Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Impact of mining on surface
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-111-GO-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Open pit mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Chlebowski Dariusz (chlebo@agh.edu.pl)
Module summary

Realizacja modułu kształcenia ukierunkowana jest na pozyskanie ogólnej wiedzy w zakresie deformacyjnych/dynamicznych skutków działalności górniczej na powierzchni terenu, a także nabycie niezbędnych umiejętności dotyczących projektowania robót górniczych z uwzględnieniem zasad minimalizacji niekorzystnych wpływów tej działalności.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość negatywnych skutków działalności górniczej na powierzchni terenu i w obiektach budowlanych IGR2A_K01, IGR2A_K04 Activity during classes,
Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Student potrafi określić, zinterpretować i ocenić wpływy deformacyjne eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w oparciu o geometryczno-całkową teorię Budryka-Knothego IGR2A_U06, IGR2A_U04, IGR2A_U05 Execution of a project
M_U002 Student potrafi wyznaczyć w jedno- lub wielopokładowym złożu kopaliny użytecznej i nanieść na mapie wyrobisk górniczych granice filara ochronnego dla obiektu powierzchniowego o odpowiedniej kategorii odporności IGR2A_U06, IGR2A_U04, IGR2A_U05 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma podstawy teoretyczne w zakresie opisu wpływów (deformacyjnych, dynamicznych) działalności górniczej na górotwór i powierzchnię terenu, zna metody określania wpływów na powierzchnię oraz kategoryzację terenu górniczego i obiektów budowlanych IGR2A_W06, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Test
M_W002 Student zna zasady prowadzenia eksploatacji złóż w aspekcie ograniczenia wielkości deformacji powierzchni terenu IGR2A_W06, IGR2A_W02, IGR2A_W05 Test,
Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość negatywnych skutków działalności górniczej na powierzchni terenu i w obiektach budowlanych + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi określić, zinterpretować i ocenić wpływy deformacyjne eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w oparciu o geometryczno-całkową teorię Budryka-Knothego + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wyznaczyć w jedno- lub wielopokładowym złożu kopaliny użytecznej i nanieść na mapie wyrobisk górniczych granice filara ochronnego dla obiektu powierzchniowego o odpowiedniej kategorii odporności - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawy teoretyczne w zakresie opisu wpływów (deformacyjnych, dynamicznych) działalności górniczej na górotwór i powierzchnię terenu, zna metody określania wpływów na powierzchnię oraz kategoryzację terenu górniczego i obiektów budowlanych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady prowadzenia eksploatacji złóż w aspekcie ograniczenia wielkości deformacji powierzchni terenu + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 9 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Pojęcia podstawowe z zakresu przedmiotu. Charakterystyka przekształceń środowiska na skutek oddziaływania podziemnej eksploatacji górniczej. Wpływ robót górniczych na ośrodek skalny – oddziaływania deformacyjne i dynamiczne. Opis deformacji powierzchni terenu na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych. Wielkości charakteryzujące skutki oddziaływania podziemnych robót górniczych na powierzchnię terenu. Metody modelowania deformacji powierzchni terenu wywołanych wpływem podziemnej eksploatacji złóż. Teoria Knothego-Budryka – założenia, procedury prognozowania deformacji powierzchni, interpretacja wyników obliczeń prognostycznych. Wpływ nachylenia złoża i czynnika czasu na kształtowanie się deformacji powierzchni terenu. Kategorie terenu górniczego i kategorie odporności obiektów budowlanych na deformacje powierzchni. Metodyka minimalizacji deformacyjnych skutków oddziaływania eksploatacji podziemnej na powierzchni terenu. Filary ochronne i metody ich wyznaczania w złożach kopalin użytecznych. Wstrząsy górnicze, rejestracja i prognozowanie wstrząsów górniczych, oddziaływanie na powierzchnię terenu i obiekty budowlane, skale intensywności drgań GSI.

