Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Budowa i eksploatacja maszyn w górnictwie odkrywkowym
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-203-GO-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Open pit mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Bodziony Przemysław (przembo@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł zawiera wiedzę z zakresu teorii eksploatacji i niezawodności maszyn w górnictwie odkrywkowym

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość swojej roli jako przyszłej osoby dozoru ruchu w bezpiecznej i efektywnej pracy maszyn i urządzeń w górnictwie IGR2A_K03, IGR2A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi określić wymagania stawiane operatorom maszyn i urządzeń w górnictwie IGR2A_U05, IGR2A_U01 Activity during classes,
Test
M_U002 Student potrafi ocenić efektywność eksploatacji maszyn i urządzeń w górnictwie IGR2A_U05 Activity during classes,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna wymagania stawiane dokmuentacji techniczno-ruchowej maszyny IGR2A_W01, IGR2A_W05 Test
M_W002 Student zna budowę podstawowych maszyn stosowanych w górnictwie odkrywkowym IGR2A_W06, IGR2A_W01 Test
M_W003 Student zna zasady eksploatacji podstawowych maszyn stsowoanych w górnictwie odkrywkowym IGR2A_W03, IGR2A_W01 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość swojej roli jako przyszłej osoby dozoru ruchu w bezpiecznej i efektywnej pracy maszyn i urządzeń w górnictwie + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi określić wymagania stawiane operatorom maszyn i urządzeń w górnictwie - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić efektywność eksploatacji maszyn i urządzeń w górnictwie - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna wymagania stawiane dokmuentacji techniczno-ruchowej maszyny + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna budowę podstawowych maszyn stosowanych w górnictwie odkrywkowym + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna zasady eksploatacji podstawowych maszyn stsowoanych w górnictwie odkrywkowym + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 9 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

1. Podział maszyn i urządzeń do odkrywkowej eksploatacji złóż.
2. Wymagania stawiane dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny.
3. Budowa i eksploatacja wiertarek i wiertnic.
4. Budowa i eksploatacja młotów hydraulicznych.
5. Budowa i eksploatacja spycharek i równiarek.
6. Budowa i eksploatacja koparek jednonaczyniowych z osprzętem nadsiębiernym i podsiębiernym,
7. Budowa i eksploatacja zgarniarek linowych.
8. Budowa i eksploatacja ładowarek.
9. Budowa i eksploatacja koparek wielonaczyniowych kołowych (tradycyjnych).
10. Budowa i eksploatacja koparek kompaktowych.
11. Budowa i eksploatacja koparek wielonaczyniowych łańcuchowych.
12. Budowa i eksploatacja zwałowarek taśmowych
13. Budowa i eksploatacja mostów przerzutowych.
14. Budowa i eksploatacja specjalnych maszyn w układach przerzutowych.
15. Budowa i eksploatacja kombajnów odkrywkowych.
16. Specjalne maszyny do eksploatacji lądowej.

Auditorium classes (15h):

1. Podstawowe zagadnienia eksploatacji maszyn i urządzeń
2. Zagadnienia formalno prawne eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych – prawo krajowe, dyrektywa maszynowa, dyrektywa narzędziowa
3. Minimalne wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania maszyn podczas pracy
4. Zasady obsługi maszyn i urządzeń (utrzymanie maszyn w ruchu, remonty bieżące, remonty pośrednie, remonty kapitalne, modernizacja i adaptacja)
5. Technologia remontów, napraw i regeneracji
6. Niezawodność oraz trwałość maszyn i urządzeń
7. Efektywność eksploatacji maszyn i urządzeń
8. Zarządzanie eksploatacją maszyn i urządzeń

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wymagana jest obecność na ćwiczeniach audytoryjnych oraz zaliczenie wszystkich analizowanych zagadnień.
Istnieje możliwość poprawy oceny podczas dodatkowych konsultacji.
Nie istnieje możliwość odrabiania zajęć.
Dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) jest oceną z ćwiczeń audytoryjnych (A). Aktywność na wykładach jest premiowana podwyższeniem oceny końcowej (OK).
Przewidywane są dwa terminy zaliczenia – podstawowy i poprawkowy.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób wyrównywania zaległości jest ustalany indywidualnie ze studentem.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:
 • Bęben A.; Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Kraków, 2008 r.
 • Glapa J., Korzeniowski I.; Mały leksykon górnictwa odkrywkowego, WiSzGB&K. Wrocław, 2005 r.
 • Kasztelewicz Z.; Koparki wielonaczyniowe i zwałowarki taśmowe. Technologia pracy. Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze AGH. Kraków, 2012 r.
 • Korzeniowski J.I.; Ruch zakładów eksploatujących złoża kopalin. Wydawnictwo Wikbest. Wrocław, 2010 r.
 • Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wybranych technologii urabiania surowców skalnych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1998.
 • Czaplicki J. M.: Modelowanie procesu eksploatacji systemu koparki – wywrotki, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1740, Gliwice 2006.
 • Czaplicki J. M.: Shovel-Truck Systems. Modelling analysis and calculation, CRC Press, Londyn 2009.
 • Kozioł W., Uberman R.: Technologia i organizacja transportu w górnictwie odkrywkowym Wydawnictwa AGH, Kraków 1994.
 • Pieczonka K.: Inżynieria maszyn roboczych. Część I Podstawy urabiania, jazdy podnoszenia i obrotu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 • Bodziony P.: O metodzie doboru wozideł w odkrywkowych kopalniach surowców skalnych, Górnictwo Odkrywkowe 1/2010, s. 18-21.
 • Problematyka eksploatacyjna maszyn ładujących w górnictwie odkrywkowym – skalnym
  Bodziony P., Bęben A., Kasztelewicz Z.: Przegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 10, s. 90–94
  *Kasztelewicz Z. Patyk M., Bodziony P.: Spycharki, dźwigi boczne i przesuwarki przenośników taśmowych. Budowa i technologia pracy. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, Kraków 2015;
Additional information:

Brak