Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Experimental methods of social sciences
Course of study:
2019/2020
Code:
HIFS-2-104-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
1
Profile of education:
Practical (P)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Krzyżowski Łukasz (lukasz.krzyzowski@agh.edu.pl)
Module summary

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów i studentek z metodami eksperymentalnymi wspierającymi projektowanie interwencji społecznych i technologicznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Zajęcia pozwolą na rozwinięcie wśród uczestników i uczestniczek umiejętności współpracy zespołowej oraz oceny społecznych skutków projektowanych interwencji społecznych i technologicznych. IFS2P_K06, IFS2P_K03 Activity during classes
M_K002 Student, studentka ma świadmość przestrzegania zasad etycznych w badaniach eksperymentalnych. IFS2P_K05 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Uczestnicy i uczestniczki zajęć zdobędą umiejętności niezbędne do zaprojektowania eksperymentów dostaraczejących danych wspierających projektowanie interwencji społecznych oraz technologicznych. IFS2P_U03 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Studenci i studentki zdobędą wiedzę na temat metod eksperymentalnych w naukach społecznych ze szczególnym naciskiem na eksperymenty społeczne i internetowe. IFS2P_W12, IFS2P_W08 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Zajęcia pozwolą na rozwinięcie wśród uczestników i uczestniczek umiejętności współpracy zespołowej oraz oceny społecznych skutków projektowanych interwencji społecznych i technologicznych. + - + - - - - - - - -
M_K002 Student, studentka ma świadmość przestrzegania zasad etycznych w badaniach eksperymentalnych. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Uczestnicy i uczestniczki zajęć zdobędą umiejętności niezbędne do zaprojektowania eksperymentów dostaraczejących danych wspierających projektowanie interwencji społecznych oraz technologicznych. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Studenci i studentki zdobędą wiedzę na temat metod eksperymentalnych w naukach społecznych ze szczególnym naciskiem na eksperymenty społeczne i internetowe. + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 3 h
Module content
Lectures (15h):

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów i studentek z metodami eksperymentalnymi pozwalającymi wyjaśniać zjawiska społeczne oraz projektować działania o charakterze interwencji społeczne i technologiczne. Zajęcia składają się z trzech modułów: a) wprowadzenia do metod eksperymentalnych, eksperymentów terenowych, eksperymentów internetowych, badań w działaniu oraz badań partycypacyjnych w szerszym kontekście metod eksperymentalnych stosowanych w naukach społecznych; b) zaawansowanych planów eksperymentalnych z naciskiem na ich możliwe zastosowanie w tworzeniu rozwiązań technologicznych oraz projektowaniu i wprowadzaniu interwencji społecznych; c) krytyczne omówienie studiów i badań eksperymentalnych nastawionych na projektowanie interwencji społecznych i technologicznych w odpowiedzi na zdefiniowane potrzeby społeczne.

Ramowy program wykładu:
1. Wprowadzenie. Metody eksperymentalne w procesie projektowania i wdrażnia interwencji społecznych i technologicznych.
2. Typologia badań eskperymentalnych. Badania w działaniu.
3. Planowanie i organizacja badań eksperymentalnych. Przyczynowość, trafność i rzetelność w badaniach eksperymentalnych.
4. Eksperymenty internetowe. Metody eksperymentalne w analizie sieci społecznych – aktywizacja i modyfikacja sieci.
5. Metodologia Living lab, co-design i badania zorientowane na użytkownika w planie eksperymentalnym
6. Metody eksperymentalne i interwencje społeczne i technologiczne. Krytyczne omówienie studiów i badań eksperymentalnych. Etyczne aspekty metod eksperymentalnych.
7. Podsumowanie oraz egzamin.

Laboratory classes (30h):

Ćwiczenia prowadzone będą w Living Lab, co pozwoli na obserwację zachowań i ich modyfikację w warunkach semi-naturalnych. Realizacja zajęć w LL pozwala na wyjście poza klasyczne badania Human-Computer Interaction. Wynika to z faktu, iż jednostki nie korzystają z technologii w sposób odizolowany od innych czynników wpływających na ich sytuację życiową. Bazując na wprowadzanych do LL urządzeń technologicznych, ich modyfikację i kontrolowanie warunków eksperymentów interakcyjnych na linii człowiek-technologia, studenci zdobędą wiedzę na temat poznawczych, społecznych, kulturowych oraz przestrzennych aspektów tworzenia interfejsów i technologii wspierających na przykład opiekę nad osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi. Studenci będą projektować kompleksowy proces badań eksperymentalnych w LL. Zadania, jakie studenci będą wykonywać w czasie zajęć to na przykład adaptacja technologii do potrzeb konkretnych użytkowników – użytkowników o określonym profilu społeczno-psychologicznym, o określonych niepełnosprawnościach. Zadania wykonywane przez studentów będą posiadać zatem charakter aplikacyjny umożliwiając tym samym dostosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych do jednostkowych potrzeb. Studenci będą mogli w naturalnych warunkach rozwiązywać dylematy wynikające z wielofunkcyjności technologii wspierających i konieczności stałego monitoringu z jednej strony, a zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony prywatności z drugiej. LL pozwoli również w kreowaniu nowych, prototypowych, urządzeń oraz usług oraz ich testowanie.

