Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Designing in the Catia 5 CAD system
Course of study:
2019/2020
Code:
EINF-2-302-GK-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Grafika komputerowa
Field of study:
Computer Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Szuba Andrzej (andrzej.szuba@delphi.com)
Module summary

W ramach przedmiotu słuchacze zapoznają się praktycznie oprogramowaniem Catia 5 z jeden z najbardziej rozbudowanych i wszechstronnych programów wspomagania prac inżynierskich w zakresie projektowania, tworzenia dokumentacji płaskiej, symulacji metodą elementów skończonych MES oraz programowania obróbki na maszynach numerycznych typu CNC. Oprogramowanie jest najpowszechniej wykorzystywane w przemyśle samochodowym i lotniczym

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 ma świadomość istoty systemu pracy zespołowej i międzynarodowej w systemie CAD w dużym ponadnarodowym koncernie. INF2A_K01, INF2A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Umiejętność używania systemu CAD Catia 5 nauczona przez „senior designer” z przemysłu. INF2A_U03 Execution of laboratory classes,
Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Wiedza na temat pracy w czołowym systemie CAD - Catia 5. INF2A_W05 Execution of laboratory classes,
Project
M_W002 Wiedza na temat sposobu wykorzystania nowoczesnej grafiki komputerowej we współczesnych systemach CAD na przykładzie Catia 5. INF2A_W07 Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 ma świadomość istoty systemu pracy zespołowej i międzynarodowej w systemie CAD w dużym ponadnarodowym koncernie. - - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Umiejętność używania systemu CAD Catia 5 nauczona przez „senior designer” z przemysłu. - - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wiedza na temat pracy w czołowym systemie CAD - Catia 5. - - + + - - - - - - -
M_W002 Wiedza na temat sposobu wykorzystania nowoczesnej grafiki komputerowej we współczesnych systemach CAD na przykładzie Catia 5. - - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 84 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 h
Preparation for classes 14 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 28 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Module content
Laboratory classes (14h):
Tematyka laboratorium

Moduł nr.1 – Informacje ogólne.
1.1 Informacja o prowadzącym.
1.2 Informacja o koncernie Delphi.
1.3 Pochodzenie oprogramowania Catia V5
1.4 O konstrukcji i technologii ogólnie.
Moduł nr.2 – Interfejs w Catia V5.
2.1 Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć.
2.2 Interfejs w Catia V5 po uruchomieniu.
2.3 Sketcher w Catia V5.
2.4 Podsumowanie.
Moduł nr.3 – Solidy.
3.1 Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć.
3.2 Co jest potrzebne do budowy solidów.
3.3 Sposób budowania solidów.
3.4 Podsumowanie.
Moduł nr.4 – Powierzchnie.
4.1 Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć.
4.2 Omówienie rodzajów powierzchni – wstęp teoretyczny.
4.3 Omówienie odpowiedników omówionych powierzchni w Catia V5.
4.4 Modyfikacja i obróbka powierzchni w Catia V5.
4.5 Podsumowanie.
Moduł nr.5 – Drafting.
5.1 Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć.
5.2 Drafting – omówienie.
5.3 Sposób postępowania przy budowie rysunku 2D.
5.4 Podsumowanie.
Moduł nr.6 – Assembly
6.1 Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć.
6.2 Assembly – omówienie.
6.3 Sposób postępowania przy budowie assembly.
6.4 Podsumowanie.
Moduł nr.7 Technologia tworzyw sztucznych.
7.1 Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć.
7.2 Tworzywa sztuczne – ogólne omówienie
7.3 Budowa chemiczna i fizyczna tworzyw sztucznych
7.4 Przegląd podstawowych metod przetwórstwa tworzyw tworzyw sztucznych.
7.5 Sposoby łączenia tworzyw sztucznych oraz ich pokrywania i malowania.
7.6 Ogólne wytyczne przy projektowaniu elementów z tworzyw sztucznych.
7.7 Podsumowanie.
Moduł nr.8 – konsultacje, weryfikacja i odbiór projektów.

Project classes (14h):
Tematyka projektu

W ramach zajęć student samodzielnie pod nadzorem prowadzącego wykonuje kilka przekrojowych projektów, których celem jest wykorzystanie poznanych technologii i narzędzi w praktyce.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność, zaliczenie kartkówek, realizacja ćwiczeń laboratoryjnych, samodzielne wykonanie projektu.

Participation rules in classes:
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Projekt zaliczeniowy 80% + kartkówki 20%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odrobienie zajęć w ramach innej grupy, samodzielne wykonanie praktyczne ćwiczeń realizowanych na opuszczonych zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Literatura firmowa Dessault Systems: http://www.3ds.com/support/download-documentation/resource-library/

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak