Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
To be completed
Course of study:
2019/2020
Code:
HIFS-1-615-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Stabryła Stanisław (stanislaw.stabryla@uj.edu.pl)
Module summary

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z głównymi zagadnieniami cywilizacji starożytnej Grecji Rzymu w ujęciu diachronicznym oraz uświadomienie im roli dziedzictwa kulturowego antyku grecko-rzymskiego w kulturze nowożytnej, zwłaszcza współczesnej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego antyku grecko-rzymskiego w kulturze nowożytnej, zwłaszcza współczesnej. IFS1P_K05, IFS1P_K06 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna rolę refleksji historycznej w kształtowaniu się kultury. IFS1P_W04 Test results
M_W002 Zna historyczny charakter kształtowania się dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo. IFS1P_W04 Test results
M_W003 Zna główne zagadnienia cywilizacji starożytnej Grecji Rzymu w ujęciu diachronicznym. IFS1P_W06 Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego antyku grecko-rzymskiego w kulturze nowożytnej, zwłaszcza współczesnej. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna rolę refleksji historycznej w kształtowaniu się kultury. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna historyczny charakter kształtowania się dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna główne zagadnienia cywilizacji starożytnej Grecji Rzymu w ujęciu diachronicznym. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Contact hours 4 h
Module content
Lectures (30h):

1.Terytorium i pochodzenie starożytnych Greków. Jedność etniczna i narodowa ludności. Opis fizyczny Półwyspu Bałkańskiego. Etapy migracji plemion greckich Cywilizacja minojska. Cywilizacja achajska i kultura mykeńska. Inwazja Dorów, „Wieki ciemne”. Epoka archaiczna.
2. Greckie miasto-państwo. Wielka kolonizacja grecka. Tyrania. Prawodawcy greccy. Ateny, Sparta i inne państwa greckie. Kultura epoki archaicznej.
3. Epoka klasyczna. Demokracja ateńska i Perykles. Koniec niepodległości Grecji
Kultura grecka w epoce klasycznej.
4. Epoka hellenistyczna. Podboje Aleksandra Wielkiego. Rozpad monarchii Aleksandra. Kultura epoki hellenistycznej. Epoka rzymska i chrześcijańska. Schyłek
kultury greckiej.
5. Wojsko greckie. Sądownictwo. Miasta greckie. Pieniądze i handel w Grecji. Rolnictwo i rzemiosło. Medycyna i sport
6. Życie codzienne, rodzina grecka i uroczystości rodzinne, Mitologia i religia.
7. Teatr, igrzyska, śpiew, muzyka i taniec. Język, alfabet, pismo, książki. Wychowanie i wykształcenie w Grecji.
8. Sztuka, literatura i filozofia grecka.
9. Powstanie Rzymu. Legendy i historia, Współczesna nauka o początkach Rzymu. Plemiona italskie. Etruskowie. Epoka królewska, siedmiu królów rzymskich. Państwo i społeczeństwo rzymskie w epoce królewskiej.
10. Epoka wczesnej republiki rzymskiej. Podbój Italii. Państwo i społeczeństwo w epoce podbojów. Epoka rozkwitu republiki rzymskiej. Wojny punickie i podboje rzymskie w III i II w. przed Chr. Kultura rzymska w epoce rozkwitu republiki.
11. Epoka zmierzchu republiki. Działalność Grakchów. Wojny domowe w I w. przed Chr. Kultura rzymska w epoce zmierzchu republiki.
12. Epoka augustowska. Pryncypat Oktawiana Augusta i jego polityka. Kultura rzymska w epoce augustowskiej. Epoka cesarska. Kultura rzymska w epoce Cesarstwa (wiek I-V).
13. Organizacja sądownictwa rzymskiego. Armia rzymska. Miasta, komunikacja, podróże i poczta. Pieniądze, handel, rolnictwo i rzemiosło. Medycyna i sport w Rzymie. Rodzina rzymska, życie codzienne, uroczystości rodzinne.
14. Mitologia,religia, święta, wróżby i wyrocznie. Igrzyska, teatr, śpiew, muzyka i taniec. Alfabet, pismo, biblioteki i szkolnictwo. Wychowanie i wykształcenie w Rzymie. Sztuka rzymska. Język i literatura. Filozofia rzymska.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
obecność, aktywność,
Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową stanowi ocena z testu zaliczeniowego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indywidualnie uzgadnianie z prowadzącym

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na wykładach jest obowiązkowa

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa:
S. Stabryła, Zarys kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2007
S. Stabryła, Historia kultury europejskiej I. Starożytność, Kraków 2012.
L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu,Warszawa 2004
G. Rachet, Słownik cywilizacji greckiej, Katowice 1998 („Książnica”)
J.-C. Fredouille, Słownik cywilizacji rzymskiej, Katowice 2004 („Książnica”)
Literatura uzupełniająca:
K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji, Warszawa 1987 (8 wyd.)
J. Boardman, Sztuka grecka, Toruń-Wrocław 1999
M. Cytowska, H. Szelest, Historia literatury starożytnej, Warszawa 2006
L. Mrozewicz, Historia powszechna. Starożytność, Poznań 2001
S. Stabryła, Mały leksykon mitologii greckiej i rzymskiej, Kraków 2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
patrz wyżej
Additional information:

None