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci i studentki będą:
1) Projektować badania ekspetymentalne w środowisku semi-naturalnym (6h)
2) Zmieniać warunki eksperymentu i założenia planów eksperymentalnych w Living Lab (8h)
3) Tworzworzyć prototypy zdefiniowanych przez siebie technologii w oparciu o eksperymentalne badania diagnostyczne w środowisku semi-naruralnym (8h)
4) Stwarzać realne sytuacje społeczne ułatwiające badanie interakcji czlowiek-technologia (8h).

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem podejścia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Sposób zaliczania nie zmienia się w kolejnych terminach.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa obliczana jest w oparciu o średnią ocen z egzaminu pisemnego (50%) oraz projektu realizowanego w ramach ćwiczeń laboratoryjnych (50%).
Projekt stanowić będzie opis eksperymentu służącego zdobyciu informacji wspierających interwecje społeczne i technologiczne.
Zaliczenie z ćwiczeń w drugim i trzecim terminie ma taką samą formę.
Warunkiem podejścia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.
Drugi i trzeci termin egzaminu będzie miał formę pisemną i zostanie ustalony odpowiednio w czasie trwania sesji i podczas sesji poprawkowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości student może nadrobić w oparciu o literaturę zaleconą przez wykładowcę. Powstałe zaległości student zalicza w terminie ustalonym z wykładowcą/

Prerequisites and additional requirements:

Uczestnicy i uczestniczki kursu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu metod badawczych w naukach społecznych.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa:

 • Grzyb, Tomasz. 2017. Eksperyment terenowy w psychologii społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Chrostowski, Aleksander i Dariusz Jemielniak. 2008. Skuteczne doradztwo strategiczne: metoda Action Research w praktyce, Warszawa: Poltext.

Literatura dodatkowa:

 • Eytan Bakshy, Dean Eckles, Michael S. Bernstein. 2014. Designing and Deploying Online Field Experiments, Proceedings of the 23rd international conference on WWW, s. 283-292.
 • Fehr, Ernst, Gächter, Simon. 2000. Cooperation and Punishment in Public Goods.Experiments, “American Economic Review”, 90(4): 980-994.
 • Kuo-Yi Lin, Annie Pei-I Yu, Pei-Chun Chu & Chen-Fu Chien. 2017. User-experience-based design of experiments for new product development of consumer electronics and an empirical study, “Journal of Industrial and Production Engineering”, 34(7): 504-519.
 • McNiff, Jean. 2017. Action research: all you need to know, London: Sage Publications Ltd.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Krzyżowski, Łukasz
Doktor, adiunkt, kierownik Pracowni Badania Problemów Starzenia się Społeczeństw na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W centrum jego zainteresowań naukowych leży analiza zmian, jakie dokonują się w migrantach i migrantkach pochodzących z dużych polskich miast, którzy mają codzienny kontakt z różnorodnością kulturową mieszkając w Londynie, Berlinie, Birmingham i Monachium. Bada wpływ środowiska migrantów na kształtowanie się otwartości społeczeństwa polskiego pod względem tolerancji i akceptacji dla innych stylów życia, orientacji seksualnych, narodowości, grup etnicznych, religijnych i wiekowych.

Analizuje cyrkulację kompetencji kulturowych oraz transformacyjną rolę emigracji. Jak wynika z jego badań, kontakt z „innymi" nie zmienia uprzedzeń, jeśli ci „inni" nie należą do grona bliskich osób, jednak zapośredniczony przez migrantów kontakt z różnorodnością stopniowo wpływa na większą otwartość również tych, którzy zostali w kraju.
Realizowane przez dr. Krzyżowskiego projekty mają walory praktyczne w zakresie rozpoznania mechanizmów formowania się uprzedzeń i nietolerancji, lub odwrotnie – rozwoju większej wrażliwości i otwartości społecznej.
Wybrane publikacje:
Krzyżowski, Łukasz. Sparkling intergenerational relations through social technology, “International Journal of Technology Assessment in Health Care”, (under review).
Komusińska, Jagoda, Wojciech Kowalik, Judyta Lubacha-Sember, Łukasz Maźnica, Dawid Sobolak i Jan Strycharz. 2016. “Lokalne centra kultury: działania a diagnozy”, Kraków: Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP sp. z o.o.
Kowalik, Wojciech i Anna Pawlina. 2015. Internet oczami seniorów. Percepcja i wzory wykorzystania, [w:] Wojciech Kowalik i Anna Pawlina (red.), „Nowe zjawiska i procesy w badaniach nad polskimi kulturami starości”, Kraków: Wydawnictwa AGH, s. 43-63.
Kowalik, Wojciech i Marzena Staszkiewicz. 2012. „Projective Methods in Analysis of the Means of Perceiving Organizations – Research Proposition”, [w:] Barbara Mróz (red.), “Functioning in the Workplace. Quantitative and Qualitative Psychological Research”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 80-96.

