Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental Management
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-104-GO-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Open pit mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Ogrodnik Romuald (rogrod@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot “Zarządzanie środowiskiem” ma na celu przybliżenie studentom możliwych działań w zakresie ochrony, użytkowania i kształtowania środowiska, podejmowanych zarówno na szczeblu centralnym, jak również bezpośrednio w podmiotach gospodarczych. Szczególną uwagę zwrócono na formalne systemy zarządzania środowiskowego oparte o normę ISO 14001 oraz rozporządzenie EMAS.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość ciągłego kształcenia i poszerzania wiedzy. IGR2A_K03, IGR2A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi opisać relacje w makrosystemie społeczeństwo-gospodarka-środowisko. IGR2A_U05, IGR2A_U03 Activity during classes,
Test
M_U002 Student potrafi wyróżnić i scharakteryzować stosowane w Polsce instrumenty zarządzania środowiskiem. IGR2A_U05, IGR2A_U03 Activity during classes,
Test
M_U003 Student potrafi określić zalety i wady formalnych i nieformalnych systemów zarządzania środowiskowego. IGR2A_U06, IGR2A_U05 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie procesów i działań dotyczących użytkowania i ochrony środowiska. IGR2A_W04, IGR2A_W06 Activity during classes,
Test
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie procesów i działań dotyczących kształtowania środowiska. IGR2A_W04, IGR2A_W06 Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ciągłego kształcenia i poszerzania wiedzy. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi opisać relacje w makrosystemie społeczeństwo-gospodarka-środowisko. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wyróżnić i scharakteryzować stosowane w Polsce instrumenty zarządzania środowiskiem. + - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi określić zalety i wady formalnych i nieformalnych systemów zarządzania środowiskowego. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie procesów i działań dotyczących użytkowania i ochrony środowiska. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie procesów i działań dotyczących kształtowania środowiska. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Teoretyczne podstawy budowy systemu zarządzania środowiskiem. Środki zarządzania środowiskiem. Instrumenty zarządzania środowiskiem. Zasoby środowiska. Rozwój systemów zarządzania środowiskowego. Systemy nieformalne zarządzania środowiskowego. Systemy formalne – ISO 14001 i EMAS.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze.
Zaliczenie wykładów w formie pisemnej – 5 pytań opisowych (1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy).
Szczegółowe warunki zaliczenia ogłasza prowadzący na pierwszych zajęciach.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa: ocena z zaliczenia wykładów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który nie mógł uczestniczyć w zajęciach, powinien opracować zagadnienie samodzielnie i skonsultować w terminie konsultacji prowadzącego zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Nie określono wymagań wstępnych.

Recommended literature and teaching resources:

Adamczyk J., Nitkiewicz T.: Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Adamczyk J.: Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
Łunarski J.: Zarządzanie środowiskiem. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2002.
Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Nierzwicki W.: Zarządzanie środowiskowe. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
Łaguna T.: Ekonomiczne podstawy zarządzania środowiskiem i zasobami naturalnymi.
Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005.
Urbaniak M.: Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem. Difin, Warszawa 2007.
Ricki W. Griffin : Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Romuald OGRODNIK: Analiza wielkości nakładów inwestycyjnych służących ochronie środowiska Przegląd Górniczy. Katowice 2017
Romuald OGRODNIK: Wskaźniki efektywności działalności środowiskowej kopalń węgla kamiennego. Ekonomika ochrony środowiska i ekoinnowacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016
Jerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK: Czynniki motywujące przedsiębiorstwa górnicze do wdrażania ekoinnowacji. Przegląd Górniczy, nr 8/2016
Ogrodnik R.: OCHRONA ŚRODOWISKA. Część 1. Planowanie ekoinnowacji jako element społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw górniczych. Wiadomości Górnicze, nr 1/2015
Ogrodnik R.: Mining Companies’ Activities in the Context of a Sustainable Development Policy [w:] Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 23, No. 3A, 2014 – Olsztyn
Ogrodnik R.: Innowacje ekologiczne w przedsiębiorstwach górniczych. Wiadomości Górnicze, nr 3/2014
Ogrodnik R.: Procedura planowania innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie górniczym Przegląd Górniczy, nr 9/2013
Mieszaniec J., Ogrodnik R.: Zakres działalności innowacyjnej przynoszący korzyści dla środowiska w przedsiębiorstwach górniczych. [w:] Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania. Wrocław 2013
Ogrodnik R.: Zarządzanie przedsiębiorstwem górniczym w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju. [w:] Szanse i bariery rozwoju przemysłu górniczego : monografia. Katowice “Śląsk” 2013
Ogrodnik. R.: Identyfikacja aspektów środowiskowych jako podstawa opracowania systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie górniczym [w:] Knosala R. (red.): Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Tom II. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011
Ogrodnik. R.: Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska w Polsce i w krajach Unii Europejskiej jako element makrootoczenia górnictwa węgla kamiennego [w:] Materiały konferencyjne “Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2000”, Kraków 2000
Ogrodnik. R.: Opłaty ekologiczne jako element kosztów wynikających z przepisów prawnych w procesie zarządzania kopalnią [w:] Materiały konferencyjne “Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 1999”, Kraków 1999

Additional information:

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji modułu będą przekazane na pierwszych zajęciach.