Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy percepcji i przetwarzania informacji przez człowieka
Course of study:
2019/2020
Code:
RIAK-1-712-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Acoustic Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kasprzak Cezary (cekasp@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł charakteryzuje podstawowe zagadnienia związane z percepcją i przetwarzaniem informacji przez człowieka.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym mu zadaniem. IAK1A_K07, IAK1A_K05 Activity during classes,
Scientific paper
M_K002 Student potrafi wykorzystać w zadaniu praktycznym zagadnienia związane z percepcją i przetwarzaniem informacji. IAK1A_K05, IAK1A_K02, IAK1A_K03, IAK1A_K04 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich, integrować wiedzę z zakresu percepcji i przetwarzania informacji. IAK1A_U08 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z percepcją i przetwarzaniem informacji przez człowieka. IAK1A_W09 Activity during classes,
Oral answer,
Scientific paper,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
26 20 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym mu zadaniem. + - - - - + - - - - -
M_K002 Student potrafi wykorzystać w zadaniu praktycznym zagadnienia związane z percepcją i przetwarzaniem informacji. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich, integrować wiedzę z zakresu percepcji i przetwarzania informacji. + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z percepcją i przetwarzaniem informacji przez człowieka. + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 26 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Module content
Lectures (20h):

Wstęp, Pojęcia podstawowe, Znaczenie procesów percepcji i przetwarzania informacji,
Receptory, Układ nerwowy, Mechanizmy percepcji,
Adaptacja i zmęczenie receptorów, Układ nerwowy, Budowa, Działanie,
Mózg, Kora nowa, Pierwotne obszary zmysłowe, Pola Brodmana,
Selekcja i kodowanie informacji, Rola zmysłów, Dotyk, Smak, Węch,
Wzrok i kora wzrokowa, Równowaga, Zmysły wewnętrzne, Synestezje, Percepcja czasu,
Metody badań percepcji, Psychofizyczny i pomiar percepcji, Prawo Webera-Fechnera, Prawo Stevensa, Detekcja progu bezwzględnego, Detekcja progu różnicowego,
Zaburzenia poznawcze, Złudzenia sensoryczne i poznawcze,
Emocje, Osobowość, Temperament,
Uwaga, Koncentracja, Pamięć,
Złożone czynności psychiczne, Mowa, Muzyka,
Subiektywizm przetwarzania informacji, Heurystyki i błędy poznawcze,
Dwa systemy myślenia, przetwarzanie informacji świadome i nieświadome,
Myślenie algorytmiczne, Myślenia statystyczne, prawa małych i dużych liczb,
Intuicja kontra wzory, Stres, konstruktor czy destruktor, Procesy podejmowania decyzji

Seminar classes (6h):

Wstęp, Pojęcia podstawowe, Znaczenie procesów percepcji i przetwarzania informacji,
Receptory, Układ nerwowy, Mechanizmy percepcji,
Adaptacja i zmęczenie receptorów, Układ nerwowy, Budowa, Działanie,
Mózg, Kora nowa, Pierwotne obszary zmysłowe, Pola Brodmana,
Selekcja i kodowanie informacji, Rola zmysłów, Dotyk, Smak, Węch,
Wzrok i kora wzrokowa, Równowaga, Zmysły wewnętrzne, Synestezje, Percepcja czasu,
Metody badań percepcji, Psychofizyczny i pomiar percepcji, Prawo Webera-Fechnera, Prawo Stevensa, Detekcja progu bezwzględnego, Detekcja progu różnicowego,
Zaburzenia poznawcze, Złudzenia sensoryczne i poznawcze,
Emocje, Osobowość, Temperament,
Uwaga, Koncentracja, Pamięć,
Złożone czynności psychiczne, Mowa, Muzyka,
Subiektywizm przetwarzania informacji, Heurystyki i błędy poznawcze,
Dwa systemy myślenia, przetwarzanie informacji świadome i nieświadome,
Myślenie algorytmiczne, Myślenia statystyczne, prawa małych i dużych liczb,
Intuicja kontra wzory, Stres, konstruktor czy destruktor, Procesy podejmowania decyzji.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie semianriów.
Zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium zaliczeniowego

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie ocen z kolokwiów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Studenci, którzy opuścili zajęcia laboratoryjne są zobowiązani do odrobienia ich z inną grupą.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None