Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Design of technological processes in mining
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-108-GO-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Open pit mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Bodziony Przemysław (przembo@agh.edu.pl)
Module summary

W module tym student pozna metody projektowania oraz zasady optymalizacji podstawowych procesów technologicznych w górnictwie odkrywkowym oraz podziemnym.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania swojej wiedzy w celu zwiekszenia efektywności pracy w górnictwie odkrywkowym z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju IGR2A_K03, IGR2A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi optymalizować podstawowe procesy technologiczne w górnictwie odkrywkowym IGR2A_U05 Activity during classes,
Test
M_U002 Student potrafi optymalizować podstawowe procesy technologiczne w górnictwie podziemnym IGR2A_U05 Activity during classes,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna metody projektowania w górnictwie IGR2A_W05, IGR2A_W03, IGR2A_W02 Examination
M_W002 Student wie jak powinna wyglądać dokumentacja projektowa w górnictwie IGR2A_W02 Activity during classes,
Examination
M_W003 Student zna zasady optymalizacji procesów technologicznych w górnictwie IGR2A_W05, IGR2A_W02 Activity during classes,
Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania swojej wiedzy w celu zwiekszenia efektywności pracy w górnictwie odkrywkowym z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi optymalizować podstawowe procesy technologiczne w górnictwie odkrywkowym + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi optymalizować podstawowe procesy technologiczne w górnictwie podziemnym + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna metody projektowania w górnictwie + - - - - - - - - - -
M_W002 Student wie jak powinna wyglądać dokumentacja projektowa w górnictwie + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna zasady optymalizacji procesów technologicznych w górnictwie + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 35 h
Realization of independently performed tasks 22 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):

Tematy ogólne
1. Proces i zasady projektowania.
2. Metody projektowania, projektowanie a ochrona środowiska.
3. Koncepcje, założenia techniczno-ekonomiczne, biznesplany.
4. Wymagania formalno-prawne jakim powinna odpowiadać dokumentacja projektowa.
5. Rozpoznanie i dokumentowanie złoża, analiza i ocena budowy złoża oraz obliczanie zasobów kopaliny.
6. Model geologiczny złoża.
7. Zasoby złóż kopalin użytecznych oraz ich klasyfikacje ( ze względu na stopień rozpoznania, ze względu na znaczenie gospodarcze, ze względu na stan przygotowania zasobów do eksploatacji), wskaźniki zasobności złoża.
8. Mapy dla celów projektowych, mapa cyfrowa powierzchni.
9. Analiza występujących zagrożeń w okresie podejmowaniu decyzji o uruchomieniu procesu projektowania i budowy kopalni odkrywkowej i podziemnej
10. Omówienie drogi formalno-prawnej dla uzyskania koncesji na wydobywanie kopalin.
11. Uzgodnienia formalno-prawne budowy kopalni i prowadzenie ruchu kopalni.
12. Prace podstawowe i pomocnicze w kopalni odkrywkowej i podziemnej.
13. Optymalizacja procesów technologicznych związanych z wydobyciem kopalin.
14. Plany i planowanie w górnictwie
15. Proces likwidacji kopalni.

Projektowanie w górnictwie odkrywkowym
16. Projektowanie kopalni jedno i wieloodkrywkowej
17. Projektowanie modelu kopalni,
18. Analiza występujących zagrożeń w okresie budowy, trwania eksploatacji i likwidacji kopalni odkrywkowej.
19. Określenie zdolności wydobywczej kopalni,
20. Projektowanie udostępnienia złoża a w tym lokalizacji wkopu udostępniającego i zwałowiska zewnętrznego i zaplecza kopalni.
21. Rodzaje układów transportowych.
22. Harmonogramowanie budowy kopalni odkrywkowej.
23. Optymalizacja procesów technologicznych związanych z wydobyciem kopalin w kopalni odkrywkowej.

Projektowanie w górnictwie podziemnym
24. Podstawowe parametry wielkości kopalni oraz definicja i schemat przestrzenny modelu kopalni.
25. Analiza występujących zagrożeń w okresie budowy, trwania eksploatacji i likwidacji kopalni podziemnej.
26. Projektowanie udostępnienia złoża a w tym lokalizacji wyrobisk udostępniających (szybów i upadowych) oraz zabudowy powierzchni.
27. Układ transportowy w kopalni.
28. Harmonogramowanie budowy kopalni podziemnej,
29. Określenie zdolności wydobywczej i sporządzenie kalendarzowego planu eksploatacji.
30. Optymalizacja procesów technologicznych związanych z wydobyciem kopalin w kopalni podziemnej.

Project classes (15h):
 1. P1. Projekt optymalizacji procesu technologicznego za pomocą algorytmu transportowego

  Projekt ten, będzie polegał na określeniu optymalnego procesu technologicznego polegającego na transporcie urobku na plac składowy przy użyciu algorytmu transportowego.

  Projekt ten ma na celu uzmysłowienie problemu dotyczącego kosztów transportu oraz logistyki urobku w zakładach górniczych.

 2. P2. Projekt optymalizacji procesu technologicznego z wykorzystaniem programowania liniowego

  Projekt ten, będzie polegał na obliczeniu rozwiązań dopuszczalnych i wskazaniu rozwiązania optymalnego metodą graficzną i algebraiczną dla różnych zagadnień związanych z górnictwem odkrywkowym i podziemnym.

  Projekt ten ma na celu uzmysłowienie problemu dotyczącego mieszania urobku ze ścian, określenia optymalnej produkcji, a także innych zagadnień w których dokonuje się optymalizacji procesów technologicznych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń projektowych.

Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych:

 1. zaliczenie na ocenę pozytywną projektu nr 1 i nr 2,
 2. dopuszczalny będzie jeden termin poprawkowy dla każdego z projektów,
 3. brak możliwości poprawiania ocen pozytywnych,
 4. ocena końcowa zostanie obliczona na podstawie następującego algorytmu:
  Ocena końcowa = P1*60% + P2*40%
Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena z egzaminu (waga 0,6) i ocena z ćwiczeń projektowych (waga 0,4)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Osoby nieobecne na zajęciach powinny nadrobić materiał we własnym zakresie.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Kasztelewicz Z., (2005): Metoda programowania zagospodarowania złóż w wieloodkrywkowej kopalni węgla brunatnego, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne
2. Kasztelewicz Z., (2012). Koparki wielonaczyniowe i zwałowarki taśmowe. Technologia pracy. Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze AGH. Kraków.
3. Wiśniewski S.,(1980): Projektowanie kopalń. Cz. I. Kopalnie odkrywkowe. Wyd. Politechniki Wrocławskiej.
4. Piechota S., (2008): Technika podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne.
5. Kukuła K. i in.: Badania operacyjne w przykładach i zadaniach. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Kozioł W., Borcz A., Patyk M. Ocena pracy wybranych maszyn wydobywczych w górnictwie odkrywkowym w aspekcie możliwości ich automatyzacji— [Evaluation of work of selected machines in surface mining in aspect of possibilities of their automation] / Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. —2015 nr 1, s. 44–47

Analysis of multiple criteria selection and application of APEKS method in haul truck mining transport process / Michał PATYK, Przemysław BODZIONY // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 71 art. no. 00003, s. 1–6. Bibliogr. s. 6, — XVIII Conference of PhD Students and Young Scientists ”Interdisciplinary Topics in Mining and Geology” : Szklarska Poręba, Poland, May 22-25, 2018.

Additional information:

Pozytywne oceny nie podlegają poprawie