Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
GP2
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-219-GO-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Open pit mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Chlebowski Dariusz (chlebo@agh.edu.pl)
Module summary

Realizacja modułu kształcenia ukierunkowana jest na pozyskanie wiedzy oraz nabycie niezbędnych umiejętności w zakresie prowadzenia/projektowania podziemnych robót górniczych w skrępowanych warunkach geotechnicznych złoża głębokiego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość barier związanych z eksploatacją skrępowaną w aspekcie priorytetu bezpieczeństwa realizowanych robót IGR2A_K03, IGR2A_K02 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wymienić, zdefiniować, omówić i ocenić czynniki determinujące poziom skrępowania robót w górnictwie podziemnym IGR2A_U06, IGR2A_U04, IGR2A_U05 Test,
Execution of a project
M_U002 Student potrafi opracować optymalną koncepcję przygotowania i eksploatacji złoża węgla kamiennego i/lub rud miedzi w warunkach skrępowanych IGR2A_U06, IGR2A_U04, IGR2A_U05 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna istotę oraz podstawy teoretyczne w zakresie wpływu elementów skrępowania robót na warstwy złożowe i otaczający ośrodek skalny IGR2A_W06, IGR2A_W02 Test
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie zasad prowadzenia eksploatacji w skrępowanych uwarunkowaniach geologiczno-górniczych IGR2A_W06, IGR2A_W02, IGR2A_W05 Test,
Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość barier związanych z eksploatacją skrępowaną w aspekcie priorytetu bezpieczeństwa realizowanych robót + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wymienić, zdefiniować, omówić i ocenić czynniki determinujące poziom skrępowania robót w górnictwie podziemnym + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi opracować optymalną koncepcję przygotowania i eksploatacji złoża węgla kamiennego i/lub rud miedzi w warunkach skrępowanych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna istotę oraz podstawy teoretyczne w zakresie wpływu elementów skrępowania robót na warstwy złożowe i otaczający ośrodek skalny + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie zasad prowadzenia eksploatacji w skrępowanych uwarunkowaniach geologiczno-górniczych + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Pojęcia podstawowe z zakresu przedmiotu. Prezentacja czynników wpływających na poziom skrępowania robót górniczych w górnictwie podziemnym kopalin stałych. Istota i podstawy teretyczne w zakresie oddziaływania elementów skrępowania robót na ośrodek skalny. Forma, budowa i specyfika zalegania złoża. Występowanie zaburzeń sedymentacyjnych. Dyslokacje tektoniczne o zróżnicowanych, w tym wygasających amplitudach zrzutu. Zaszłości eksploatacyjne (krawędzie, zroby, resztki, stare wyrobiska). Filary graniczne, ochronne i oporowe dla obiektów powierzchniowych i podziemnych. Zasady prowadzenia eksploatacji w warunkach skrępowanych – aspekty techniczne, problematyka intensyfikacji zagrożeń naturalnych. Ograniczenia i tendencje rozwoju systemów/sposobów wybierania złóż w warunkach skrępowanych złoża głębokiego.

Project classes (15h):

Analiza wybranych przykładów prowadzenia eksploatacji złóż węgla kamiennego i rud miedzi w skrępowanych warunkach geologiczno-górniczych w aspekcie napotykanych problemów natury ruchowej i/lub anomalii skali/przejawów określonych zagrożeń naturalnych. Propozycja optymalnej koncepcji przygotowania i wybierania złoża głębokiego w warunkach skrępowanych (zadanie projektowe dla indywidualnych danych).

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zajęć projektowych: pozytywna ocena wykonanego zadania projektowego; warunkiem niezbędnym zaliczenia jest obecność na co najmniej 60% zajęć (dopuszcza się nieobecność nieusprawiedliwioną na co najwyżej 1 zajęciach),
Zaliczenie wykładu: sprawdzian pisemny lub ustny (pytania otwarte).
Premiowana jest aktywność na zajęciach.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona oceny zajęć projektowych (70%) i sprawdzianu wiedzy z zakresu wykładu (30%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach projektowych (usprawiedliwiona, nieusprawiedliwiona) może zostać zrekompensowana/odpracowana wg indywidualnych ustaleń z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Popiołek E.: Ochrona terenów górniczych. Wydawnictwo AGH, Kraków 2009. Ochrona powierzchni przed szkodami górniczymi, praca zbiorowa, Wydawnictwo Śląsk 1980. Chudek M.: Geomechanika z podstawami ochrony środowiska górniczego i powierzchni terenu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2002.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Chlebowski D.: Analityczne modelowanie eksploatacji skrępowanej w aspekcie identyfikacji stref zagrożonych tąpaniami. Rozprawy Monografie, nr 290. Wydawnictwa AGH. Kraków, 2013.
Chlebowski D., Zorychta A., Burtan Z.: Wpływ skrępowanych warunków eksploatacji na zagrożenie sejsmiczne w polskim górnictwie rud miedzi. Materiały Międzynarodowej Konferencji nt. Mining, geology and environment in the European Union. Demänovská Dolina (Słowacja), 2005.
Zorychta A., Burtan Z., Chlebowski D.: Kształtowanie się zagrożenia wstrząsami i tąpaniami w warunkach skrępowanych zaburzeniami tektonicznymi na przykładzie oddziału G-23 O/ZG Rudna. Materiały Międzynarodowej Konferencji VII Szkoła Geomechaniki. Zeszyty Specjalne Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Gliwice-Ustroń, 2005.
Burtan Z., Chlebowski D.: 23. Poziom zagrożenia sejsmicznego w kopalniach węgla kamiennego a prowadzenie eksploatacji w warunkach skrępowanych. Czasopismo naukowo-techniczne Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 9/440/2007. Wydawnictwo Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG. Katowice, 2007.

Additional information:

Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa, na wykładach – zalecana. Uzyskanie zaliczenia ćwiczeń projektowych jest możliwe w dwóch terminach (podstawowym, poprawkowym), dopuszcza się możliwość (zgodnie z wolą studenta) poprawy oceny pozytywnej.