Module also offered within study programmes:
Code Study programme
EINF-2-112-IO-s Computer Science (Inżynieria oprogramowania i systemów) - full-time studies second-cycle studies
EELT-1-612-n Electrotechnics - part-time studies first-cycle studies
EINF-2-113-GK-s Computer Science (Grafika komputerowa) - full-time studies second-cycle studies
EINF-2-110-SI-s Computer Science (Systemy informatyczne w produkcji i administracji) - full-time studies second-cycle studies
JINS-1-224-s Applied Computer Science - full-time studies first-cycle studies
AMAT-1-015-s Mathematics - full-time studies first-cycle studies
EMWT-2-117-s Microelectronics in industry and medicine - full-time studies second-cycle studies
AMAT-2-205-MZ-s Mathematics (Mathematics in Management) - full-time studies second-cycle studies
AMAT-2-205-MI-s Mathematics (Mathematics in Computer Science) - full-time studies second-cycle studies
JNAI-1-611-s Materials nanoengineering - full-time studies first-cycle studies
AMAT-2-207-MF-s Mathematics (Financial Mathematics) - full-time studies second-cycle studies
EINF-2-109-SY-s Computer Science (Systemy inteligentne) - full-time studies second-cycle studies
EMWT-1-605-s Microelectronics in industry and medicine - full-time studies first-cycle studies
EAiR-2-213-KS-s Automatics and Robotics (Komputerowe systemy sterowania) - full-time studies second-cycle studies
SENR-1-106-s Energy Engineering - full-time studies first-cycle studies
EAiR-2-217-IO-s Automatics and Robotics (Intelligent control systems) - full-time studies second-cycle studies
EAiR-2-225-IO-s Automatics and Robotics (Intelligent control systems) - full-time studies second-cycle studies
SEOZ-1-106-s Renewable Energy and Management - full-time studies first-cycle studies
JFMD-1-501-s Medical Physics - full-time studies first-cycle studies
JMNB-1-602-s Mikro- and nanotechnologies in biophysics - full-time studies first-cycle studies
AMAT-2-206-MO-s Mathematics (Computational Mathematics) - full-time studies second-cycle studies
EELT-1-816-n Electrotechnics - part-time studies first-cycle studies
EINF-1-414-s Computer Science - full-time studies first-cycle studies
EMWT-2-303-s Microelectronics in industry and medicine - full-time studies second-cycle studies
EINF-2-101-IM-s Computer Science (Informatyka w medycynie i systemach multimedialnych) - full-time studies second-cycle studies
JFTC-1-410-s Technical Physics - full-time studies first-cycle studies
AMAT-2-207-MN-s Mathematics (Mathematics in Technical and Natural Sciences) - full-time studies second-cycle studies
EELT-1-206-n Electrotechnics - part-time studies first-cycle studies
AMAT-2-207-MU-s Mathematics (Insurance Mathematics) - full-time studies second-cycle studies
General information:
Name:
Basis for negotiations
Course of study:
2019/2020
Code:
EINF-2-112-IO-s
Faculty of:
Przedmioty humanistyczne i społeczne
Study level:
Second-cycle studies
Study level:
First-cycle studies
Semester:
Spring
Specialty:
Inżynieria oprogramowania i systemów
Field of study:
Computer Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Maksymowicz Agata (amaksym@agh.edu.pl)
Module summary

