Ćwiczenie 4. Badanie wytrzymałości skał na ściskanie w jednoosiowy stanie naprężeń.
Ćwiczenie 5. Określenie wskaźnika ścierności skały wg. L.I. Barona i A.W. Kuźniecowa.

Project classes (15h):
Projekt doboru narzędzi wiercących w odniesieniu do rodzaju przewiercanych skał

Student będzie miał za zadanie przygotować projekt doboru rodzaju świdrów ich ilości, oraz odpowiednich dla nich parametrów mechanicznych wiercenia dla zadanej geologii.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na min. 75% zajęć projektowych i oddanie oraz obrona ustna projektu w wyznaczonym przez prowadzącego terminie. Oraz zaliczeniu wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena niedostateczna w pierwszym terminie ma wpływ na ocenę w drugim terminie.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna z oceny za projekt i ćwiczenia laboratoryjne.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie wszystkich wymaganych projektów i kolokwium (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.

Nieobecność na więcej niż 2 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne, projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu)
Możliwość odrabiania zajęć w grupach równoległych lub w ramach godzin konsultacyjnych prowadzącego ale nie więcej jak jednej obecności nieusprawiedliwionej. A ćwiczeń laboratoryjnych na ostatnich zajęciach w semestrze ale nie więcej nić jednego laboratorium.

Prerequisites and additional requirements:

zaliczony moduł wiertnicta

Recommended literature and teaching resources:

1 T. Majcherczyk „Badanie fizycznych właściwości skał” Wydawnictwo AGH skrypt uczelniany nr 1175, Kraków 1989 r.
2 S. Miska „Zarys Mechaniki Zwiercania Skał” Wydawnictwo AGH skrypt uczelniany nr 515, Kraków 1976 r.
3 G. G. Piwniak, N. A. Dudla, A. Zięba, M. Ziaja „Zarys Inżynierii Wiertniczej” Cz.1 Wydawnictwo AGH skrypt uczelniany nr 1206, Kraków 1990 r.
4 Zięba A. „Koncepcja analitycznego ujęcia czynników wpływających na zwiercalność skał koronkami diamentowymi na podstawie badań doświadczalnych” Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Górnictwo z. 216, Gliwice 1993 r.
5 Zięba A., Rzyczniak M., Dudla N.: „O kryteriach oceny zwiercalności skał” Materiały Konferencyjne Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH, Kraków 1993 r.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Total Specific Energy (TSE) as a new indicator of drilling efficiency / Przemysław TOCZEK, Rafał WIŚNIOWSKI, Stanisław STRYCZEK, Jan ZIAJA, Chrystian MAZUR // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2017 vol. 34 no. 3
2. Specyficzna moc wiercenia jako podstawa doboru narzędzi wiercących PDC, do warunków geologiczno-technicznych — Mechanic specific energy as the basis method for proper selection of PDC drill bits to the technical and geological conditions / Przemysław TOCZEK, Rafał WIŚNIOWSKI, Jan ZIAJA, Stanisław STRYCZEK, Chrystian MAZUR // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017

Additional information:

Projekt i sprawozdania powinny być przygotowane samodzielnie i oddane w formie elektronicznie i papierowej w wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia terminie (jeden termin podstawowy – tydzień przed końcem zajęć w semestrze i jeden poprawkowy najpóźniej na tydzień przed zamknięciem systemu Wirtualna Uczelnia do wpisywania ocen).