Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Obudowa wyrobisk podziemnych i tuneli
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-223-GO-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Open pit mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Niedbalski Zbigniew (niedzbig@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość konieczności korzystania z wyników badań naukowych i ciągłego podnoszenia swojej wiedzy. IGR2A_K01, IGR2A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi zaprojektować obudowę wyrobisk podziemnych i tuneli. IGR2A_U04, IGR2A_U05 Project
M_U002 Umie przygotować zestaw danych do obliczeń analitycznych i numerycznych obudowy wyrobisk podziemnych i tuneli. IGR2A_U06, IGR2A_U04 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę z zakresu metod projektowania obudowy wyrobisk podziemnych i tuneli. IGR2A_W05, IGR2A_W03 Activity during classes
M_W002 Zna typy obudów wyrobisk podziemnych i zakres ich stosowania. IGR2A_W03, IGR2A_W01 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość konieczności korzystania z wyników badań naukowych i ciągłego podnoszenia swojej wiedzy. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować obudowę wyrobisk podziemnych i tuneli. - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie przygotować zestaw danych do obliczeń analitycznych i numerycznych obudowy wyrobisk podziemnych i tuneli. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu metod projektowania obudowy wyrobisk podziemnych i tuneli. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna typy obudów wyrobisk podziemnych i zakres ich stosowania. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Module content
Lectures (15h):
Treść wykładów

Objaśnienie pojęć podstawowych. Aspekty prawne projektowania obudowy wyrobisk podziemnych i tuneli. Rodzaje i charakterystyka obudów stosowanych w wyrobiskach podziemnych. Obudowa stalowa łukowa podatna – modele obliczeniowe, metody projektowania. Obudowa kotwowa – modele obliczeniowe i zasady projektowania.
Zasady projektowania obudowy powłokowej metodą stanów granicznych wg PN-G-
05600:1998. Konstrukcje obudów powłokowych i zakres ich stosowania: obudowa z
betonu natryskowego, kotwiowo-betonowa, kotwiowo-betonowo-stalowa. Modele
obliczeniowe obudowy, nośność i podatność obudowy. Zasady projektowania obudowy wstępnej tunelu drogowego.

Project classes (15h):

Projekt obudowy podporowej wyrobiska korytarzowego dla zadanych warunków (analiza warunków geologiczno-górniczych, dobór oraz sprawdzenie nośności obudowy).
Projekt obudowy wstępnej tunelu dla zadanych warunków fliszu karpackiego (analiza warunków geomechanicznych na podstawie rzeczywistych danych oraz projekt
obudowy wstępnej i technologii wykonania).

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z wykładów odbywa się na podstawie aktywności na zajęciach. Ćwiczenia projektowe
zaliczane są na podstawie wykonanego projektu. Nieprzyjęty projekt należy poprawić.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena z wykładów x0,2 i ocena z ćwiczeń projektowych x 0,8

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób wyrównania zaległości odbywa się poprzez samodzielne studiowanie tematyki jaką realizowano
na opuszczonych zajęciach oraz uzupełnienia wiedzy w zakresie podanym przez prowadzącego.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań w zakresie następstwa modułów.

Recommended literature and teaching resources:

1.Chudek M.: Obudowa wyrobisk górniczych. Cz. 1. Obudowa wyrobisk korytarzowych i komorowych.
Śląsk, Katowice 1986.
2. Niedbalski Z.: Prognoza utrzymania funkcjonalności wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla
kamiennego. Wydawnictwa AGH, Kraków 2014.
3.PN-G-05015:1997 Szyby górnicze – Obudowa – Zasady projektowania.
4.PN-G-05020:1997 Podziemne wyrobiska korytarzowe i komorowe – Obudowa sklepiona – Zasady
projektowania i obliczeń statycznych.
5.PN-G-05600:1998 Podziemne wyrobiska korytarzowe i komorowe – Obudowa powłokowa – Zasady
projektowania i obliczeń statycznych.
6.PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane – Obliczenia statyczne i projektowanie.
7. Chudek M., Duży S., Kleta H., Kłeczek Z., Stoiński K., Zorychta A., 2000: Zasady doboru
i projektowania obudowy wyrobisk korytarzowych i ich połączeń w zakładach górniczych
wydobywających węgiel kamienny. Gliwice – Kraków – Katowice.
8. Drzęźla B., Mendera Z., Barchan A., Głąb L., Schinohl J., 2000: Obudowa górnicza. Zasady
projektowania obudowy wyrobisk korytarzowych w zakładach górniczych wydobywających węgiel
kamienny. Wydanie II – poprawione, Gliwice, s. 115
9. Rułka K., Mateja J. Kowalski E., Skrzyński K., Stałęga S., Wojtusiak A., Schinohl J., 2001: Uproszczone
zasady doboru obudowy odrzwiowej wyrobisk korytarzowych w zakładach wydobywających węgiel
10. Tajduś A., Cała M., Tajduś K.: Geomechanika w budownictwie podziemnym. Projektowanie i budowa tuneli. Wydawnictwa AGH.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1 Niedbalski Z.: Prognoza utrzymania funkcjonalności wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego. Wydawnictwa AGH, Kraków 2014.
2. Zbigniew Niedbalski Z., Małkowski P., Majcherczyk T. Application of the NATM method in the road tunneling works in difficult geological conditions – the : Carpathian flysch / // Tunnelling and
Underground Space Technology ; ISSN 0886-7798. — 2018 vol. 74, s. 41–59. — Bibliogr. s. 59, Abstr.. —
Publikacja dostępna online od: 2018-01-11. — tekst: https://goo.gl/rh5xaP
3. Majcherczyk T., Małkowski P., Niedbalski Z.: Ruchy górotworu i reakcje obudowy w procesie niszczenia
skał wokół wyrobisk korytarzowych na podstawie badań ,,in situ”. Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Geomechaniki,
Budownictwa i Geotechniki. Kraków: AGH WGiG, 2006, s. 130.
4. Majcherczyk T., Małkowski P., Niedbalski Z.: Badania nowych rozwiązań technologicznych w
celu rozrzedzania obudowy podporowej w wyrobiskach korytarzowych. AGH Uczelniane Wydawnictwa
Naukowo-Dydaktyczne, 2008, s. 210.
5. Majcherczyk T., Małkowski P., Niedbalski Z.: Ocena schematów obudowy i skuteczności projektowania
wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego. AGH Uczelniane Wydawnictwa
Naukowo- Dydaktyczne, Kraków 2012, s. 189.

Additional information:

Zaliczenie projektów odbywa się w terminie podstawowym jednym terminie poprawkowym.
Brak możliwości poprawiania oceny pozytywnej.