Podstawy negocjacji pokazują studentom praktyczne zastosowania wiedzy z zakresu komunikowania i znajomości specyfiki psycho-społecznych aspektów funkcjonowania człowieka oraz funkcjonowania rynku. Zajecia mają na celu również dostarczenie studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji ważnych z punktu widzenia pracy w zespole w zakresie rozwiązywania konfliktów i podejmowania wspólnych decyzji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 samodzielnie potrafi sformułować problemy praktyczne w obszarze polityki, pracy zawodowej, mediów i podejmuje poszukiwania możliwych rozwiązań Test
M_K002 zna zakres swojej wiedzy z zakresu podstaw negocjacji i rozumie potrzebę dalszego rowijania się w tym zakresie Activity during classes
M_K003 kompetencje w zakresie umiejętności argumentacji w toku negocjacji oraz docenia wartość współpracy w zespole negocjatorów Activity during classes
Skills: he can
M_U001 student potrafi tworzyć kreatywne rozwiązania problemów występujących na wielu obszarach rzeczywistości społecznej, m.in. w pracy zawodowej Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 student poznaje podstawową terminologię z zakresu problematyki komunikacji społecznej i negocjacji przydatnej w każdej pracy zawodowej Test
M_W002 student zdobywa elementarną wiedzę w zakresie prowadzenia i rozwijania form indywidualnej przedsiębiorczości, rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 samodzielnie potrafi sformułować problemy praktyczne w obszarze polityki, pracy zawodowej, mediów i podejmuje poszukiwania możliwych rozwiązań + - - - - - - - - - -
M_K002 zna zakres swojej wiedzy z zakresu podstaw negocjacji i rozumie potrzebę dalszego rowijania się w tym zakresie + - - - - - - - - - -
M_K003 kompetencje w zakresie umiejętności argumentacji w toku negocjacji oraz docenia wartość współpracy w zespole negocjatorów + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 student potrafi tworzyć kreatywne rozwiązania problemów występujących na wielu obszarach rzeczywistości społecznej, m.in. w pracy zawodowej + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 student poznaje podstawową terminologię z zakresu problematyki komunikacji społecznej i negocjacji przydatnej w każdej pracy zawodowej + - - - - - - - - - -
M_W002 student zdobywa elementarną wiedzę w zakresie prowadzenia i rozwijania form indywidualnej przedsiębiorczości, rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):
Podstawy negocjacji

1. Istota negocjacji: przedstawianie propozycji i ofert oraz kwesia ustępstw. Obszary występowania negocjacji.
2. Merytoryczne przygotowanie do necjacji
3. przedstawienie konkretnej strategii prowadzenia negocjacji: strategia przełamująca w. Ury’ego
4. Taktyki negocjacyjne: blokujące, ofensywne i zwodnicze.
5. Fazy negocjacji
6. Dobór zespołów negocjacyjnych
7.Style prowadzenia negocjacji i ich skuteczność.
8. postępowanie w trudnych sytuacjach pozycyjnych
9. Negocjace międzynarodowe – kulturowe uwarunkowania
10. Etyka w negocjacjach

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student uczestniczy w zajeciach i przystępuje do zaliczenia w formie kolokwium w terminie ustalonym z osobą prowadzącą zajęcia.
W I terminie podobnie jak w II i III kolokwium stanowi podstawę zaliczenia modułu.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

wynik kolokwium zaliczeniowego w formie testu, aktywność na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student który opuści większą niż dopuszczalną liczbę zajęć (możliwe są dwie nieobecnosci) musi wyrównać zaległości w formie, zakresie oraz czasie uzgodnionym z osobą prowadzaca zajecia.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania wstępne – brak
Wymagania dodatkowe – obecność na zajęciach

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa:
Kamiński Jacek 2003 ,,Negocjowanie, techniki rozwiązywania konfliktów", Wyd. Poltekst, Warszawa
Literatura zalecana:
Fischer Roger, Ury Wiliam 1994 ,,Dochodząc do tak" Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Ury Wiliam 1995 ,,Odchodzć od nie" Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Mastenbroek, Willem 1996,,Negocjowanie" PWN, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Negatywne emocje w Internecie, w: Societas Communitas 2 (14), 2012, str. 87 – 105
Internet a medycyna : przemiany relacji zachodzących między pacjentami a lekarzami na przykładzie portali oceniających lekarzy w: Studia Humanistyczne AGH, t. 13/1, 2014, s. 101–113
Kompetencje absolwentów wyższych uczelni na rynku pracy w kontekście monitoringu losów absolwentów (współautorstwo: Marzena Mamak-Zdanecka) w: Molodìžna polìtika : problemi ta perspektivi ; 2014 vip. 5, s. 46–51.
W kierunku międzygeneracyjnego rynku pracy” (współautor Marzena Mamak-Zdanecka), w: Zeszyt Naukowy WSZiB nr 36 – Zarządzanie, 2015 r.str. 36-51
Edukacja do zatrudnienia : nauczyciele akademiccy o przyszłości zawodowej studentów w oparciu o badania jakościowe dla projektu EPAK (współautor: Marzena MAMAK-ZDANECKA, W: Kultura bezpieczeństwa : potrzeby i uwarunkowania. T. 3, Kultura i wychowanie / red. nauk. Maryla Fałdowska, Andrzej W. Świderski, Grzegorz Wierzbicki. — Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016 r. S. 363–378.

Additional information: