Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologia przeróbki kruszyw mineralnych
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-217-GO-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Open pit mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Gawenda Tomasz (gawenda@agh.edu.pl)
Module summary

Uzyskanie wiedzy z zakresu procesów rozdrabniania, przesiewania, klasyfikacji i uszlachetniania kruszyw. Student potrafi dokonać doboru maszyn i ich parametrów eksploatacyjnych do układu technologicznego produkującego kruszywa. Jest w stanie ocenić prawidłową pracę układu oraz jakość kruszyw za pomocą odpowiednich narzędzi i wskaźników technologicznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi realizować zadania zespołowe, współpracować w grupie realizując swoją część zadania. IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Activity during classes,
Involvement in teamwork
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu doskonalenia technik i metod procesów rozdrabniania i klasyfikacji. IGR2A_K03, IGR2A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi dokonać oznaczenia wybranych właściwości kruszyw mineralnych różnymi metodami. IGR2A_U05, IGR2A_U04 Execution of a project,
Test,
Report
M_U002 Student potrafi dokonać wyboru odpowiednich urządzeń dla poszczególnych procesów przeróbczych z uwzględnieniem właściwości fizyko-mechanicznych surowców i wymaganych cech jakościowych finalnych kruszyw. IGR2A_U05, IGR2A_U03 Test,
Presentation,
Report
M_U003 Student potrafi dokonać doboru maszyn i ich parametrów eksploatacyjnych, obliczyć obiegi materiałowe w układach technologicznych, obliczyć jego podstawowe wskaźniki i dokonać oceny tego procesu, także udoskonalić dany proces. IGR2A_U05, IGR2A_U06, IGR2A_U04 Execution of a project,
Test,
Report
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę dotyczącą ogólnych właściwości fizyko-mechanicznych wybranych surowców mineralnych, metod ich oznaczania oraz powiązania wpływu tych właściwości na przebieg procesu produkcji kruszyw. IGR2A_W06, IGR2A_W05, IGR2A_W02 Execution of a project,
Test
M_W002 Student ma wiedzę na temat technologicznych możliwości wykorzystania maszyn rozdrabniających i klasyfikujących i wzbogacających oraz najważniejszych parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych tych maszyn wpływających na efektywność procesu i jakość produktów. IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W05 Test,
Report,
Oral answer,
Presentation
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie metod i wyboru wskaźników technologicznych służących do oceny procesu klasyfikacji, rozdrabniania, wzbogacania, płukania i odwadniania kruszyw. IGR2A_W04, IGR2A_W01, IGR2A_W05 Execution of a project,
Test,
Oral answer,
Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi realizować zadania zespołowe, współpracować w grupie realizując swoją część zadania. + - - + - - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu doskonalenia technik i metod procesów rozdrabniania i klasyfikacji. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dokonać oznaczenia wybranych właściwości kruszyw mineralnych różnymi metodami. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać wyboru odpowiednich urządzeń dla poszczególnych procesów przeróbczych z uwzględnieniem właściwości fizyko-mechanicznych surowców i wymaganych cech jakościowych finalnych kruszyw. + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi dokonać doboru maszyn i ich parametrów eksploatacyjnych, obliczyć obiegi materiałowe w układach technologicznych, obliczyć jego podstawowe wskaźniki i dokonać oceny tego procesu, także udoskonalić dany proces. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę dotyczącą ogólnych właściwości fizyko-mechanicznych wybranych surowców mineralnych, metod ich oznaczania oraz powiązania wpływu tych właściwości na przebieg procesu produkcji kruszyw. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat technologicznych możliwości wykorzystania maszyn rozdrabniających i klasyfikujących i wzbogacających oraz najważniejszych parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych tych maszyn wpływających na efektywność procesu i jakość produktów. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie metod i wyboru wskaźników technologicznych służących do oceny procesu klasyfikacji, rozdrabniania, wzbogacania, płukania i odwadniania kruszyw. + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Rola procesów przeróbczych w produkcji kruszyw mineralnych a wymagania jakościowe kruszyw. Wskaźniki oceny efektywności procesów rozdrabniania, przesiewania, wzbogacania, płukania, odwadniania kruszyw. Zastosowanie maszyn w instalacjach produkcji kruszyw łamanych. Rodzaje i modele układów technologicznych wykorzystywanych do produkcji kruszyw. Analiza wpływu rodzajów maszyn i układów technologicznych oraz właściwości surowca na efektywność procesu i jakość kruszyw. Przykłady instalacji produkcji kruszyw, rozwiązania innowacyjne procesowe i produktowe.

