Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metody numeryczne w geomechanice
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-221-GO-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Open pit mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Niedbalski Zbigniew (niedzbig@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach wykładów będzie przekazywana wiedza z zakresu zastosowania metod numerycznych do opisu zjawisk geomechanicznych oraz projektowania działalności inżynierskiej. W ramach projektu studenci będą wykonywać projekt z zastosowaniem metod omówionych w ramach wykładu.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość potrzeby dalszego kształcenia oraz wpływu swojej pracy na otoczenie. IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K02
Skills: he can
M_U001 Potrafi dobrać odpowiednie odpowiednie metody komputerowe do analizowanego zagadnienia geomechanicznego. IGR2A_U04, IGR2A_U05 Project
M_U002 Student potrafi za pomocą metody elementów skończonych dokonać analizy podstawowych zjawisk geomechanicznych. IGR2A_U04, IGR2A_U06
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawowe zasady stosowania metod numerycznych do rozwiązywania zagadnień geomechanicznych. IGR2A_W02, IGR2A_W01 Activity during classes
M_W002 Student ma wiedzę na temat algorytmu metody elementów skończonych dla rozwiązywania zagadnień statycznych. IGR2A_W04, IGR2A_W06
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość potrzeby dalszego kształcenia oraz wpływu swojej pracy na otoczenie. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dobrać odpowiednie odpowiednie metody komputerowe do analizowanego zagadnienia geomechanicznego. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi za pomocą metody elementów skończonych dokonać analizy podstawowych zjawisk geomechanicznych. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zasady stosowania metod numerycznych do rozwiązywania zagadnień geomechanicznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat algorytmu metody elementów skończonych dla rozwiązywania zagadnień statycznych. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Module content
Lectures (15h):
Treść wykładów

Podstawowe założenia oraz ogólna charakterystyka metody elementów skończonych. Podstawowe założenia innych wybranych metod numerycznych.Zasady określania parametrów stosowanych do obliczeń. Wybór i zastosowanie kryteriów wytrzymałościowych. Podstawowe zasady opisu modelu rzeczywistego, modelem obliczeniowym. Przykłady zastosowań metod numerycznych do rozwiązywania praktycznych zagadnień geomechanicznych.

Project classes (15h):
Treść ćwiczeń projektowych

Wykonanie modelu (geometria, dobór parametrów, warunki brzegowe, kryterium wytrzymałościowe, dyskretyzacja) oraz przeprowadzenie analizy dla opisu wybranych zagadnień geomechanicznych związanych z wpływem eksploatacji ścianowej na wyrobiska korytarzowe, oceny wpływu zjawisk dynamicznych na wyrobiska podziemne, określenia wielkości filarów pomiędzy wyrobiskami.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z wykładów odbywa się na podstawie aktywności na zajęciach. Ćwiczenia projektowe
zaliczane są na podstawie wykonanego projektu. Nieprzyjęty projekt należy poprawić.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena z wykładów x0,2 i ocena z ćwiczeń projektowych x 0,8

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób wyrównania zaległości odbywa się poprzez samodzielne studiowanie tematyki jaką realizowano
na opuszczonych zajęciach oraz uzupełnienia wiedzy w zakresie podanym przez prowadzącego.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań.

Recommended literature and teaching resources:

1. O.C. Zienkiewicz; R.L.Taylor, Finite Element Method, Elsevier 2000,
2. Filcek, H, Walaszczyk J., Tajduś A: Metody komputerowe w geomechanice górniczej, 1994,
3. CAŁA M.Numeryczne metody analizy stateczności zboczy — Slope stability analysis with numerical methods / — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 164,
4. JAKUBOWSKI J.: Stochastyczna symulacja stateczności wyrobisk w nieciągłym masywie skalnym — Stochastic simulation of excavation stability in the discontinuous rock mass / — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 326 1 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 216). — Bibliogr. s. 289–327, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-333-7
5. Kłeczek Z.: Geomechanika górnicza. Sląskie Wydawnictwo techniczne. Katowice 1994.
6. Majcherczyk. T., Szaszenko A., Sdwiżkowa E.: Podstawy geomechaniki. Uczelniane
Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków 2006.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Michał KOWALSKI.: 3D numerical modeling of road tunnel
stability – the Laliki project — Modelowanie 3D dla oceny stateczności tunelu drogowego w Lalikach / //
Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2012 vol. 57 no. 1, s. 61–78. —
Bibliogr. s. 77–78
Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI: Analiza wpływu zaszłości eksploatacyjnych na
występującą aktywność sejsmiczną oraz stan naprężenia — [Analysis the impact of mining disturbance
on seismic activity and state of stress] / // W: XL zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii :
[Karpacz, 20–23 marca 2017] : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], 2017. — S. 57
Phu Minh Vuong NGUYEN, Zbigniew NIEDBALSKI : Numerical modeling of open pit (OP) to underground
(UG) transition in coal mining / // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2016 vol. 38
no. 3, s. 35–48. — Bibliogr. s. 48, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/uqOUPk
T. MAJCHERCZYK, Z. NIEDBALSKI // Numerical modeling used for designing of coal mine roadway
support / W: New techniques and technologies in mining : proceedings of the School of undeground mining : Dnipropetrovs’k, Ukraine, 12–18 September 2010 / eds. Volodymyr Bondarenko, Iryna Kovalevs’ka, Roman Dychkovs’kyy. — London : CRC Press Taylor & Francis Group, cop. 2010. — ISBN: 978-0-415-59864-4. — S. 77–82. — Bibliogr. s. 81–82, Abstr.

Additional information:

Zaliczenie projektów odbywa się w terminie podstawowym jednym terminie poprawkowym.
Brak możliwości poprawiania oceny pozytywnej.