Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe
Course of study:
2019/2020
Code:
WGGO-1-701-s
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geoengineering and  borehole mining
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Ziaja Jan (ziaja@agh.edu.pl)
Module summary

Podstawowym celem modułu jest przygotowanie studenta do samodzielnego przygotowania projektu inżynierskiego, zdania egzaminu inżynierskiego oraz obrony pracy dyplomowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student jest gotów do dalszego samokształcenia w zakresie wiedzy specjalistycznej w celu doskonalenia i specjalizacji w przyszłej pracy zawodowej. GGO1A_K01 Activity during classes,
Presentation,
Engineering project,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wykorzystać zdobytą specjalistyczną wiedzę z zakresu wiertnictwa w rozwiązywaniu zagadnień związanych z pracą o charakterze badawczo-aplikacyjnym, potrafi zaplanować i wykonać badania. GGO1A_U06, GGO1A_U04, GGO1A_U01, GGO1A_U02, GGO1A_U05, GGO1A_U03 Activity during classes,
Presentation,
Engineering project,
Scientific paper,
Involvement in teamwork
M_U002 Student potrafi pozyskiwać niezbędne dane i informacje z różnych źródeł w tym z literatury w języku angielskim do przygotowania projektu inżynierskiego. GGO1A_U06, GGO1A_U04, GGO1A_U01, GGO1A_U02, GGO1A_U05, GGO1A_U03 Activity during classes,
Presentation,
Engineering project,
Scientific paper,
Involvement in teamwork
M_U003 Student potrafi zredagować, przedstawić i zaprezentować w sposób merytoryczny wyniki analizy literatury przedmiotowej, wyniki badań, własnych przemyśleń oraz wnioski z nich wypływające. GGO1A_U06, GGO1A_U04, GGO1A_U01, GGO1A_U02, GGO1A_U05, GGO1A_U03 Activity during classes,
Presentation,
Engineering project,
Scientific paper,
Involvement in teamwork
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna i rozumie specjalistyczną wiedzę z zakresu wiercenia otworów wiertniczych różnego przeznaczenia GGO1A_W05, GGO1A_W06, GGO1A_W03, GGO1A_W01, GGO1A_W04, GGO1A_W02 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion,
Engineering project
M_W002 Student zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego. GGO1A_W04 Activity during classes,
Presentation,
Engineering project,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student jest gotów do dalszego samokształcenia w zakresie wiedzy specjalistycznej w celu doskonalenia i specjalizacji w przyszłej pracy zawodowej. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać zdobytą specjalistyczną wiedzę z zakresu wiertnictwa w rozwiązywaniu zagadnień związanych z pracą o charakterze badawczo-aplikacyjnym, potrafi zaplanować i wykonać badania. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi pozyskiwać niezbędne dane i informacje z różnych źródeł w tym z literatury w języku angielskim do przygotowania projektu inżynierskiego. - - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi zredagować, przedstawić i zaprezentować w sposób merytoryczny wyniki analizy literatury przedmiotowej, wyniki badań, własnych przemyśleń oraz wnioski z nich wypływające. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie specjalistyczną wiedzę z zakresu wiercenia otworów wiertniczych różnego przeznaczenia - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Module content
Seminar classes (30h):

Zasady pisania i oceniania prac dyplomowych – projektu inżynieryjnego.
Sposoby opracowywania wyników przeprowadzanych badań i symulacji.
Zasady prezentacji prac dyplomowych.
Przygotowanie do egzaminu inżynierskiego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przedstawienie do akceptacji tezy pracy, wybranej metodyki badawczej oraz propozycji spisu treści pracy dyplomowe.
Wygłoszenie prezentacja.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Prezentacja projektu inżynierskiego (80%).
Dyskusja na temat zaprezentowanego projektu inżynierskiego (15%).
Aktywność i terminowość na zajęciach seminaryjnych (5%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne, projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu)
Możliwość odrabiania zajęć w grupach równoległych lub w ramach godzin konsultacyjnych prowadzącego ale nie więcej jak jednej obecności nieusprawiedliwionej.

Prerequisites and additional requirements:

wpis na 7 semestr

Recommended literature and teaching resources:

Hindle T., Sztuka prezentacji. Wydawnictwo Wiedza i Życie, Warszawa 2000.
Bielec, E.: Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Kraków, Wydawnictwo. EJB, 2000.
Opoka, E.: Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Gliwice: Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, 2001.
Pułło, A.: Prace magisterskie i licencjackie. Warszawa: Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001.
Urban, S.; Ładoński, W.: Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wrocław: Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej, 2001.
Wójcik, K.: Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską. Warszawa: "Placetb ", 2005.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Wybrane aspekty projektowania i wykonywania horyzontalnych przewiertów sterowanych (HDD) — Horizontal directional drilling-selected design and performance aspects / Rafał WIŚNIOWSKI, Stanisław STRYCZEK, Jan ZIAJA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska. Budownictwo ; ISSN 0239-4952.

Additional information:

prezentacja powinien być przygotowany samodzielnie i zaprezentowana w wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia terminie (jeden termin podstawowy – tydzień przed końcem zajęć w semestrze i jeden poprawkowy najpóźniej na tydzień przed zamknięciem systemu Wirtualna Uczelnia do wpisywania ocen) .