Project classes (15h):

Omówienie metodyki wykonania dwóch odrębnych zadań projektowych dla indywidualnych założeń wyjściowych. Określenie rozkładów sumarycznych wartości wybranych wskaźników deformacji powierzchni terenu dla zadanego schematu wybierania złoża jedno- lub wielopokładowego (zadanie projektowe nr 1). Konstrukcja granic filara ochronnego dla obiektu podziemnego lub powierzchniowego wg zadanej metody/instrukcji (zadanie projektowe nr 2).

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zajęć projektowych: pozytywna ocena obu wykonanych zadań projektowych; warunkiem niezbędnym zaliczenia jest obecność na co najmniej 60% zajęć (dopuszcza się nieobecność nieusprawiedliwioną na co najwyżej 1 zajęciach).
Zaliczenie wykładu: sprawdzian pisemny lub ustny (pytania otwarte).
Premiowana jest aktywność na zajęciach.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona oceny zajęć projektowych (60%) i sprawdzianu wiedzy z zakresu wykładu (40%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach projektowych (usprawiedliwiona, nieusprawiedliwiona) może zostać zrekompensowana/odpracowana wg indywidualnych ustaleń z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Pozytywny wynik zaliczenia przedmiotów: Technika podziemnej eksploatacji złóż, Inżynieria skalna/Geotechnika.

Recommended literature and teaching resources:

Knothe S.: Prognozowanie wpływów eksploatacji górniczej. Wydawnictwo Śląsk, Cieszyn 1984. Popiołek E.: Ochrona terenów górniczych. Wydawnictwo AGH, Kraków 2009. Ostrowski J. (red.): Ochrona środowiska na terenach górniczych. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2001. Ochrona powierzchni przed szkodami górniczymi, praca zbiorowa, Wydawnictwo Śląsk 1980. Ostrowski J.: Deformacje powierzchni terenu górniczego. Wydawnictwa AGH. Kraków, 2015. Instrukcja o wyznaczaniu filarów ochronnych dla obiektów, urządzeń i terenów w granicach obszarów górniczych kopalń węgla kamiennego Zagłębia Górnośląskiego i Dolnośląskiego, Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki nr 19 z 23.03.1961r. Wyznaczanie filarów ochronnych dla obiektów na powierzchni, szybów i szybików w granicach obszarów górniczych kopalni węgla kamiennego. Instrukcja nr 13, Wydawnictwo GiG, Katowice 1996. Zasady wyznaczania filarów ochronnych dla obiektów powierzchniowych i podziemnych w obszarach górniczych kopalni węgla kamiennego. Zarządzenie nr 4 Ministra Górnictwa i Energetyki, 1986. Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 kwietnia 1963r. w sprawie górniczych filarów ochronnych. Dz. U. z 27.04.1963 r. nr 18, poz. 98.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Burtan Z., Zorychta A., Chlebowski D.: Analiza stanu zagrożenia sejsmicznego w polu XVII/1 O/ZG Rudna w aspekcie możliwości uaktywnienia się stref uskokowych. Przegląd Górniczy, nr 3-4/2010, tom 66(CVI). Wydawnictwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Katowice, 2010.
Chlebowski D., Kowol W.: Analiza porównawcza geometrii filarów ochronnych wyznaczanych w złożu węgla kamiennego. Materiały XIX Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Kraków, 2010.
Chlebowski D.: Ocena stopnia deformacji warstw stropu zasadniczego w aspekcie sejsmiczności wysokoenergetycznej indukowanej wybieraniem pól zamykających w warunkach LGOM. Zagrożenia i technologie. Praca zbiorowa pod redakcją J. Kabiesza. Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa. Katowice, 2012.

Additional information:

Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa, na wykładach – zalecana. Uzyskanie zaliczenia ćwiczeń projektowych jest możliwe w dwóch terminach (podstawowym, poprawkowym), dopuszcza się możliwość (zgodnie z wolą studenta) poprawy oceny pozytywnej.