Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Raw materials enrichment
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-213-GB-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mining geomechanics and underground construction
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Krawczykowski Damian (dkrawcz@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł pozwala opanować wiedzę z zakresu metod wzbogacania wykorzystujących fizyko-chemiczne cechy surowców, pozyskać umiejętność oceny ich wzbogacalności oraz doboru maszyn i urządzeń do specyfiki surowców.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość konieczności wzbogacania surowców mineralnych w kontekście racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi IGR2A_K01, IGR2A_K04 Test,
Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Student umie definiować podstawowe parametry opisu układu wzbogacania i obliczać proste zadania korzystając z bilansu składników IGR2A_U04, IGR2A_U05 Test,
Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi dobrać fizyczne metody wzbogacania do określonego surowca IGR2A_U06, IGR2A_U05 Activity during classes,
Test,
Report,
Execution of laboratory classes
M_U003 Student umie dokonać oceny wzbogacalności poszczególnych surowców mineralnych IGR2A_U06, IGR2A_U04 Activity during classes,
Test,
Report,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna podstawowe uwarunkowania procesów wzbogacania surowców IGR2A_W02, IGR2A_W01, IGR2A_W05 Activity during classes,
Oral answer,
Report,
Execution of laboratory classes,
Test
M_W002 Student zna właściwości fizyko-chemiczne surowców wykorzystywane jako argument rozdziału (wzbogacania) IGR2A_W01 Activity during classes,
Oral answer,
Report,
Execution of laboratory classes
M_W003 Student zna warunki stosowalności oraz wymagania w zakresie surowca oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych do wzbogacania. IGR2A_W02, IGR2A_W05 Test,
Activity during classes,
Oral answer,
Report,
Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość konieczności wzbogacania surowców mineralnych w kontekście racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie definiować podstawowe parametry opisu układu wzbogacania i obliczać proste zadania korzystając z bilansu składników + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać fizyczne metody wzbogacania do określonego surowca + - + - - - - - - - -
M_U003 Student umie dokonać oceny wzbogacalności poszczególnych surowców mineralnych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe uwarunkowania procesów wzbogacania surowców + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna właściwości fizyko-chemiczne surowców wykorzystywane jako argument rozdziału (wzbogacania) + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna warunki stosowalności oraz wymagania w zakresie surowca oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych do wzbogacania. + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

1. Systematyka procesów wzbogacania. 2. Podział surowców według właściwości fizyko-chemicznych determinujących argument rozdziału w procesach wzbogacania. 3. Ocena wzbogacalności surowca. 4. Wzbogacanie w cieczach ciężkich. 5. Wzbogacanie w osadzarce. 6. Wzbogacanie grawitacyjne w cienkiej strudze cieczy: stoły koncentracyjne, separatory spiralne, stożkach Reicherta. 7. Wzbogacanie grawitacyjne w polu działania siły odśrodkowej: hydrocyklony z cieczą ciężką, wzbogacalnik ze złożem fluidalnym, wzbogacalniki wirówkowe. 8. Wzbogacanie magnetyczne i elektrostatyczne. 9. Wzbogacanie fizykochemiczne – flotacja.

Laboratory classes (15h):

Zastosowanie poznanych procesów wzbogacania i skojarzenie ich w technologię w celu wydzielenia z surowca (nadawy) produktów: wysokojakościowego koncentratu oraz zubożonego odpadu.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych Student może uzyskać w jednym terminie podstawowym i dwóch terminach poprawkowych. Warunkiem zaliczenia są pozytywne oceny z kolokwium oraz przyjęte wszystkie sprawozdania. Wiedza z wykładów będzie weryfikowana w formie odpowiedzi ustnej na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń laboratoryjnych i może być podniesiona za aktywności na wykładach.
Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych obliczana jest jako: ocena z kolokwium x 0,7 + ocena ze sprawozdań x 0,3.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

Student powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu przeróbki surowców mineralnych.

Recommended literature and teaching resources:

1. J. Drzymała, 2009, Podstawy mineralurgii.
2 Stępiński W. 1964., Wzbogacanie grawitacyjne..
3. Blaschke W. 2009., Przeróbka węgla kamiennego – wzbogacanie grawitacyjne.
4. Blaschke Z., Brożek M. Mokrzycki E., Ociepa Z., TumidajskiT., 1981. Górnictwo. Cz. V. Zarys technologii procesów przeróbczych.
5. M. Brożek, A. Siwiec, 1985, Fizyczne metody wzbogacania – cz. I Wzbogacanie magnetyczne

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Gawenda T., Krawczykowski D., Marciniak-Kowalska J. 2014: Rozdrabnianie, klasyfikacja granulometryczna i wzbogacanie węgli do zgazowania naziemnego w gazogeneratorze fluidalnym. Monografia. Cz. 2, Wydawnictwo Grafpol, Wrocław.
2. Krawczykowski D., Krawczykowska A. 2010: Wpływ gęstości surowca na bilansowanie produktów klasyfikacji hydraulicznej w hydrocyklonach w oparciu o wyniki laserowych analiz uziarnienia. UWN-D AGH Górnictwo i Geoinżynieria, z 4/1, s.121-128.
3. Saramak D., Krawczykowski D., Gawenda T. 2018: Investigations of zinc recovery from metallurgical waste. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-8981, vol. 427 art. no. 012017, s. 1–5.
4. Opracowanie technologii produkcji koncentratów o zróżnicowanej kaloryczności na etapie flotacji segregującej w ZWR – rejon Rudna, praca zlecona, KGHM „Polska Miedź” S.A, 2010 – wykonawca.
5. Ocena możliwości poprawy efektywności procesu flotacji poprzez zwiększenie skuteczności domielania w 0/ZWR rejon Rudna, praca zlecona, KGHM „Polska Miedź” S.A., 2011 – wykonawca.
6. Opracowanie technologii wzbogacania rud cynkowych w ramach projektu: Zakład wzbogacania rud cynku – Gamsberg w RPA Projekt na zlecenie Minamento Mining Private Limited’s Corporate, 2013 – wykonawca.
7. Development of highly effective technology of Polish copper ore benefication – High Copper, w ramach projektu CuBR 2/2 finansowanego przez NCBiR i KGHM PM S.A., 2015-2018 – wykonawca.
8. Laboratoryjne badania odzysku pierwiastków metalicznych z produktów odpadowych, praca zlecona, Instytut Nauk Geologicznych UJ, 2018 – wykonawca.
9. Ocena wzbogacalności rudy chromu – Albania, projekt finansowany przez Konstrukcje Stalowe HYŻYK Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, 2018 – wykonawca.
10. Opracowanie technologii odzysku metali nieżelaznych z frakcji ferromagnetycznej, przewodzącej oraz pylistej, pochodzących z recyklingu obwodów drukowanych PCB. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, projekt finansowany przez NCBiR, 2018-2021– wykonawca pełniący rolę głównego projektanta prototypów
11. Opracowanie technologii odzysku składników użytecznych z odpadów poflotacyjnych z bieżącej produkcji O/ZWR – MultiTech_Cu, w ramach projektu CuBR-4/10 finansowanego przez NCBiR i KGHM PM S.A., 2019-2021 – wykonawca

Additional information:

Student na ćwiczeniach laboratoryjnych powinien posiadać odzież ochronną.