Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Systemy mechanizacji w górnictwie
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-205-GP-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Underground mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kotwica Krzysztof (kotwica@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi współpracować z innymi osobami dla rozwiązania problemów związanych z maszynami górniczymi i systemami mechanizacyjnymi IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Activity during classes,
Oral answer,
Involvement in teamwork
M_K002 Rozumie potrzebę pogłebiania wiedzy w zakresie nowoczesnych systemów mechanizacyjnych stosowanych w górnictwie podziemnym IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Posiada umiejętność sprecyzowania wymagań odnośnie sysemu mechanizacyjnego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych oraz maszyn i urządzeń do niego wykorzystywanych IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06, IGR2A_U04 Test,
Project,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_U002 Posiada umiejętność oszacowania efektywności i wyników ekonomicznych dla wybranego systemu mechanizacyjnego IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06, IGR2A_U04 Presentation,
Project,
Participation in a discussion,
Completion of laboratory classes
M_U003 Potrafi zidentyfikować i opisac budowę i zasadę działani amaszyn i urządzeń wykorzystywanych w nowoczesnych systemach mechanizacyjnych IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06, IGR2A_U04 Test,
Presentation,
Project,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Na podstawie wiedzy nabytej na wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych student zna budowę i zasadę działania maszyn i urządzeń stosowanych w systemach mechanizacyjnych dla górnictwa podziemnego IGR2A_W06, IGR2A_W02, IGR2A_W05 Test,
Project,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes,
Presentation
M_W002 Posiada wiedzę na temat zaprojektowania systemu mechanizacyjnego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych IGR2A_W06, IGR2A_W02, IGR2A_W05 Test,
Presentation,
Project,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi współpracować z innymi osobami dla rozwiązania problemów związanych z maszynami górniczymi i systemami mechanizacyjnymi + - + - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę pogłebiania wiedzy w zakresie nowoczesnych systemów mechanizacyjnych stosowanych w górnictwie podziemnym + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność sprecyzowania wymagań odnośnie sysemu mechanizacyjnego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych oraz maszyn i urządzeń do niego wykorzystywanych - - + - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność oszacowania efektywności i wyników ekonomicznych dla wybranego systemu mechanizacyjnego - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zidentyfikować i opisac budowę i zasadę działani amaszyn i urządzeń wykorzystywanych w nowoczesnych systemach mechanizacyjnych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Na podstawie wiedzy nabytej na wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych student zna budowę i zasadę działania maszyn i urządzeń stosowanych w systemach mechanizacyjnych dla górnictwa podziemnego + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat zaprojektowania systemu mechanizacyjnego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 3 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (15h):
Nowoczesne ystemy mechanizacyjne stosowane w górnictwie i budownictwie podziemnym

Budowa maszyn i urządzeń stosowanych w nowoczesnych systemach mechanizacyjnych w górnictwie i budownictwie podziemnym. Dobór maszyn i urządzeń dla określonego systemu mechanizacyjnego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych. Określenie efektywności i wyników ekonomicznych wybranych systemów mechanizacyjnych stosowanych do drążenia wyrobisk korytarzowych oraz eksploatacji surowców mineralnych

Laboratory classes (15h):
Budowa, zasada działania, badania i dobór maszyn i urządzeń stosowanych w nowoczesnych systemach mechanizacyjnych w górnictwie podziemnym

Identyfikacja budowy i zasady działania oraz badania wybranych maszyn i urzadzeń wykorzystywanych w systemach mechanizacyjnych w górnictwie podziemnym, w aspekcie doboru ich parametrów dla określonych warunków górniczo-geologicznych. Przygotowanie i prezentacja projektu systemu mechanizacyjnego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych. Udział w zajęciach terenowych w wybranym zakładzie górniczym

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych oraz opracowanego i zaprezentowanego projektu. Brana jest pod uwagę obecność na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Udział w zajęciach laboratoryjnych, przygotowanie i zaprezentowanie projektu wybranego systemu mechanizacyjnego

Recommended literature and teaching resources:

Przedstawiciel studentów otrzymuje na pierwszym wykładzie spis zalecanej literatury

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None