Wojciech Kowalik
Kowalik, Wojciech i Anna Pawlina. 2015. „Internet oczami seniorów. Percepcja i wzory wykorzystania”, [w:] Wojciech Kowalik i Anna Pawlina (red.), „Nowe zjawiska i procesy w badaniach nad polskimi kulturami starości”, Kraków: Wydawnictwa AGH, s. 43-63.
Kowalik, Wojciech, Krzysztof Malczyk, Łukasz Maźnica, Piotr Knaś, Weronika Stępniak, Lec Dulian. 2015. „Nowa sprawozdawczość instytucji kultury”, Kraków: Małopolski Instytut Kultury.
Krzyżowski Łukasz, Wojciech Kowalik, Katarzyna Suwada i Anna Pawlina. 2014. „Młodzi emeryci w Polsce. Między biernością a aktywnością”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Kowalik, Wojciech i Marzena Staszkiewicz. 2012. „Projective Methods in Analysis of the Means of Perceiving Organizations – Research Proposition”, [w:] Barbara Mróz (red.), “Functioning in the Workplace. Quantitative and Qualitative Psychological Research”, Warszawa: Wydawnictwo Scholar, s. 80-96.
Kowalik, Wojciech. 2012. „Dojrzałość w sieci – małopolscy seniorzy wobec internetu”, [w:] „(Nie)czekając na starość. Wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian”, Kraków: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, s. 73-79.
Kowalik, Wojciech 2011. „Starzy i młodzi w Internecie – społeczne konstruowanie generacji w świecie wirtualnym” [w:] Janusz Mucha i Łukasz Krzyżowski (red.) „Ku socjologii starości: starzenie się w biegu życia jednostki”, Kraków: Wydawnictwa AGH, s. 227-256.
Batorski, Dominik, Dominika Czerniawska, Wojciech Fenrych, Wojciech Kowalik, Paweł Kubicki, Marta Olcoń-Kubicka, Jan M. Zając i Monika Żychlińska. 2010. „Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec internetu” , Warszawa: UPC Polska Sp. z o.o.
Kowalik, Wojciech. 2009. „Wykluczenie cyfrowe jako nowa płaszczyzna podziałów w społeczeństwie informacyjnym”, Studia Humanistyczne Tom 7/2009, s. 73-84.
Kowalik, Wojciech. 2008. „Cyfrowe nierówności w społeczeństwie informacyjnym a problem wykluczenia z rynku pracy”, [w:] Wojciech Pawnik i Lidia Zbiegień-Maciąg (red.), „Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne”, Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, s. 347-354.

Łukasz KrzyżowskiKomusińska, Jagoda, Wojciech Kowalik, Judyta Lubacha-Sember, Łukasz Maźnica, Dawid Sobolak i Jan Strycharz. 2016. “Lokalne centra kultury: działania a diagnozy”, Kraków: Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP sp. z o.o.

Kowalik, Wojciech i Anna Pawlina. 2015. Internet oczami seniorów. Percepcja i wzory wykorzystania, [w:] Wojciech Kowalik i Anna Pawlina (red.), „Nowe zjawiska i procesy w badaniach nad polskimi kulturami starości”, Kraków: Wydawnictwa AGH, s. 43-63.
Doświadczenie praktyczne:
Wieloletni współpracownik Małopolskiego Instytutu Kultury oraz Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych. Członek „The European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education (ENO)”. Doradca i strateg z zakresu analityki webowej i kampanii reklamowych on-line. Jako trener i dydaktyk prowadzi zajęcia na kilku kierunkach studiów I i II stopnia, a także na studiach podyplomowych i dedykowanych szkoleniach (m. in. metody badań społecznych, warsztaty analityki internetowej, pomiar działań employer branding, zachowania organizacyjne). Brał udział w kilkudziesięciu projektach badawczych i wdrożeniowych – część realizowanych z zagranicznymi jednostkami badawczymi (University of Iceland, Humboldt-Universität zu Berlin, University Politehnica of Bucharest, Mälardalen University; University Pompeu Fabra). Współrealizator projektu pn. „GameHub – University–Enterprises Cooperation in game Industry in Ukraine” w ramach programu Erasmus+: KA2.

Additional information:

W ramach zajęć projektowane będą eksperymenty służące zdobyciu informacji niezbędnych do rozwiązywaniu realnych problemów społecznych. Będą one definiowane przez otoczenie instytucjonalne (np. domy pomoc społecznej).
Obecności na ćwiczeniach laboratoryjnych są wymagane w ramach nieobecności student/ka musi w ramach dyżuru zaliczyć wymagane ćwiczenia i/lub literaturę.