Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mining and Reclamation
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-303-GB-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mining geomechanics and underground construction
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Ostręga Anna (ostrega@agh.edu.pl)
Module summary

The aim of the subject is to familiarize students with specifics of mining operations and their influence into the environment as well as methods of post-mining land reclamation and possibilities for its target use (revitalisation).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Is ready to initiate get involved in the processes of reclamation of post-mining areas. IGR2A_K01, IGR2A_K04 Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study
M_K002 Is ready to expand and complete acquired knowledge and lifelong learning. IGR2A_K01, IGR2A_K04 Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study
Skills: he can
M_U001 Can elaborate the concept of the revitalisation of the post-mining land based on the analysis of conditions. IGR2A_U05, IGR2A_U01 Case study,
Execution of a project,
Participation in a discussion
M_U002 Can define the scope of technical and biological reclamation on the basis of revitalisation concept. IGR2A_U05, IGR2A_U01 Case study,
Execution of a project,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Knows and understands specifics of mining operations and their influence into the environment. IGR2A_W04 Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study
M_W002 Knows and understands methods of post-mining land reclamation and possibilities for its target use (revitalisation). IGR2A_W04 Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Is ready to initiate get involved in the processes of reclamation of post-mining areas. + - - + - - - - - - -
M_K002 Is ready to expand and complete acquired knowledge and lifelong learning. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Can elaborate the concept of the revitalisation of the post-mining land based on the analysis of conditions. - - - + - - - - - - -
M_U002 Can define the scope of technical and biological reclamation on the basis of revitalisation concept. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Knows and understands specifics of mining operations and their influence into the environment. + - - - - - - - - - -
M_W002 Knows and understands methods of post-mining land reclamation and possibilities for its target use (revitalisation). + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

1) Introduction and definitions. Mining in Poland and EU. Acceptance of mining activity in driftnet countries – Social Licence to Operate.
2) Types of mining activity and their influence into the environment.
3) Responsibility in the mine-closure, reclamation, redevelopment and revitalisation processes. The scope and mutual relations between these activities.
4) Stages of reclamation: initial, technical, biological. Methods of post-mining land reclamation. The role of plants in reclamation. Fitoremediation and phytomining.
5) Legal basis of the mining and reclamation activities.
6) Financial sources of mine-closure and reclamation.
7) Examples of opportunities for mining-related reclamation and reuse (forest, agricultural, natural, water, recreational, educational, cultural, economic, etc.).

Project classes (15h):

Elaborate the concept of the revitalisation of the post-mining land based on the analysis of conditions and then define the scope of technical and biological reclamation. Calculating the costs of technical and biological reclamation. Basic vocabulary of mining terms especially mining equipment, mining processes, mining objects and mining reclamation.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Project elaboration and knowledge of specialist terminology.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Assessment of the project.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Absence in class can be made up by performing part of the project on a different date.

Prerequisites and additional requirements:

none

Recommended literature and teaching resources:

1. Gołda T.: Rekultywacja. Skrypty Uczelniane, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005.
2. Cała M., von Bismarck F., Illing M. (red.): Geotechniczne i środowiskowe aspekty rewitalizacji obszarów pogórniczych w Polsce i w Niemczech. Wydawnictwa AGH, 2014.
3. Cała M. (red.) 2013: Mining waste management in the Baltic Sea Region. Min-Novation project. AGH University of Science and Technology Press, Kraków.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Uberman R., Ostręga A. 2007: Mineral Policy in Poland. Mining Manual. AGH University of Science and Technology Press, Kraków.
2. Cała M., Ostręga A. (2013), Geotechnical Aspects of Revitalisation of Post-Mining Areas – An Example of the Adaptation of Katowice Hard Coal Mine for the New Silesian Museum. Archives of Mining Science, vol. 58, no. 2, s. 361–374.
3. Uberman R., Ostrega A. 2009: Prawne procedury postępowania dla uzyskania koncesji na odkrywkową eksploatację złóż. Górnictwo Odkrywkowe nr 2–3, s. 58–64.
4. Uberman R., Ostręga A. 2004: Sposoby rekultywacji i zagospodarowania zwałowisk nadkładu i składowisk odpadów górniczych. Górnictwo Odkrywkowe, nr 7-8, s. 80–87.
5. Ostrega A., Uberman R. 2009: Ranking of Lignite Deposits in Poland Established on the Basis of the Analytic Hierarchy Process. The Tenth International Symposium on the Analytic Hierarchy Process, ISAHP 2009. The University of Pittsburgh, Katz Graduate School of Business in Pittsburgh, Pennsylvania, USA 29 lipiec – 1 sierpień 2009. Wersja elektroniczna referatu.
6. Uberman R., Czaja P., Ostręga A. 2010: Mining and reclamation in Poland. 2. Internationaler Bergbau und Umwelt Sanierungs Congress, 1–3 September 2010, Dresden. Publikacja w materiałach konferencyjnych.
7. Ostrega A., Uberman R. 2010: Kierunki rekultywacji i zagospodarowania – sposób wyboru, klasyfikacja i przykłady. Górnictwo i Geoinżynieria R. 34, z. 4, s. 445–461.
8. Ostręga A., Uberman R., Stożek Ł., Muzykiewicz B.: Koncepcja rekultywacji i docelowego zagospodarowania kopalni wapienia ,,Kujawy”. Górnictwo i Geologia XV. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 132, Studia i Materiały nr 39; Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011; s. 223–224.
9. Ostręga A., Teodorski D., Becker R. 2012: Regeneration of post-industrial facilities in the Legnica–Głogów Copper Mining District illustrated with an example of “Obora” Filling Sand Mine. AGH Journal of Mining and Geoengineering, vol. 36, no. 2, s. 259–268.
10. Uberman R., Ostręga A. 2012: Reclamation and revitalisation of lands after mining activities. Polish achievements and problems. AGH Journal of Mining and Geoengineering, vol. 36, no. 2, s. 285–297.
11. Ostręga A. 2013: Organizacyjno-finansowe modele rewitalizacji w regionach górniczych. Wydawnictwa AGH. Seria rozprawy i monografie, nr 279 Kraków.
12. Cała M. (ed), Ostręga et al. (2013): Mining waste management in the Baltic Sea Region: Min-Novation project. AGH Press, Kraków, pp. 263.

Additional information:

none