Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Prowadzenie ruchu zakładu górniczego
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-201-GO-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Open pit mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Pyra Józef (pyra@agh.edu.pl)
Module summary

Student zapoznaje się z podstawowymi zagadnieniami funkcjonowania odkrywkowego zakładu górniczego w oparciu o obowiązki osób kierownictwa i dozoru ruchu.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość roli dozoru ruchu w bezpiecznym prowadzeniu ruchu zakładu górniczego IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi stworzyć Plan ruchu odkrywkowego zakładu górniczego IGR2A_U05 Test
M_U002 Student potrafi sporządzić raport zmiany roboczej IGR2A_U05 Activity during classes,
Test
M_U003 Student potrafi czytać mapy górnicze IGR2A_U05 Activity during classes,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna zasady prowadzenia ruchu w odkrywkowym zakładzie górniczym IGR2A_W04, IGR2A_W06 Examination
M_W002 Student zna prawa i obowiązki Kierownika Ruchu Zakłądu Górniczego IGR2A_W04, IGR2A_W06 Examination
M_W003 Student zna zzakres dokumentów związanych z prowadzeniem rychu odkrywkowego zakłądu górniczego IGR2A_W04, IGR2A_W06 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość roli dozoru ruchu w bezpiecznym prowadzeniu ruchu zakładu górniczego + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi stworzyć Plan ruchu odkrywkowego zakładu górniczego - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi sporządzić raport zmiany roboczej - + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi czytać mapy górnicze - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna zasady prowadzenia ruchu w odkrywkowym zakładzie górniczym + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna prawa i obowiązki Kierownika Ruchu Zakłądu Górniczego + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna zzakres dokumentów związanych z prowadzeniem rychu odkrywkowego zakłądu górniczego + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 59 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

1. Organizacja zakładu górniczego;
- schemat organizacyjny,
- stanowiska w ruchu zakładu górniczego,
- służby zakładu górniczego.
2. Pierwsze kroki absolwenta AGH w kopalni,
3. Staż pracy i zatwierdzenia w dozorze ruchu zakładu górniczego,
4. Kontakt osoby dozoru ruchu z organami nadzoru górniczego,
5. Prowadzenie ruchu górniczego na zmianie, komunikacja z podległymi pracownikami i osobami dozoru ruchu
6. Omówienie Planu ruchu zakładu górniczego w kontekście prowadzenia ruchu zakładu górniczego
7. Omówienie Przepisów prowadzenia ruchu wynikające z Ustawy PGiG oraz tematycznych Rozporządzeń Ministra Gospodarki wynikających z tej Ustawy a tym m. innymi w Rozporządzeniami sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych,
8. Zapoznanie z Instrukcjami KRZG (Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego),
9. Omówienie Dokumentacji technicznych oraz dokumentów na stanowisku pracy w zakładzie górniczym,
9. Omówienie Dokumentu bezpieczeństwa a w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w zakładzie górniczym,
10. Zapoznanie z działalnością Zespołu do rozpoznania i zapobiegania zagrożeniom występujących w zakładach górniczych,
11. Przygotowanie zakładu górniczego do zimy i prowadzeniu ruchu zakładu górniczego w warunkach zimowych,
12. Zabezpieczenie terenu zakładu górniczego,
13. Omówienie zagrożeń przy wykonywaniu robót strzałowych,
13. Postępowanie w przy katastrofach, awariach oraz wypadkach śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych,
14. Omówienie Regulaminu pracy danego zakładu górniczego a w tym zagadnień w zakresie nagradzania i karania podległych pracowników,
15. Odpowiedzialność karna osoby dozoru wynikająca z PGiG.

Auditorium classes (15h):

1. Tworzenie dodatków do części podstawowej i szczegółowej Planu Ruchu,
2. Nadzór i odpowiedzialność podczas wykonywania robót strzałowych (system zlecony i system wewnętrzny),
3. Kontakt osób dozoru ruchu z osobami zamieszkałymi w sąsiedztwie wyrobiska – problematyka oddziaływania i usuwania ewentualnych szkód,
4. Bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi,
5. Raportowanie i przekazanie zmiany roboczej,
6. Telekomunikacja w zakładzie górniczym,
7. Bieżąca dokumentacja postępu robót górniczych i oddziaływania eksploatacji na środowisko – aktualizacja map górniczych, monitorowanie zanieczyszczenia wód powierzchniowych, poziom wód gruntowych itp.,
8. Maszyny urabiające, ładujące, zwałujące i pomocnicze oraz urządzenia ruchowe w zakładzie górniczym – dopuszczenia, praca, naprawy, kontrole,
9. Maszyny, urządzenia i instalacje elektroenergetyczne.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia wykładów jest zaliczenie kolokwium końcowego z zagadnień poruszanych na wykładach, w terminie podstawowym i jednym poprawkowym.
Zaliczenie ćwiczeń może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym terminie poprawkowym. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się poprzez kolokwium z materiału realizowanego na zajęciach. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Prowadzący może weryfikować stopień opanowania przez Studentów materiału zrealizowanego na poprzednich zajęciach dydaktycznych za pomocą kartkówek oraz odpowiedzi ustnych, z których Student może otrzymać ocenę cząstkową.
Ocena cząstkowa wpływa na ocenę końcową z danej formy zajęć.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena z wykładów (waga 0,5) i ocena z ćwiczeń audytoryjnych (waga 0,5).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą obu prowadzących i pod warunkiem, że na ćwiczeniach realizowany jest ten sam temat. Jeżeli Student będzie miał więcej niż 20% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach nie uzyska zaliczenia. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność musi być odrobiona z inną grupą.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Glapa J., Korzeniowski I, (2005). Mały leksykon górnictwa odkrywkowego”, WiSzGB&K Wrocław 2005 r.
2. Korzeniowski J.I., (2010), Ruch zakładów eksploatujących złoża kopalin. Wydawnictwo Wikbest. Wrocław.
3. Prawo Geologiczno-Górnicze i Rozporządzenia sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych,

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Analiza porównawcza zagrożeń występujących podczas wykonywania robót strzałowych w górnictwie odkrywkowym — Comparative analysis of hazards during blasting in opencast mining / Michał DWORZAK, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Józef PYRA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2017 nr 101, s. 265–278.
 2. Daniny i podatki płacone przez górnictwo w Polsce — [Tributes and taxes paid by mining sector in Poland] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Miranda PTAK // Węgiel Brunatny : Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego ; ISSN 1232-8782. — 2014 nr 4, s. 18–25.
 3. Dylematy polskiego górnictwa odkrywkowego na progu 2015 roku — Polish surface mining dilemmas at the beginning of 2015 / Zbigniew KASZTELEWICZ, Michał PATYK, Mateusz SIKORA, Miranda Ptak // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 1, s. 5–16.
 4. Ekonomiczna rekultywacja i rewitalizacja terenów pogórniczych — [Post-mining areas economic recultivation and revitalization] / Zbigniew KASZTELEWICZ // Kopaliny ; ISSN 1730-7848. — 2012 nr 1, s. 16–20.
Additional information:

Istnieje możliwość poprawy oceny na wyższą po uprzednim zapoznaniu się z pracą pod warunkiem nie wykorzystania wszystkich terminów zaliczenia. Student przystępujący do kolokwium poprawkowego w celu poprawy oceny pozytywnej rezygnuje z dotychczas wystawionej oceny a nowo uzyskana ocena staje się oceną wiążącą. (W przypadku poprawy na niższą ocenę lub 2,0 ndst taka ocena zostaje wystawiona jako ocena z kolokwium).