Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technology - Society - Culture
Course of study:
2019/2020
Code:
HIFS-2-214-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
2
Profile of education:
Practical (P)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Porębski Leszek (leszekpo@agh.edu.pl)
Module summary

Udział w kursie pozwoli studentom zrozumieć wzajemne oddziaływania pomiędzy rozwojem techniki, kulturą a relacjami społecznymi i – w konsekwencji – codziennym życiem użytkowników technologii.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 student ma świadomość znaczenia wiedzy teoretycznej dla rozumienia złożonych relacji technologii i świata społecznego IFS2P_K02 Examination
Skills: he can
M_U001 student potrafi integrować i interpretować informacje związane z wzajemnym oddziaływaniem pomiędzy technologiami a światem społecznym IFS2P_U01 Examination
M_U002 student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy procesów związanych z przemianami dokonującymi się w społeczeństwie pod wpływem technologii IFS2P_U05 Examination
Knowledge: he knows and understands
M_W001 student ma wiedzę na temat wzajemnych relacji pomiędzy społeczeństwem a technologią oraz ich wpływem na życie codzienne człowieka IFS2P_W12 Examination
M_W002 student zna koncepcje teoretyczne oraz pojęcia z zakresu nauk społecznych i technicznych pozwalające na analizę zachodzących w nim zmian pod wpływem nowych technologii IFS2P_W03 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 student ma świadomość znaczenia wiedzy teoretycznej dla rozumienia złożonych relacji technologii i świata społecznego + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 student potrafi integrować i interpretować informacje związane z wzajemnym oddziaływaniem pomiędzy technologiami a światem społecznym + - - - - - - - - - -
M_U002 student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy procesów związanych z przemianami dokonującymi się w społeczeństwie pod wpływem technologii + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 student ma wiedzę na temat wzajemnych relacji pomiędzy społeczeństwem a technologią oraz ich wpływem na życie codzienne człowieka + - - - - - - - - - -
M_W002 student zna koncepcje teoretyczne oraz pojęcia z zakresu nauk społecznych i technicznych pozwalające na analizę zachodzących w nim zmian pod wpływem nowych technologii + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 9 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (30h):

1. Relacje technologii, społeczeństwa i kultury. Podstawowe problemy (wzajemne zależności, czynniki stymulujące rozwój, kontrolowane i niekontrolowane konsekwencje rozwoju techniki).
2. Technologia a społeczeństwo w świecie idei (I). Cyberkomunizm i cyberlibertarianizm.
3. Technologia a społeczeństwo w świecie idei (II). Transhumanizm i idea postczłowieka.
4. Etyczne i prawne konsekwencje rozwoju technologii. Badania genetyczne i robotyzacja.
5. Kulturowe konsekwencje rozwoju ICT. Cyfrowy narcyzm i cyfrowy ekshibicjonizm.
6. Społeczne konsekwencje rozwoju ICT (I). Wykluczenie cyfrowe i kulturowa kolonizacja.
7. Społeczne konsekwencje rozwoju ICT (II). Utrata prywatności.
8. Społeczne konsekwencje rozwoju ICT (III). Cyberprzestępczość.
9. Społeczne konsekwencje rozwoju ICT (IV). Automatyzacja procesów produkcyjnych, sztuczna inteligencja.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny końcowej.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

W przypadku pierwszego terminu ocenę końcową z kursu stanowi ocena uzyskana przez studenta na egzaminie. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej i obejmuje zarówno pytania otwarte, jak i zamknięte – dotyczące treści poruszanych na wykładzie oraz treści lektur obowiązkowych.
Ocena z egzaminu wystawiana jest według następującej formuły:

2.0 – student uzyskał liczbę punktów mniejszą niż 50% punktów możliwych do zdobycia
3.0 – student uzyskał liczbę punktów co najmniej 50%, ale mniejszą niż 60% punktów możliwych do zdobycia
3.5 – student uzyskał liczbę punktów co najmniej 60%, ale mniejszą niż 70% punktów możliwych do zdobycia
4.0 – student uzyskał liczbę punktów co najmniej 70%, ale mniejszą niż 80% punktów możliwych do zdobycia
4.5 – student uzyskał liczbę punktów co najmniej 80%, ale mniejszą niż 90% punktów możliwych do zdobycia
5.0 – student uzyskał liczbę punktów co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia

Ocena z egzaminu poprawkowego wystawiana jest w sposób opisany powyżej, natomiast ocena końcowa z kursu ustalana jest w takim przypadku według następującej formuły:
2.0 (I termin); 2.0 (II termin) —> 2.0
2.0 (I termin); 3.0 (II termin) —> 3.0
2.0 (I termin); 3.5 (II termin) —> 3.0
2.0 (I termin); 4.0 (II termin) —> 3.0
2.0 (I termin); 4.5 (II termin) —> 3.5
2.0 (I termin); 5.0 (II termin) —> 4.0

Jeżeli student uzyskał ocenę pozytywną w trzecim terminie egzaminu, ocena końcowa wynosi 3.0.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Studenci nieobecni na wykładach mają obowiązek uzupełnić treści prezentowane na wykładach na podstawie lektur.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

1. L. Porębski, Technika w perspektywie społecznej, Kraków 2017.
2. W. Bijker, T. Hughes, T. Pinch, eds., The Social Construction of Technological Systems, London 2012.
3. M. Szpunar, Kultura cyfrowego narcyzmu, Kraków 2016.
4. D. MacKenzie, J. Wajcman, eds. The Social Shaping of Technology, Milton Keynes 1985.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. L. Porębski,Elektroniczne oblicze polityki. Demokracja, państwo, instytucje polityczne w okresie rewolucji informacyjnej, Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004.
2. L. Porębski, Technika w perspektywie społecznej, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2017.

3. L. Porębski, Więcej, szybciej, łatwiej. O radościach i smutkach związanych z elektroniczną demokracją, w: Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013, s. 13-31.
4. L. Porębski, Gorzki smak technologii. Nowe formy przemocy jako konsekwencja rewolucji informacyjnej, Ethos, rok 27, nr 2 (2014), s. 299-313.
5. L. Porębski, 19. Media społecznościowe w kampanii wyborczej. Wykorzystanie Twittera w polskich wyborach parlamentarnych w roku 2015, Studia Politologiczne, vol. 45 (2017), Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, s. 165-179 – współautor: Daniel Czyżowski.

Additional information:

brak