Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Diversity Management
Course of study:
2019/2020
Code:
HIFS-2-103-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
1
Profile of education:
Practical (P)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Stojkow Maria (stojkoff@gmail.com)
Module summary

Różnorodność dotyczy wielu aspektów takich jak etniczność, płeć, wiek, wykształcenie, seksualność czy niepełnosprawność. Zarządzanie różnorodnością dotyczy sposobu kreowania polityki organizacji , tak by efektywnie wykorzystać talenty obecne na rynku pracy. Wszystkie wymienione zagadnienia będą poruszane podczas zajęć.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma zaawansowane kompetencje społeczne w zakresie współpracy w ramach zróżnicowanych wewnętrznie zespołów ludzkich. Wie jaka rolę odgrywa różnorodność i umie wykorzystać potencjał takiej grupy. IFS2P_K02, IFS2P_K01, IFS2P_K07, IFS2P_K04 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 student umie przeciwdziałać praktykom dyskrymiancyjnym w zespole w którym pracuje IFS2P_U10, IFS2P_U06, IFS2P_U08 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna zasady zarządzania różnorodnością, wie jaką rolę odgrywa różnorodność w zespole. Zna IFS2P_W12, IFS2P_W11, IFS2P_W06 Presentation
M_W002 Student wie na czym polega różnorodność społeczna. Jakie są korzyści i utrudnienia wynikające z faktu, iż zespół jest różnorodny pod katem różnych wymiarów. IFS2P_W05 Presentation,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma zaawansowane kompetencje społeczne w zakresie współpracy w ramach zróżnicowanych wewnętrznie zespołów ludzkich. Wie jaka rolę odgrywa różnorodność i umie wykorzystać potencjał takiej grupy. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 student umie przeciwdziałać praktykom dyskrymiancyjnym w zespole w którym pracuje - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna zasady zarządzania różnorodnością, wie jaką rolę odgrywa różnorodność w zespole. Zna - + - - - - - - - - -
M_W002 Student wie na czym polega różnorodność społeczna. Jakie są korzyści i utrudnienia wynikające z faktu, iż zespół jest różnorodny pod katem różnych wymiarów. - + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 4 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Contact hours 1 h
Module content
Auditorium classes (15h):
Zarządzanie różnorodnością

Zarządzanie różnorodnością staje się dziś jedną z kluczowych strategii zarządzania personelem, zgodnie z założeniem, iż różnorodność w miejscu pracy jest jednym z kluczowym zasobów takiej organizacji, i tym samym może znacząco przyczynić się do rozwoju firmy oraz realizacji celów biznesowych. Zagadnienie to jest niezwykle istotne, zwłaszcza w branży IT, gdzie dominują zespoły złożone z osób z różnych części świata, gdzie dbałość o kwestie płci powinna być istotna. Istotną role ogrywa również prawo zawierające zasadę równości szans. Jest działaniem szerszym, niż wdrażanie praktyk antydyskryminacyjnych, bowiem zakłada stworzenie takich warunków instytucjonalnych w organizacji, w których każdy zatrudniony ma szansę, na pełną partycypację w jej rozwoju. Jest to jedno z kluczowych zagadnień związanych ze współczesną organizacją.

Zagadnienia poruszane podczas zajęć
• Różnorodność społeczna
• Zarządzanie różnorodnością w Polsce i na świecie
• Prawo antydyskryminacyjne
• Przeciwdziałanie dyskryminacji
• CSR, polityka równych szans i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
• Wymiary różnorodności
• Trudności w zarządzaniu różnorodnymi zespołami (trudności w komunikacji, stereotypy, uprzedzenia)
• Skuteczna komunikacja pomimo różnic indywidualnych
• Kształtowanie pozytywnych interakcji grupowych

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie prezentacji i obecność.

Participation rules in classes:
  • Auditorium classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena wystawiana na podstawie prezentacji wygłoszonej podczas zajęć (100%). Zakres tematyczny prezentacji powinien dotyczyć różnych form zróżnicowania współczesnych społeczeństw.
Drugi termin (sesja) i trzeci termin (sesja poprawkowa): przygotowanie eseju na temat dotyczący różnych form zróżnicowania współczesnych społeczeństw (100% oceny końcowej).
Prezentacja jej temat i zakres musi zostać ustalona z prowadzącą zajęcia, podobnie jak esej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości student może nadrobić w oparciu o literaturę zaleconą przez wykładowcę. Powstałe zaległości student zalicza w terminie ustalonym z wykładowcą.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Orlando C. R, 2017,Racial Diversity, Business Strategy, and Firm Performance: A Resource-Based View, Academy of Management Journal Vol. 43, No. 2
2. D.A. Thomas, Diversity as Strategy, Harvard Business Review, September 2004.
3. Wright P., S. P. Ferris, J. S. Hiller, M. Kroll, 2017, Competitiveness through Management of Diversity: Effects on Stock Price Valuation, Academy of Management JournalVol. 38, No. 1
4. Knight D. & others, 1999, Top management team diversity, group process, and strategic consensus, Strategic Management Journal, Volume20, Issue5

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Aktywni niepełnosprawni? : obywatelski i społeczny potencjał środowiska osób niepełnosprawnych — Active person with disabilities? : civic and social potential of the environment peoples with disabilities / Tomasz MASŁYK, Ewa MIGACZEWSKA, Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — 145, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0670). — Bibliogr. przy rozdz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-879-0
2.Badania nad kulturami organizacyjnymi — [Studies on organisational culture] / Maria STOJKOW // W: Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Barbary Gąciarz, Marzeny Mamak-Zdaneckiej. — Łódź : Wydawnictwo PRINTPAP ; Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011. — Na okł. dod.: Fabryka inżynierów : człowiek – najlepsza inwestycja. — ISBN: 978-83-62098-05-2. — S. 213–233. — Bibliogr. s. 229–231
3.Dynamika sieci społecznych osób niepełnosprawnych we współczesnym społeczeństwie polskim — The dynamics of social networks of people with disabilities in contemporary Polish society / Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica ; ISSN 0208-600X. — 2017 nr 60, s. 145–159. — Bibliogr. s. 158–159, Abstr.

Additional information:

Obecności są wymagane w ramach nieobecności student/ka musi w ramach dyżuru zaliczyć wymaganą literaturę.