Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Testowanie odwiertów
Course of study:
2019/2020
Code:
WGGO-1-710-s
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geoengineering and  borehole mining
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Rybicki Czesław (rybicki@agh.edu.pl)
Module summary

Treścią przedmiotu jest zaznajomienie studenta z podstawami i celem wykonywanych testów hydrodynamicznych oraz ich interpretacją . W trakcie zajęć student pozna testy odwiertowe, testy złożowe i niektóre z testów specjalnych. Pozna klasyczną interpretację testów złożowych. w tym testu odbudowy cisnienia i testu spadku cisnienia

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student jest gotów do pracy w zespole inerpretacyjnym wyniki testów hydrodynamicznych GGO1A_K04, GGO1A_K01, GGO1A_K03, GGO1A_K02 Test
M_K002 Student jest gotów do pracy w zespole oceniającym wiarygodność przeprowadzonych testów i ich wyników interpretacji GGO1A_K04, GGO1A_K01, GGO1A_K03, GGO1A_K02 Test
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wykonać obliczenia współczynników formuł jednoczłonowej i dwuczłonowej z testów odwiertowych. GGO1A_U01, GGO1A_U03, GGO1A_U05 Oral answer
M_U002 Student potrafi obliczyć współczynnik przepuszczalności i współczynnik skin efektu na podstawie interpretacji testu odbudowy ciśnienia GGO1A_U04, GGO1A_U01, GGO1A_U02, GGO1A_U03 Oral answer
M_U003 Student potrafi obliczyć współczynnik przepuszczalności i współczynnik skin efektu na podstawie interpretacji testu spadku ciśnienia GGO1A_U04, GGO1A_U01, GGO1A_U02, GGO1A_U03 Test
M_U004 Student potrafi ocenić wiarygodność przeprowadzonych testów hydrodynamicznych GGO1A_U04, GGO1A_U01, GGO1A_U02, GGO1A_U03 Oral answer
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna i rozumie celowość wykonywania testów hydrodynamicznych GGO1A_W03, GGO1A_W01 Oral answer
M_W002 Student zna i rozumie klasyfikację testów hydrodynamicznych, metod ich interpretacji oraz wykorzystania wyników. GGO1A_W03, GGO1A_W01 Oral answer
M_W003 Student zna i rozumie metodykę wyznaczania współczynników formuł: jednoczłonowej i dwuczłonowej z testów otworowych GGO1A_W03, GGO1A_W01 Oral answer
M_W004 Student zna i rozumie sposób wyznaczania współczynnika przepuszczalności skały oraz współczynnika skin efektu GGO1A_W03, GGO1A_W01 Oral answer
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student jest gotów do pracy w zespole inerpretacyjnym wyniki testów hydrodynamicznych - - + + - - - - - - -
M_K002 Student jest gotów do pracy w zespole oceniającym wiarygodność przeprowadzonych testów i ich wyników interpretacji - - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać obliczenia współczynników formuł jednoczłonowej i dwuczłonowej z testów odwiertowych. - - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi obliczyć współczynnik przepuszczalności i współczynnik skin efektu na podstawie interpretacji testu odbudowy ciśnienia - - + + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi obliczyć współczynnik przepuszczalności i współczynnik skin efektu na podstawie interpretacji testu spadku ciśnienia - - + + - - - - - - -
M_U004 Student potrafi ocenić wiarygodność przeprowadzonych testów hydrodynamicznych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie celowość wykonywania testów hydrodynamicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie klasyfikację testów hydrodynamicznych, metod ich interpretacji oraz wykorzystania wyników. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie metodykę wyznaczania współczynników formuł: jednoczłonowej i dwuczłonowej z testów otworowych + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna i rozumie sposób wyznaczania współczynnika przepuszczalności skały oraz współczynnika skin efektu + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 3 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Testy hydrodynamiczne

  Omówione zostaną podstawy fizyczne testowania odwiertów,

 2. Podział testów hydrodynamicznych – testy odwiertowe, testy złożowe, testy specjalne

  Określony zostanie zakres i cel przeprowadzenia każdego z testów należących do odpowiedniej grupy

 3. Testy odwiertowe

  Charakterystyka i sposób interpretacji klasycznego testu wielocyklowego

 4. Testy odwiertowe

  Charakterystyka i sposób interpretacji klasycznego testu izohronalnego

 5. Testy odwiertowe

  Charakterystyka i sposób interpretacji zmodyfikowanego testu izochronalnego

 6. Testy złożowe

  Charakterystyka i sposób klasycznej interpretacji testu odbudowy ciśnienia

 7. Testy złożowe

  Charakterystyka i sposób klasycznej interpretacji testu spadku ciśnienia

Laboratory classes (15h):
 1. Obliczenia interpretacyjne testów hydrodynamicznych

  W ramach ćwiczeń student będzie wykonywał:
  - przykładowe interpretacje wyników testów odwiertowych i przy użyciu metod analitycznych i programów komputerowych.
  - ocenę wiarygodności i poprawności otrzymanych wyników

 2. Obliczenia interpretacyjne testów hydrodynamicznych

  W ramach ćwiczeń student będzie wykonywał:
  - przykładowe interpretacje wyników testów złożowych i przy użyciu metod analitycznych i programów komputerowych.
  - ocenę wiarygodności i poprawności otrzymanych wyników

Project classes (15h):
Projekt testu hydrodynamicznego dla danego zoża

Projekt obejmować będzie dobór wielkości wydatków i czasów eksploatacji dla zmodyfikowanego testu izochronalnego planowanego do wykonania na danym odwiercie.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Udział w wykładach nie jest obowiązkowy. Wykłady zliczane są w formie ustnego testu zaliczeniowego. Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie przeprowadzonych kolokwiów ( ilość poda prowadzący), ćwiczenia projektowe zaliczane są na podstawie oceny wykonanego projektu

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa przedmiotu będzie średnią z ocen: oceny ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0.3), ćwiczeń projektowych (waga 0.3) i oceny ustnego testu zaliczeniowego z materiału podanego na wykładach (waga 0.4). Wszystkie oceny maja być pozytywne. Zaokrąglanie oceny końcowej w górę

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównywania zaległości będzie podany przez prowadzących przed rozpoczęciem zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana jest obligatoryjnie obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych i projektowych zgodnie z regulaminem studiów oraz znajomość materiału podanego na wykładach.

Recommended literature and teaching resources:

1. Materiał dydaktyczny z wykładów
2. G. Bourdarot, Well Testing: Interpretation Methods,IN2A_W01, IN2A_W02, IN2A_W03, IN2A_W05ditions Techhnip Paris 1998

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1.Analysis of selected problems encountered while testing natural gas-condensate fields in the Western Carpathians / Czesław RYBICKI, Stanisław DUBIEL, Jacek BLICHARSKI // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2015 vol. 32 no. 3, s. 575–580. — Bibliogr. s. 580, Summ.. — tekst: http://goo.gl/5KQMW2
2.Applicability of DST results to the evaluation of changes of geologic conditions of Rotliegend series in the Polish Lowlands / Stanisław DUBIEL, Czesław RYBICKI, Adam ZUBRZYCKI, Michał MARUTA // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2015 vol. 32 no. 1, s. 77–88. — Bibliogr. s. 87–88, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2015.32.1/drill.2015.32.1.77.pdf
3.Identyfikacja granic złóż węglowodorów metodą log-log w Zapadlisku Przedkarpackim i w Karpatach, na podstawie wyników testów DST — [Interpretation of DST test results for the identification of HC accumulation limits or boudaries in the area of the Carpathians and Carpathian foredeep (South Poland)] / Stanisław DUBIEL, Czesław RYBICKI, Adam ZUBRZYCKI, Michał MARUTA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2014 : XXV konferencja naukowo-techniczna : wiernictwo, nafta, gaz – dziś i jutro : Kraków, 11–13 czerwca 2014 : księga abstraktów = 25th scientific and technical conference : drilling, oil, gas – today and tomorrow : Krakow, 11–13 June 2014 : abstract book. — [Kraków : s. n.], 2014. — S. 36

Additional information:

Student na ćwiczeniach powinien posiadać kalkulator. W przypadku gdy w uzgodnieniu z prowadzącym ćwiczenia będzie potrzebny laptop należy go mieć ze sobą