Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Analiza i projektowanie innowacji w oparciu o modele biznesowe
Course of study:
2019/2020
Code:
HIFS-1-408-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
4
Profile of education:
Practical (P)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Rudnicki Seweryn (sew.rudnicki@gmail.com)
Module summary

Analiza i projektowanie innowacji w oparciu o modele biznesowe

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie dylematy związane z komunikacją człowiek-komputer IFS1P_K04 Presentation
M_K002 Uczestniczy w przygotowaniu i realizacji projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności. IFS1P_K07 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zastosować koncepcję modelu biznesowego do projektowania innowacyjnych produktów i usług. IFS1P_U05, IFS1P_U01 Project,
Presentation
M_U002 Student potrafi wykorzystać dane na temat potrzeb użytkowników w procesie projektowania innowacyjnych produktów i usług. IFS1P_U09, IFS1P_U06, IFS1P_U03, IFS1P_K06 Project,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna podstawowe koncepcje teoretyczne i wie jak zastosować koncepcję modelu biznesowego do analizy działalności przedsiębiorstw i innych organizacji. IFS1P_W06, IFS1P_W07 Project,
Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie dylematy związane z komunikacją człowiek-komputer - - - - - - - - + - -
M_K002 Uczestniczy w przygotowaniu i realizacji projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności. - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Student potrafi zastosować koncepcję modelu biznesowego do projektowania innowacyjnych produktów i usług. - - - - - - - - + - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać dane na temat potrzeb użytkowników w procesie projektowania innowacyjnych produktów i usług. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe koncepcje teoretyczne i wie jak zastosować koncepcję modelu biznesowego do analizy działalności przedsiębiorstw i innych organizacji. - - - - - - - - + - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 26 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Contact hours 1 h
Module content
Workshops (15h):

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów zasad tworzenia modeli biznesowych, czyli jednej z najbardziej wpływowych metodyk pracy nad rozwojem innowacji biznesowych (i nie tylko), przydatną także w analizie ich funkcjonowania na rynku i zarządzaniu przedsięwzięciami. Siłą tego stosowanego przez wiele wiodących przedsiębiorstw i start-upów podejścia jest prostota, praktyczność, elastyczność, zorientowanie na analizę potrzeb klientów i dostarczanie pożądanej przez nich wartości oraz znajdowanie źródeł przychodów. W trakcie zajęć studenci nie tylko poznają zasady i przykłady tworzenia modeli biznesowych, ale także będą pracowali nad modelami własnych przedsięwzięć.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Workshops: Na zajęciach warsztatowych używane są techniki twórczego myślenia i pracy zespołowej. Kolejnym elementem kształcenia są dyskusje grupowe i odpowiedzi przekazywane przez osobę prowadzącą zajęcia.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach i aktywny udział w proponowanych ćwiczeniach. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona obecność w semestrze.
Zaliczenie końcowe w I, II i III terminie przyznawane jest na podstawie realizacji projektu wykorzystującego matrycę modeli biznesowych i jego prezentacja w trakcie zajęć.

Participation rules in classes:
  • Workshops:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace w grupach i twórczo rozwiązują problemy zgodnie z planem zadań przekazanym przez osobę prowadzącą zajęcia. Ocena pracy studentów bazuje na efektach końcowych wykonanych prac.
Method of calculating the final grade:

Ocena projektu 60%, ocena prezentacji 40%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Do ustalenia indywidualnie z prowadzącym (w zależności od liczby opuszczonych zajęć).

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Osterwalder A., Pigneur Y. (2009). Business Model Generation. Amsterdam: OSF.

Osterwalder, A. (2012). Tools for Business Model Generation. Wystąpienie na Uniwersytecie Stanforda. http://ecorner.stanford.edu/authorMaterialInfo.html?mid=2875

Strycharz, J. (2013). Szablon modelu biznesowego i mapa empatii jako narzędzia zarządzania potencjałem rynkowym. W: S. Rudnicki (red.). Komercjalizacja wiedzy. Praktyczny podręcznik dla przedstawicieli nauk społecznych. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera (s. 21-31).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Bukowski A., Rudnicki S., Strycharz J. (2012). Społeczny wymiar innowacji. Zarządzanie Publiczne, 2 13-23.

Rudnicki S. (red.). (2013). Komercjalizacja wiedzy. Praktyczny podręcznik dla przedstawicieli nauk społecznych. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera.

Additional information:

brak