Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Rynek kruszyw mineralnych
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-214-GO-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Open pit mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Machniak Łukasz (machniak@agh.edu.pl)
Module summary

Na module przedstawiona zostanie szczegółowa charakterystyka rynku kruszyw naturalnych w Polsce w powiązaniu z rynkiem budowlanym. Omówione zostana wymagania jakościowe kruszyw w typowych zastosowaniach w budownictwie (segment drogowy, segment kolejowy, segment betonu). Na ćwiczeniach laboratoryjnych studenci zostaną zapoznani z oprogramowaniem klasy GIS (MapInfo Pro) w zakresie rozwiązywania zagadnień przenikania rynku kruszyw (podaży) i rynku budowlanego (popytu).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy IGR2A_K01, IGR2A_K04 Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Zna podsatwową funkcjonalność programu klasy GIS do rozwiązania omawianych zagadnień IGR2A_U06, IGR2A_U04, IGR2A_U05 Project
M_U002 Potrafi wykorzystać ogólnodostępne informacje do stworzenia wektorowej bazy danych o podaży i popycie kruszyw IGR2A_U05 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę na temat podaży kruszyw naturalnych IGR2A_W04, IGR2A_W01, IGR2A_W05 Test results,
Participation in a discussion,
Activity during classes
M_W002 Ma wiedzę na temat powiązania rynku kruszyw z głównymi segmentami budownictwa IGR2A_W04, IGR2A_W01, IGR2A_W05 Test results,
Participation in a discussion,
Activity during classes
M_W003 Zna metody szacowania zapotrzebowania na kruszywa w wybranych segmentach budownictwa IGR2A_W04, IGR2A_W01, IGR2A_W05 Test results,
Participation in a discussion,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Zna podsatwową funkcjonalność programu klasy GIS do rozwiązania omawianych zagadnień - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać ogólnodostępne informacje do stworzenia wektorowej bazy danych o podaży i popycie kruszyw - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat podaży kruszyw naturalnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat powiązania rynku kruszyw z głównymi segmentami budownictwa + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna metody szacowania zapotrzebowania na kruszywa w wybranych segmentach budownictwa + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

1. Podaż kruszyw mineralnych.
2. Regionalna struktura jakości eksploatowanych złóż kruszyw mineralnych (łamanych i żwirowo-piaskowych) w zakresie wymagań aplikacyjnych.
3. Charakterystyka wybranych parametrów geometrycznych i fizyko-mechanicznych w odniesieniu do kierunku zastosowania kruszyw.
4. Charakterystyka rynku piasku, powiązanie z inwestycjami drogowymi oraz kubaturowymi.
5. Charakterystyka rynku żwiru, powiązanie z branżą betonu. .
6. Charakterystyka rynku kruszyw łamanych, powiązanie z inwestycjami drogowymi i kolejowymi.
7. Metoda regionalnego szacowania popytu na kruszywa do betonu. Metoda krótkoterminowego szacowania popytu na kruszywa łamane w segmencie dużej infrastruktury.
8. Post test.

Laboratory classes (15h):

1. Podstawowa funkcjonalność MapInfo Pro.
2. Wczytywanie danych przestrzennych.
3. Tworzenie bazy danych o podaży kruszyw.
4. Tworzenie bazy danych o popycie na kruszywa.
5. Analizy rynku z wykorzystaniem języka SQL.
6. Zajęcia zaliczeniowe.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest wykonanie na stanowisku komputerowych projektu weryfikującego zakładane efekty uczenia.

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu weryfikującego zakładane efekty uczenia.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią z ocen uzyskanej z zaliczenia laboratorium oraz testu obejmującego zakres wykładów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach laboratoryjnych student może uzupełnić z inną grupą laboratoryjną realizującą ten sam temat lub po ustaleniu z prowadzącym warunków i zakresu do nadrobienia. Wymagane są obecności na wszystkich ćwiczeniach laboratoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw systemów informacji przestrzennej

Recommended literature and teaching resources:

1. MACHNIAK Ł. Zużycie kruszyw drogowych według aktualnego stanu realizacji dróg ekspresowych i autostrad, Kruszywa Mineralne, t. 1, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2017
2. MACHNIAK Ł. Ocena opóźnień procedur przetargowych oraz ich wpływ na stan budowy dróg ekspresowych i autostrad, Magazyn Autostrady, 1/2017
3. MACHNIAK Ł., KOZIOŁ W. Regionalne zróżnicowanie działalności kopalń odkrywkowych, Rocznik Świętokrzyski seria B – nauki przyrodnicze 37, 2016
4. MACHNIAK Ł. Wskaźniki zużycia kruszyw do betonu w budynkach jednorodzinnych, Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management 3(32), 2016
5. MACHNIAK Ł. Znaczenie budownictwa jednorodzinnego na rynku kruszyw do betonu, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 1(64), 2016
6. MACHNIAK Ł. Przestrzenny rozkład zapotrzebowania na kruszywa w budownictwie jednorodzinnym, Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, nr 91, 2015

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. MACHNIAK Ł. Zużycie kruszyw drogowych według aktualnego stanu realizacji dróg ekspresowych i autostrad, Kruszywa Mineralne, t. 1, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2017
2. MACHNIAK Ł. Ocena opóźnień procedur przetargowych oraz ich wpływ na stan budowy dróg ekspresowych i autostrad, Magazyn Autostrady, 1/2017
3. MACHNIAK Ł., KOZIOŁ W. Regionalne zróżnicowanie działalności kopalń odkrywkowych, Rocznik Świętokrzyski seria B – nauki przyrodnicze 37, 2016
4. MACHNIAK Ł. Wskaźniki zużycia kruszyw do betonu w budynkach jednorodzinnych, Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management 3(32), 2016
5. MACHNIAK Ł. Znaczenie budownictwa jednorodzinnego na rynku kruszyw do betonu, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 1(64), 2016
6. MACHNIAK Ł. Przestrzenny rozkład zapotrzebowania na kruszywa w budownictwie jednorodzinnym, Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, nr 91, 2015

Additional information:

None