Project classes (15h):

Zapoznanie się z parkiem maszynowym do produkcji kruszyw mineralnych (kruszarki
szczękowe, stożkowa, młotkowa, walcowa, HPGR, młyny kulowe, prętowe, planetarne,
przesiewacze wibracyjne, osadzarka, separator do frakcji lekkiej i ciężkiej).
Zaprojektowanie i dobór maszyn do ilościowo-jakościowego układu technologicznego produkującego kruszywa mineralne o wymaganych parametrach jakościowych. Kolokwium.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie sporządzonego projektu, a kolokwium zaliczeniowe zostanie przeprowadzone w formie pytań otwartych. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest pozytywna ocena z kolokwium oraz obroniony projekt.
Ocena z ćwiczeń jest średnią ważoną z ocen uzyskanych z kolokwium i projektu.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równa ocenie z ćwiczeń projektowych. Student ma możliwość podniesienia oceny końcowej z przedmiotu w przypadku wykazywanej aktywności na ćwiczeniach oraz wykładach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na ćwiczeniach spowodowana szczególnymi okolicznościami (choroba, przypadek losowy) zostanie usprawiedliwiona, a zajęcia muszą zostać odrobione w innym terminie wskazanych przez prowadzącego zajęcia. W przypadku braku takiej możliwości formę odrobienia zajęć ustala prowadzący.

Prerequisites and additional requirements:

1. Zalecana obecność na wykładach.
2. Obecność obowiązkowa na ćwiczeniach, która jest niezbędna do zaliczenia.
3. Niezbędna wiedza z zakresu wykonywanego ćwiczenia. Terminowe oddawanie sprawozdań (opracowań).
4. Kolokwium zaliczeniowe odbywa się w terminie podstawowym oraz jednym terminie poprawkowym.

Recommended literature and teaching resources:

1.Blaschke S.: Przeróbka mechaniczna kopalin. Cz. I. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1982
2.Blaschke Z., Brożek M., Mokrzycki E., Ociepa Z., Tumidajski T.: Zarys technologii procesów przeróbczych. Górnictwo cz. V. Wydawnictwa AGH. Skrypt uczelniany nr 768, Kraków 1981
3.Duda H.W. Cement-Data-Book. International Process Engineering in the Cement Industry.
Bauverlag GmbH Wiesbaden and Berlin, 1976
6.Brożek M., Mączka W., Tumidajski T.: Modele matematyczne procesów rozdrabniania.
Rozprawy Monografie. Wydawnictwa AGH, nr 35, Kraków 1995
7.Gawenda T.: Zasady doboru kruszarek oraz układów technologicznych w produkcji kruszyw łamanych. Rozprawy Monografie nr 304, Wyd. AGH 2015
8.Pahl M. H.: Praxiswissen Verfahrenstechnik – Zerkleinerungstechnik. Fachbuchverlag
Lepzig/Verlag TÜV Rheinland, Köln 1993
9.Poradnik Górnika t. 5., Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1976
10.Banaszewski T.: Przesiewacze, Wyd. Śląsk, 1990
11.Grzelak E. 1973: Technologia kruszyw mineralnych. Wyd. Arkady, Warszawa.
12.Grzelak E. 1975: Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej surowców mineralnych. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
13.Grzelak E. 1995: Kruszywa mineralne. Poradnik. Wyd. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa.
14.Wodziński P.: Przesiewanie i przesiewacze. Wyd. Politechniki Łódzkiej.
15.Koch R., Noworyta A.: Procesy mechaniczne w inżynierii mineralnej. 1998.
16.Sztaba K.: Przesiewanie, Śląskie Wyd. Techniczne, Katowice 1993
17.Zawada J.: Wstęp do mechaniki procesów kruszenia. Wydawnictwo i Zakład Poligrafii
Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 1998
18.Lowrison G.Ch.: Crushing and Grinding. Butterwortsh, London 1974

