Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
modeling of deposits
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-109-GO-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Open pit mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Naworyta Wojciech (naworyta@agh.edu.pl)
Module summary

Student rozumie znaczenie modelu złoża oraz jego dokładności i wiarygodności w całym górniczym procesie inwestycyjnym, potrafi zastosować różne metody modelowania oraz interpretować wykonany model złoża, potrafi interpretować semiwariogram oraz wyciągać na jego podstawie wnioski o charakterze zmienności parametru złożowego, potrafi zastosować kriging i interpretować mapę odchylenia standardowego krigingu, zna zalety symulacji geostatystycznej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi krytycznie wykorzystywać dostępną informację, formułować tezy i właściwie ocenić wyniki własnych analiz IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Activity during classes,
Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Student potrafi właściwie interpretować informację geologiczną IGR2A_U05, IGR2A_U06 Activity during classes,
Project,
Execution of a project
M_U002 Student potrafi analizować i interpretować zmienność parametrów złożowych z wykorzystaniem metod statystycznych i geostatystycznych IGR2A_U05, IGR2A_U06 Activity during classes,
Project,
Execution of a project
M_U003 Student potrafi właściwie zinterpretować model złoża w oparciu o mapy izoliniowe oraz mapy błędu wykonane metodą krigingu IGR2A_U05, IGR2A_U06 Activity during classes,
Project,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna rożne rodzaje informacji geologicznej IGR2A_W03, IGR2A_W02 Activity during classes
M_W002 Student zna sposoby modelowania złóż w tym metody klasyczne oraz oparte na założeniach geostatystycznych IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Activity during classes,
Project,
Execution of a project
M_W003 Student zna sposoby analizy zmienności parametrów złożowych i metody modelowania (kriging, symulacja geostatystyczna). IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Activity during classes,
Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi krytycznie wykorzystywać dostępną informację, formułować tezy i właściwie ocenić wyniki własnych analiz + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi właściwie interpretować informację geologiczną + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi analizować i interpretować zmienność parametrów złożowych z wykorzystaniem metod statystycznych i geostatystycznych + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi właściwie zinterpretować model złoża w oparciu o mapy izoliniowe oraz mapy błędu wykonane metodą krigingu + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna rożne rodzaje informacji geologicznej + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna sposoby modelowania złóż w tym metody klasyczne oraz oparte na założeniach geostatystycznych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna sposoby analizy zmienności parametrów złożowych i metody modelowania (kriging, symulacja geostatystyczna). + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 9 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Rodzaje i formy informacji geologicznej;
Gęstość sieci rozpoznawczej a jakość rozpoznania złoża;
Dokładność informacji geologicznej a błąd interpretacji zmienności parametrów złożowych;
Rodzaje modeli złóż;
Interpretacja informacji o złożu metodami statystycznymi;
Rodzaje interpolacji;
Zastosowanie geostatystyki do modelowania złóż;
Semiwariogram i jego interpretacja;
Kriging, Co-kriging, symulacja geostatystyczna;
Interpretacja i zastosowanie metod geostatystycznych;
Interpretacja map błędu standardowego krigingu, interpretacja odchylenia standardowego z symulacji geostatystycznej;
Formy prezentacji zmienności parametrów złożowych;

Project classes (15h):

Wykonanie modelu złoża metodami klasycznymi i metodą geostatystyczną na podstawie zadanej informacji geologicznej

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki zaliczenie ćwiczeń projektowych:
- terminowe oddanie poprawnie wykonanego projektu,
- pisemne zaliczenie obejmujące zadania projektowe.

Przewiduje się dwa terminy zaliczenia projektu:
- I termin – podstawowy
- II termin – poprawkowy

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa będzie średnią z projektu i zaliczenia pisemnego.
Oceny pozytywne nie podlegają poprawie.
Aktywność na wykładach może być podstawą do podniesienia oceny końcowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Osoby nieobecne na zajęciach powinny nadrobić materiał we własnym zakresie

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość matematyki i statystyki matematycznej

Recommended literature and teaching resources:

Mucha J. (1991): Wybrane metody matematyczne w geologii górniczej, Skrypty uczelniane AGH, Nr 1215, Wydawnictwo AGH
Mucha J. (1994): Metody geostatystyczne w dokumentowaniu złóż, Wydział Geologii i Ochrony Środowiska AGH, Katedra Geologii Kopalnianej, Kraków
Nieć M. (1990): Geologia kopalniana, Wydawnictwo Geologiczne
Mucha J., Wasilewska-Błaszczyk M, Wawrzuta P. (2010): Uwarunkowania geostatystycznego modelowania złóż Cu-Ag LGOM dla projektowania eksploatacji uśredniającej, Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, Kraków
Nieć M. (2011): Problemy geologicznego dokumentowania złóż kopalin stałych, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Naworyta W., (2017): Meandry modelowania złóż – na podstawie doświadczeń i obserwacji, Górnictwo Odkrywkowe, R. 58, nr 4, s. 4-9
Wasilewska-Błaszczyk M., Naworyta W. (2015): Zaawansowane techniki geostatystyczne we wstępnym etapie projektowania zagospodarowania złoża, Górnictwo Odkrywkowe, R. 56, Nr 2;
Naworyta W. (2015): Zastosowanie symulacji geostatystycznej w procesie analizy złoża pod kątem jego eksploatacji – przypadek złoża antropogenicznego, Górnictwo Odkrywkowe, R. 56, Nr 2;
Naworyta W. (2006): Analiza i modelowanie danych geologicznych z wykorzystaniem narzędzi geostatystycznych dla celów projektowania górniczego, Górnictwo Odkrywkowe, R. 48 nr 1–2 s. 76–81;
Naworyta W. (2008): Analiza zmienności parametrów złożowych węgla brunatnego pod kątem sterowania jakością strumienia urobku, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, vol. 24 z. 2/4 s. 97–110;
Naworyta W., Benndorf J. (2012): Ocena dokładności geostatystycznych metod modelowania złóż pod kątem projektowania eksploatacji na podstawie jednego ze złóż węgla brunatnego, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 28 z. 1 s. 77–101;
Naworyta W. (2007): Wpływ gęstości sieci rozpoznawczej na dokładność rozpoznania parametru złożowego z uwzględnieniem charakteru jego zmienności, Górnictwo Odkrywkowe, R. 49 nr 7 s. 46–51;

Additional information:

Wszystkie potrzebne informacje dotyczące modułu zostały przedstawione wyżej