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Gawenda T. Saramak D.: Influence of selected work parameters of the rolling screen operation on screening effects. Physicochemical Problems of Mineral Processing. vol. 50 iss. 1, s. 337–347. 2014
2. Gawenda T., Foszcz D. Głuc K.: Comparison of energetic efficiency of stationary and mobile systems on the ex ample of mineral aggregates production in Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. AGH Journal of Mining and Geoengineering, vol. 37 no. 2, s. 25–41, Kraków 2013.
3. Gawenda T., Naziemiec Z. 2003: Sposoby poprawy kształtu ziaren kruszyw mineralnych w kruszarkach szczękowych. Inżynieria Mineralna, Zeszyt specjalny nr s.3 (10). Kraków.
4. Gawenda T., Naziemiec Z., Tumidajski T., Saramak D.: Sposoby optymalizacji składu ziarnowego i kształtu ziaren kruszyw mineralnych w produktach kruszarek szczękowych, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Górnictwo i Geoinżynieria, Zeszyt 3/1, s 109-124, Kraków-Zakopane 2006.
5. Gawenda T., Saramak D.: Wysokociśnieniowe prasy walcowe w przemyśle wapienniczo-cementowym, Magazyn Autostrady: Budownictwo drogowo-mostowe; nr 11 s. 81–86. Wyd. Elamed, Katowice 2010.
6. Gawenda T., Skotnicki A.: Analiza wpływu wielkości uziarnienia nadawy na efekty rozdrabniania w kruszarkach walcowych. Konferencja „Kruszywa Mineralne – surowce – rynek – technologie – jakość”, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, nr 121. Konferencje nr 50. OWPW s 59-68. Wrocław-Szklarska Poręba 2008
7. Gawenda T.: Analiza efektów rozdrabniania w granulatorze stożkowym w zależności od wielkości uziarnienia nadawy i jego obciążenia. Górnictwo i geologia XVII. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, s. 71–83, Wrocław 2012.
8. Gawenda T.: Analiza porównawcza mobilnych i stacjonarnych układów technologicznych przesiewania i kruszenia. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Rocznik Ochrona Środowiska, tom 15. Rok 2013 (Annual Set of Enviroment Protection, Volume 12. Year 2013) Koszalin2013.
9. Gawenda T.: Główne aspekty rozdrabniania twardych surowców mineralnych w wysokociśnieniowych prasach walcowych, Górnictwo i Geoinżynieria Wyd. AGH, zeszyt 4, s.89-100, Kraków 2009
10. Gawenda T.: Klasyfikacja drobnych piasków w klasyfikatorach przepływowych hydraulicznych poziomo i pionowo-prądowych. Surowce i Maszyny Budowlane, s.60-66, Branżowy Magazyn Przemysłowy, 3/2009, Wyd. BMP Sp. z o.o. Racibórz 2009.
11. Gawenda T.: Kruszarki wirnikowe udarowe w produkcji kruszyw mineralnych. Surowce i Maszyny Budowlane; Wyd. BMP, nr 4 s. 66–71. Racibórz 2010.
12. Gawenda T.: Nowe rozwiązanie konstrukcyjne sita – większe możliwości. Nowoczesne kopalnie żwiru i piasku: VI konferencja naukowo-techniczna: 10–11 czerwca, 2014 r., Tarnów. Wyd. BMP. s. 25–33 Racibórz 2014
13. Gawenda T.: Problematyka doboru maszyn kruszących w instalacjach produkcji kruszyw mineralnych, Górnictwo i Geoinżynieria nr. 34 z. 4 s. 195–209 Polski Kongres Górniczy, Kraków 2010.
14. Gawenda T.: Wpływ rozdrabniania surowców skalnych w różnych kruszarkach i stadiach kruszenia na jakość kruszyw mineralnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi; Tom 29, zeszyt 1, Kraków 2013.

Additional information:

None